You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 1. december 2021 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2018-2021)
Mødedeltagere Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Birgith B. Langballe, Claus Clausen, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Jakob Ekberg, Kai O. Andersen, Kim Dongsgaard, Lone Langballe, Mads Panny, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Michael Nøhr, N. J. Ottesen, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Simon Højer, Stine Damborg Hust, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Allan Clifford Christensen, Åse Kubel Høeg, Birthe Harritz, Flemming Gundersen, Johannes Vesterby, Kurt Johansen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/20911

Resume

Den indgåede konstitueringsaftale for det kommende byråd indebærer ændringer af den gældende styrelsesvedtægt ligesom det er nødvendigt at foretage en mindre nedsættelse af  vederlaget til menige udvalgsmedlemmer. For at ændringerne kan træde i kraft pr. 1. januar 2022 skal det siddende byråd godkende ændringerne.
 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler sagen på mødet den 1. december. Af indstillingen til udvalget fremgår følgende:
 
Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ændring af styrelsesvedtægten for Viborg Kommune med ikrafttræden den 1. januar 2022 overgår til 2. behandling på byrådsmødet den 8. december 2021 med henblik på vedtagelse af forslaget, og
 
2. at der med virkning fra den 1. januar 2022 ydes et vederlag på 3,2 % af borgmesterens vederlag til menige medlemmer (dvs. ikke formænd og næstformænd) af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Landdistriktsudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg, Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Aktivitetsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt næstformanden af Børn- og Ungeudvalget.”
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning vil foreligge ved byrådets behandling af sagen.

Beslutning i Byrådet den 01-12-2021

Forud for byrådets møde er der den 1. december udsendt et nyt forslag til ny styrelsesvedtægt for Viborg Kommune. I forslaget er Økonomi- og Erhvervsudvalgets rettelser indarbejdet. Bilaget indgår i sagen som nyt bilag 2.
 
Det blev på mødet oplyst, at Økonomi- og Erhvervsudvalget traf følgende beslutning på mødet den 1. december:
 
”Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ændring af styrelsesvedtægten for Viborg Kommune med ikrafttræden den 1. januar 2022 overgår til 2. behandling på byrådsmødet den 8. december 2021 med henblik på vedtagelse af forslaget, med den tilføjelse at formandsvederlaget fastsættes til 21,1 procent og næstformandsvederlaget fastsættes til 6,8 procent af borgmestervederlaget
 
2. at der med virkning fra den 1. januar 2022 uændret ydes et vederlag på 3,4 % af borgmesterens vederlag til menige medlemmer (dvs. ikke formænd og næstformænd) af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Landdistriktsudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg, Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Aktivitetsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt næstformanden af Børn- og Ungeudvalget.”
 
 
Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
 
Fraværende:
Allan Clifford Christensen
Flemming Gundersen
Åse Kubel Høeg
Birthe Harritz
Johannes Vesterby
Kurt Johansen

Sagsfremstilling

Historik

Den hidtil gældende udvalgsstruktur blev fastlagt i styrelsesvedtægten for Viborg Kommune forud for byrådsperioden 2018-2021 i forbindelse med to behandlinger i byrådet henholdsvis den 13. december (link til sag nr. 1 i byrådet den 13. december 2017) og 20. december 2017 (link til sag nr. 1 i byrådet den 20. december 2017).
 
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Konstitueringsaftalen indgået den 19. november 2021 mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti samt Socialistisk Folkeparti indebærer, at der er behov for justering af den gældende styrelsesvedtægt for så vidt angår medlemsantallet i Børne- og Ungdomsudvalget samt størrelsen af vederlagene til formænd- og næstformænd i udvalgene.
 
Forvaltningen har samtidigt foretaget en gennemgang af styrelsesvedtægten og på denne baggrund forslås nogle få justeringer, der primært består i en opdatering af udvalgenes opgaver samt enkelte sproglige ændringer.
 
Som eksempel herpå kan nævnes, at det på baggrund af den af byrådet vedtagne sammenhængsmodel foreslås, at formuleringen under alle udvalgene om, at disse udarbejder forslag og indstilling til byrådet om ”politikker” udgår, henset til at sammenhængsmodellen i det hele har erstattet sådanne ”politikker” på særskilte områder.
 
På denne baggrund er udarbejdet et forslag til let revideret styrelsesvedtægt til ikrafttræden pr. 1. januar 2022 jf. bilag nr. 1.
 
Vedrørende reglerne for vederlæggelse for medlemskab af udvalg er rammen herfor reguleret i lovgivningen. Summen af vederlag til udvalgsformænd (incl. formand for Børn- og Ungeudvalget samt Fritidsrådet), næstformænd i udvalgene samt menige medlemmer af udvalgene er for Viborg Kommunes vedkommende maksimeret til 370 % af borgmesterens vederlag.
 
Vederlag til formænd og næstformænd fastsættes i styrelsesvedtægten, mens vederlæggelsen af menige medlemmer af Økonomi- og Erhvervsudvalget, de stående udvalg samt næstformanden i Børn- og Ungeudvalget forudsætter byrådets særskilt stillingtagen hertil.
 
Med henblik på at det nye byråds konstituerende møde den 15. december 2021 kan foretages i overensstemmelse med den indgåede konstitueringsaftale, og at vederlæggelsen for varetagelse af udvalgshverv pr. 1. januar 2022 ligeledes kan ske i overensstemmelse, skal det siddende byråd tage stilling til om de foreslåede ændringer med ikrafttræden den 1. januar 2022 kan godkendes.
 
 
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ændringer af kommunens styrelsesvedtægt skal iht. styrelseslovens § 2 behandles to gange i byrådet med mindst 6 dages mellemrum.
 
Bilag