You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsreferat

onsdag den 8. december 2021 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet (2018-2021)
Mødedeltagere Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Birgith B. Langballe, Birthe Harritz, Claus Clausen, Claus Nielsen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Flemming Gundersen, Johannes Vesterby, Kai O. Andersen, Kim Dongsgaard, Kurt Johansen, Lone Langballe, Mads Panny, Martin Sanderhoff, Michael Nøhr, N. J. Ottesen, Niels Dueholm, Nikolai Norup, Ove Kent Jørgensen, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Simon Højer, Stine Damborg Hust, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Allan Clifford Christensen, Åse Kubel Høeg, Jakob Ekberg, Mette Nielsen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/33287

Resume

Byrådet orienteres om, at borgmesteren har truffet beslutning om, at der afsættes et rammebeløb på 200.000 kr. til udgifter i forbindelse med etablering af erstatning for skylineren (overdækning) på Nytorv.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,
 
1. at byrådet tager orienteringen om borgmesterens beslutning iht. styrelseslovens § 31 om, at der afsættes et rammebeløb på 200.000 kr., som finansieres af den under Økonomi – og Erhvervsudvalget afsatte pulje til aktiviteter i 2021, til etablering af erstatning for skylineren, til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 08-12-2021

Indstillingen for borgmesteren blev godkendt.
 
Fraværende:
Åse Kubel Høeg
Allan Clifford Christensen
Jakob Ekberg
Mette Nielsen

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

 
I forbindelse med ”Jul i Viborg” har Viborg Kommune lejet en skyliner (overdækning), som er placeret på Nytorv. Overdækningen er leveret af firmaet Dansk Mobilscene, som udover udlejning også har ansvaret omkring opstilling og nedtagning, ligesom firmaet er ansvarligt for sikkerhedsgodkendelse af hele konstruktionen. Der er således søgt og givet byggetilladelse til overdækningen.
 
Mens skyliner’en er opstillet varetager Viborg Kommune sikkerhedskontrollen, hvilket betyder at der 24/7 er vagt ved overdækningen. Viborg Kommune har til ”Jul i Viborg” og Snapsting entreret med firmaet gennem flere år.
 
Om forløbet kan oplyses, at teltdugen onsdag d. 1. december om morgenen som sædvanligt blev sikkerhedstjekket af en klatrer, der besigtigede teltdugen. En af de bærende aluminiumsbroer braste sammen ½ time efter, hvilket medførte en lang flænge i teltdugen. Et stort juletræ opstillet inde under teltdugen ”greb” den ødelagte aluminiumsbro, hvorved den ikke styrtede til jorden, men blev hængende i et par meters højde. Der var ingen mennesker til stede under teltdugen, og ingen personer kom til skade.
 
Viborg Kommune har tilkendegivet overfor firmaet, at der efterfølgende forestår en nærmere teknisk og juridisk vurdering. Det er kommunens umiddelbare opfattelse at skaden kan begrundes i en teknisk fejl og er udlejers ansvar.
 
 
Med henblik på hurtigt at få etableret en erstatning for den nedbrudte skyliner for at sikre den fortsatte gennemførelse af ”Jul i Viborg”, lykkedes det at få tilsagn om opstilling af ”domes” i form af store telte, herunder en stor dome i midten og 3 – 4 mindre rundt om. Disse belyses efterfølgende dels med lyskæder, dels med spots – i lighed med den skyliner, der var opstillet.
 
Alle telte (domes) stilles gratis til rådighed af Dansk Mobilscene, men der vil være udgifter til følgende; leje af maskiner til håndtering af store telte og betonklodser, leje/køb af belysning, leje af betonklodser og især mandskabstimer til både flytning af salgsboder m.m. og opstilling af telte.
 
Med den meget korte planlægningsperiode må herudover forventes en række uforudsete udgifter. Samlet forventes ekstraudgifterne til ovennævnte at kunne rummes indenfor en ramme på 200.000,- kr.
 
Udgiften afholdes af den under Økonomi – og Erhvervsudvalget afsatte pulje til aktiviteter i 2021 som godkendt af byrådet den 21. april 2021 (link til sag nr. 20 i byrådet den 21. april 2021). Det bemærkes, at der resterer et restbeløb i puljen på 8,3 mio. kr. i 2021.                      
 
Af styrelseslovens § 31 fremgår, at ”formanden på kommunalbestyrelsens vegne kan afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl”.
 
Forud for borgmesterens beslutning har gruppeformændene for alle byrådets partier tilkendegivet, at de er enige i beslutningen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.