You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 1. december 2021 kl. 12:00

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Kai O. Andersen, Niels Dueholm, Per Møller Jensen, Peter Juhl, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Ingen
Bemærkninger Claus Clausen mødte kl. 12.15 og deltog i behandling af sagerne 22-51.

Sagsid.: 21/15107

Resume

Beskæftigelsesplan 2022 understøtter målsætningerne i Sammenhængsmodellen og indeholder blandt andet beskrivelse af fokusområder, udvalgte indsatser og mål for beskæftigelsesindsatsen i 2022. Udkast til Beskæftigelsesplan 2022 har været i høring i Integrationsrådet, Handicaprådet og Fag-MED Arbejdsmarked.
 

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at høringssvar fra Handicaprådet og Fag-MED Arbejdsmarked drøftes, og
 
2. at svar til Handicaprådet og Fag-MED Arbejdsmarked sendes efter mødet i Beskæftigelsesudvalget.
 
Herudover foreslår direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
3. at Beskæftigelsesplan 2022 vedtages.
 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 09-11-2021

Beskæftigelsesudvalget drøftede høringssvar fra Handicaprådet og Fag-MED Arbejdsmarked.
 
Beskæftigelsesudvalget sender skriftligt svar til Handicaprådet og drøfter mundtligt med Fag-MED Arbejdsmarked d.d. efter mødet i Beskæftigelsesudvalget.
 
Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
3. at Beskæftigelsesplan 2022 vedtages.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Beskæftigelsesudvalget.
 
Fraværende:
Claus Clausen

Sagsfremstilling

Historik

På møde i Beskæftigelsesudvalget den 14. september 2021 behandlede udvalget udkast til Beskæftigelsesplan 2022 (link til sag nr. 3 i Beskæftigelsesudvalget den 14. september 2021).
 

Inddragelse og høring

Beskæftigelsesplan 2022 har været i høring i Integrationsrådet, Handicaprådet og Fag-MED Arbejdsmarked i perioden 15. september til 29. september 2021 i overensstemmelse med Beskæftigelsesudvalgets beslutning på møde den 1. juni 2021 (link til sag nr. 4 i Beskæftigelsesudvalget den 1. juni 2021). Høringssvarene fra Handicaprådet og Fag-MED Arbejdsmarked er vedlagt nærværende sag (bilag 2 og 3). Integrationsrådet har ikke haft bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2022. Forvaltningen har på baggrund af høringssvarene ikke fundet anledning til at lægge op til ændringer i Beskæftigelsesplan 2022.
 

Beskrivelse

Byrådet skal senest den 31. december 2021 vedtage Beskæftigelsesplan 2022.
 
Beskæftigelsesplan 2022 (bilag 1) indeholder blandt andet beskrivelse af fokusområder, udvalgte indsatser og mål for beskæftigelsesindsatsen i 2022. Beskæftigelsesplan 2022 understøtter målsætningerne i Sammenhængsmodellen.
 
Det bemærkes, at der i Beskæftigelsesplan 2022 er lagt særlig vægt på virksomhedernes øgede efterspørgsel og manglen på kvalificeret arbejdskraft. Det betyder, at Beskæftigelsesudvalget i det kommende år har en særlig opgave i at understøtte virksomhederne i forhold til rekruttering og servicering.  

Fokusområder, indsatser og mål

Der lægges i Beskæftigelsesplan 2022 op til følgende fokusområder i prioriteret rækkefølge:
 
 • Sygemeldte
 • Virksomhedssamarbejde
 • Forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere
 • Unge
 • Integration.
 
På tværs af fokusområderne lægges der op til en række udvalgte indsatser under fire overskrifter:
 
 • Rekruttering og virksomhedsservice
 • Opkvalificering og efteruddannelse
 • Virksomhedsindsats: Ordinære timer frem for virksomhedspraktik
 • Tæt kontakt og aktiv indsats for alle målgrupper.
 
Inden for de enkelte fokusområder er der fastsat mål for indsatsen. I tillæg hertil indeholder Beskæftigelsesplan 2022 ministermål for indsatsen. Målopfølgningen vil blive fulgt løbende og der vil ske afrapportering til Beskæftigelsesudvalget hvert kvartal.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/34390

Resume

Byrådet har i budgetforliget for budget 2022-25 afsat 17,5 mio. kr. til en kapacitetsudvidelse på autismeområdet i form af en tilbygning til en skole til ca. 30 elever. Der skal nu tages stilling til, hvor tilbygningen skal placeres med henblik på, at den indledende projektering kan igangsættes.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,
1. at det drøftes på hvilken skole tilbygningen skal placeres,
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til anlægskontoen ”Generel kapacitetsudvidelse på autismeområdet” med rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2022 (2022-priser), til rådgiverudgifter og gennemførelse af indledede tekniske undersøgelser i forbindelse med projekteringen, og
3.  at udgiften på 2.000.000 kr. i 2022 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2022 til projektet.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 09-11-2021

1. Tilbygningen placeres på Vestervang Skole,
2. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til anlægskontoen ”Generel kapacitetsudvidelse på autismeområdet” med rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2022 (2022-priser), til rådgiverudgifter og gennemførelse af indledede tekniske undersøgelser i forbindelse med projekteringen, og
3.  Udgiften på 2.000.000 kr. i 2022 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2022 til projektet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

På baggrund af beslutningen i Børne- og Ungdomsudvalget indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet,
 
1. at tilbygningen placeres på Vestervang Skole,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til anlægskontoen ”Generel kapacitetsudvidelse på autismeområdet” med rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2022 (2022-priser), til rådgiverudgifter og gennemførelse af indledede tekniske undersøgelser i forbindelse med projekteringen, og
 
3. at udgiften på 2.000.000 kr. i 2022 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2022 til projektet.
 
Fraværende:
Claus Clausen

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på mødet den 16. marts 2021 (sag nr. 4) at give anlægsudgiftsbevilling på 2,4 mio. kr. til en udvidelse af A-klasserne på Bjerringbro Skole med ekstra 12 pladser. Efter denne udvidelse var det på daværende tidspunkt forventningen, at der fra skoleåret 2022/2023 vil mangle ca. 36 pladser til børn med autisme.
 
Ovennævnte kapacitetsudfordring er baggrunden for, at Byrådet på mødet den 22. juni 2021 (sag nr. 28) afsatte 900.000 kr. til en yderligere udvidelse på Bjerringbro Skole med 12 pladser, og at der i budgetforliget for budget 2022-25 blev afsat 17,5 mio. kr. til en kapacitetsudvidelse på autismeområdet med ca. 30. pladser.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Næste skridt i kapacitetsudvidelsen på autismeområdet er opførelse af tilbygning til ca. 30 ekstra elever på en kommunal skole. Den permanente tilbygning erstatter to midlertidige pavilloner på Vestervang Skole.
 
I forbindelse med budgetlægningen for 2022-25 blev anlægsønske vedr. kapacitetsudvidelse på autismeområdet med ca. 30 ekstra pladser sendt i høring. Der blev fra skolebestyrelser og/eller MED-udvalg på Houlkærskolen, Bjerringbro Skole og Vestervang Skole tilkendegivet interesse om, at tilbygningen placeres på disse skoler.
 
Forvaltningen indstiller, at tilbygningen sker til Vestervang Skole, idet skolen har opbygget en lærerstab med kompetencer og erfaringer inden for autismepædagogik. En tilbygning til Vestervang Skole medfører desuden, at der ikke vil være elever, som skal skifte skole, når den permanente tilbygning står klar.
 
Status på igangværende udvidelse på Bjerringbro Skole og samlet kapacitet i kommunens A-klasser:
 
Den igangværende udvidelse på Bjerringbro Skole sker planmæssigt og forventes at stå færdig ved udgangen af 2021. Der er allerede taget ledige lokaler i brug i skolens indskoling til elever med autisme. Disse lokaler vil kunne inddrages mere permanent, så Bjerringbro Skoles A-klasser samlet kommer op på en kapacitet på 54 elever. En sådan løsning vil dog kræve, at der etableres et musiklokale som pavillonbygning. Forvaltningen arbejder pt. på at beskrive, hvad det vil kræve økonomisk at opstille en sådan pavillon samt pavillon til ekstra lærerforberedelse. Det vurderes, at der vil være behov for den ekstra kapacitet og dermed opstilling af pavillonerne i foråret 2022.
 
Den samlede kapacitet i skoleåret 2022-23 inklusiv ovennævnte udvidelser på Vestervang Skole og Bjerringbro Skole er opgjort nedenfor:
 
 
Kapacitet 22/23
Bjerringbro Skole – A-klasser
54
Vestervang Skole – A-klasser
110
Vestervang Skole – Alfaklasser
16
I alt
180

Alternativer

Ingen.

Tidsperspektiv

Tilbygningen til Vestervang Skole forventes at kunne stå klar til brug i 4. kvartal 2023. For at holde denne tidsplan skal rådgiverudbud foretages i november/december 2021 med henblik på, at projekteringen kan starte medio januar 2022. Der indhentes tre tilbud på rådgiveropgaven (totalrådgivning), som økonomisk vurderes at ligge under EU’s tærskelværdi.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Ingen.

Juridiske og planmæssige forhold

Ingen.

Sagsid.: 20/30229

Resume

Forslag til lokalplan nr. 554 for et område til solceller ved Stoholm samt tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 1. juli – 9. september 2021. Der er kommet 7 høringssvar. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslagene.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer,
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,
 
3. at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes,
 
4. at forvaltningen bemyndiges til at meddele en tilladelse efter § 25 i miljøvurderingsloven.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 11-11-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer,
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,
 
3. at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes, og
 
4. at forvaltningen bemyndiges til at meddele en tilladelse efter § 25 i miljøvurderingsloven.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Fraværende:
Claus Clausen

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 22. juni 2021 (link til sag nr. 13 i byrådet den 22. juni 2021) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 554 for et område til solceller ved Stoholm samt tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport og miljøkonsekvensrapport i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1. Planforslagene, miljørapporten og miljøkonsekvensrapport fremgår af bilag 2.
 

Inddragelse og høring

Forslag til lokalplan nr. 554 for et område til solceller ved Stoholm samt tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport og miljøkonsekvensrapport har været i offentlig høring fra den 1. juli – 9. september 2021. Der er i høringsperioden kommet 7 høringssvar til planforslagene, miljørapporten og miljøkonsekvensrapporten. Høringssvarene er i bilag 3.

Borgermøde

Der blev afholdt borgermøde den 26. august 2021. Debatten drejede sig hovedsageligt om
muligheden for terrænregulering, afstand fra boliger til byggefelt for transformer, tinglyst vej, beplantning, reetablering af veje efter etablering af solceller, anvendelse af lokal arbejdskraft, afgræsning af området, planer for udvidelse, valg af placering og trafiksikkerhed ved vildtpassager.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar. Høringssvarene drejer sig om, placering og afstand til anlæg, el-infrastruktur, beplantning, vej forhold samt natur og dyreliv.
 
Forvaltningen indstiller, at forslaget fra beboere langs Birkesøvej om højere beplantning langs planområdets østlige afgrænsning og forslag om bestemmelser om iblanding af stedsegrøn beplantning imødekommes.
 
Forvaltningen indstiller på baggrund af høringssvar fra Energinet om et jordkabel i lokalplanområdet, at der tilføjes et afsnit om Eltransmissionsnet i kommuneplantillæggets redegørelse.
 
Forvaltningen indstiller, at høringssvaret om et tinglyst vejareal gennem området giver anledning til en ændring af bestemmelsen for hegning, så bestemmelsen giver mulighed for at hegne langs interne veje internt i lokalplanområdet og dermed mulighed for at bevare adgang.
 
De resterende høringssvar giver ikke anledning til ændring af planerne.
 
Forslag til ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.
 

Beskrivelse

Forslag til tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017-2029

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029. Med kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde til tekniske anlæg, der giver mulighed for placering af et solcelleanlæg med tilhørende tekniske anlæg.
 
Med kommuneplantillægget foretages der en ændring i retningslinje nr. 8 i Kommuneplan 2017- 2029. Udpegningerne for biogasanlæg, store husdyrbrug og værdifuldt landbrugsområde reduceres med et areal svarende til kommuneplanrammen for solcelleområdet.

Forslag til lokalplan nr. 554

Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til et solcelleanlæg med tilhørende tekniske anlæg, at sikre at anlægget indpasses i forhold til landskab, natur og nabobebyggelse, og at anlægget afskærmes med beplantning.
 
Planforslaget sikrer desuden, at arealerne tilbageføres til jordbrugsmæssig anvendelse eller henlægges som natur, når solcelleanlægget tages ud af drift.

Ændringer ved endelig vedtagelse

De indkomne høringssvar og ny viden har givet anledning til et forslag til nogle ændringer af planerne, som er beskrevet i ændringsnotatet i bilag 5. I notatet foreslås bl.a. en justering af byggefelterne, og der foreslås en ændring i lokalplanens redegørelse i afsnittet ’Skovbyggelinje’ som følge af en ændret retspraksis. Ændringsforslagene vurderes ikke at påvirke andre borgere væsentligt, og planforslagene kan derfor vedtages endeligt uden fornyet høring.

Miljørapport

Til planforslagene blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planerne kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene. Miljørapporten og resultatet af den offentlige høring skal inddrages ved den endelige vedtagelse af planerne, og der er til formålet udarbejdet en sammenfattende redegørelse i bilag 6, som redegør for miljøhensyn, alternativer og overvågning, samt hvordan høringssvar er taget i betragtning i planerne.

Miljøkonsekvensrapport

Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som indeholder en miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet. Rapporten har været i høring samtidigt med planforslagene, og den udgør sammen med ansøgningen og høringssvarene udgangspunktet for af træffe en § 25- tilladelse til det konkrete solcelleprojekt. Udkastet til en § 25-tilladelse er i bilag 7.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Hvis planforslagene vedtages endeligt, offentliggøres planerne, og der meddeles § 25-tilladelse. Herefter indtræder en 4 ugers klagefrist.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Lov om fremme af vedvarende energi indeholder en ordning for værditab på beboelsesejendomme, som skyldes solcelleanlæg.
 
Loven indeholder desuden en salgsordning og en bonusordning for beboelsesejendomme i en afstand på op til 200 meter til solcelleanlægget, hvor boligen enten kan sælges til en værdi fastsat af en uafhængig taksationsmyndighed, eller hvor boligen kan få en årlig kontant skattefri bonus.
 
Der oprettes i øvrigt en grøn pulje, hvortil opstiller af solceller skal betale 40.000 kr. pr. opstillet MW. Der forventes, at der kan opstilles ca. 60 MWp i planområdet ved Stoholm, og det vil udløse 2,4 mio. kr. til grøn pulje. Kommunen skal administrere puljen, som kan anvendes bredt til kommunale tiltag. Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen. Betalingen af midlerne skal ske direkte fra opstiller til kommunen som en engangsbetaling efter nettilslutning. Der vil blive fremlagt en særskilt sag om administration af grøn pulje til politisk beslutning.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at planlægningen har principiel betydning for kommunen, da der er tale om et større teknisk anlæg i det åbne land. Endelig vedtagelse skal derfor ske i byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/30230

Resume

Forslag til lokalplan nr. 555 og tillæg nr. 71 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 1. juli – 9. september 2021. Der er kommet 8 høringssvar. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslagene.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer,
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,
 
3. at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes,
 
4. at forvaltningen bemyndiges til at meddele en tilladelse efter § 25 i miljøvurderingsloven.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 11-11-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer,
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,
 
3. at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes, og
 
4. at forvaltningen bemyndiges til at meddele en tilladelse efter § 25 i miljøvurderingsloven.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Fraværende:
Claus Clausen

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 22. juni 2021 (link til sag nr. 14 i byrådet den 22. juni 2021) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 555 for et område til solceller vest for Kvosted samt tillæg nr. 71 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport og miljøkonsekvensrapport i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1. Planforslagene, miljørapporten og miljøkonsekvensrapport fremgår af bilag 2.
 

Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Forslag til lokalplan nr. 555 for et område til solceller vest for Kvosted samt tillæg nr. 71 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport og miljøkonsekvensrapport har været i offentlig høring fra den 1. juli – 9. september 2021. Der er i høringsperioden kommet 8 høringssvar til planforslagene, miljørapporten og miljøkonsekvensrapporten. Høringssvarene er i bilag 3.

Borgermøde

Der blev afholdt borgermøde den 18. august 2021. Debatten drejede sig hovedsageligt om forløb af rekreativ sti, faunapassage gennem området, påvirkning af grundvand, betaling for tilslutning til el-nettet, mulighed for sænkning af anlægget i forhold til nabo-indsigt, afskærmende beplantning, reduktion af areal til solceller og alternativ placering ved Dalgas Plantage.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar. Høringssvarene drejer sig om placering, beplantning, økonomi, terrænregulering og vildt.
 
Forvaltningen foreslår på baggrund af høringssvar fra Vejdirektoratet, at der laves en tilføjelse til lokalplanens redegørelse om, at der med Vejdirektoratets tilladelse kan beplantes inden for linje for højdetillæg.
 
Forvaltningen indstiller på baggrund af et forslag fra en nabo på Kvostedvej, at beplantning langs den nordøstlige del af Kvostedvej imødekommes, da det bidrager til en ydre afskærmning af planområdet og samtidigt fastholder frit udsyn fra dele af Kvostedvej, som det er ønsket af andre borgere i idéfasen.
 
De resterende høringssvar imødekommes ikke.
 

Beskrivelse

Forslag til tillæg nr. 71 til Kommuneplan 2017-2029

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 71 til kommuneplanen, der udlægger et nyt rammeområde til tekniske anlæg.

Forslag til lokalplan nr. 555

Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til et solcelleanlæg med tilhørende tekniske anlæg samt sikre en harmonisk ensartet opstilling af solcellerne og en afskærmende beplantning, så etableringen af anlægget tager mest muligt hensyn til omkringliggende landskab, natur og naboer.
 
Planforslaget sikrer desuden, at arealerne tilbageføres til jordbrugsmæssig anvendelse eller henlægges som natur, når solcelleanlægget tages ud af drift, ligesom planen i solcelleanlæggets driftsperiode sikrer, at et areal i planområdets nordøstlige del plejes som naturområde.

Ændringer ved endelig vedtagelse

De indkomne høringssvar, ny viden samt fejl og mangler har givet anledning til et forslag til nogle ændringer af planerne, som er beskrevet i ændringsnotatet i bilag 5. I notatet foreslås bl.a. nogle justeringer af lokalplanens afgrænsning og af byggefeltet, og der foreslås en ændring i lokalplanens redegørelse i afsnittet ’Skovbyggelinje’ som følge af en ændret retspraksis. Ændringsforslagene vurderes ikke at påvirke andre borgere væsentligt, og planforslagene kan derfor vedtages endeligt uden fornyet høring.

Miljørapport

Til planforslagene blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planerne kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene. Miljørapporten og resultatet af den offentlige høring skal inddrages ved den endelige vedtagelse af planerne, og der er til formålet udarbejdet en sammenfattende redegørelse i bilag 6, som redegør for miljøhensyn, alternativer og overvågning, samt hvordan høringssvar er taget i betragtning i planerne.

Miljøkonsekvensrapport

Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som indeholder en miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet. Rapporten har været i høring samtidigt med planforslagene, og den udgør sammen med ansøgningen og høringssvarene udgangspunktet for af træffe en § 25- tilladelse til det konkrete solcelleprojekt. Udkastet til en § 25-tilladelse er i bilag 7.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Hvis planforslagene vedtages endeligt, offentliggøres planerne, og der meddeles § 25-tilladelse. Herefter indtræder en 4 ugers klagefrist.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Lov om fremme af vedvarende energi indeholder en ordning for værditab på beboelsesejendomme, som skyldes solcelleanlæg.
 
Loven indeholder desuden en salgsordning og en bonusordning for beboelsesejendomme i en afstand på op til 200 meter til solcelleanlægget, hvor boligen enten kan sælges til en værdi fastsat af en uafhængig taksationsmyndighed, eller hvor boligen kan få en årlig kontant skattefri bonus.
 
Der oprettes en grøn pulje, hvortil opstiller af solceller skal betale 40.000 kr. pr. opstillet MW. Der forventes, at der kan opstilles 90 MWp i planområdet ved Kvosted, og det vil udløse 3,6 mio. kr. til grøn pulje. Kommunen skal administrere puljen, som kan anvendes bredt til kommunale tiltag. Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen. Betalingen af midlerne skal ske direkte fra opstiller til kommunen som en engangsbetaling efter nettilslutning. Der vil blive fremlagt en særskilt sag om administration af grøn pulje til politisk beslutning.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at planlægningen har principiel betydning for kommunen, da der er tale om et større teknisk anlæg i det åbne land. Endelig vedtagelse skal derfor ske i byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/27710

Resume

Klima- og Miljøudvalget skal behandle endeligt forslag til Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2019.
 
Tillægget danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Sjørup kan omlægges til separatkloak samt etablering af nedsivningsbassin.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 11-11-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2019 godkendes som forelagt.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 
Fraværende:
Claus Clausen

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 8. august 2021 til den 13. oktober 2021. Der er ikke modtaget høringssvar.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Sjørup kan omlægges til separatkloak samt etablering af nedsivningsbassin.
 
Tillægget omfatter Holstebrovej 248 og 252 samt Skovvænget 1-30, Sjørup.
 
Regnvandet fra det separatkloakerede område planlægges afledt til nyt nedsivningsbassin øst for Skovvænget. Nedsivningsbassinet har overløb til Jordbro Å.

Valgt løsning

Begrundelse for valg af separatkloakering som kloakfornyelse er:
 • Området afleder spildevand til Trevad Renseanlæg. Separering er nødvendigt for at mindske mængden af vand, der skal afledes til renseanlægget.
 • Etablering af nedsivningsbassin til regnvand skal foruden opland A2sj1 også modtage regnvand fra delopland A2sj, der på nuværende tidspunkt ledes direkte ud i Jordbro Å. Hermed reduceres udledningen af urenset tag- og overfladevand til Jordbro Å.
 • Energi Viborg Vand A/S har vurderet, at der er behov for renovering af det eksisterende kloaksystem. I den forbindelse ønskes oplandet omlagt fra fælles- til separatkloak. Vurderingen er et udtryk for en samlet afvejning af, hvor der er størst behov for kloakrenovering i Viborg Kommune.
 
Projektet forventes gennemført i 2022.
 
I forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak skal grundejer omlægge kloaksystemet på egen grund, så husspildevand fortsat afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand fremadrettet afledes til udledning via regnvandssystemet.
 
Oversigtskort med afgrænsning af det planlagte kloakopland fremgår af bilag 1.
 
 
Tillæggets tekstdel fremgår desuden af bilag 2.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at omlægningen fra fælles- til separatkloak af det planlagte kloakopland er i overensstemmelse med spildevandsplanens retningslinjer og målsætningen om central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand. 

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget for, om der skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen konkluderer, at der ikke er væsentlige negative indvirkninger på miljøet forbundet med gennemførelse af planforslaget, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt planforslaget i den digitale planportal.
 
Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er offentliggjort i forbindelse med høringen af planforslaget. Der kan klages over screeningsafgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen. 

Økonomi

Udgifter til omlægning af den offentlige kloak og etablering af nye ledninger afholdes af Energi Viborg Vand A/S.
 
Udgifter til omlægning af kloak på egen grund afholdes af grundejer.
 

Alternativer

Nedsivning af vejvand samt tag- og overfladevand fra ejendomme via frivillig udtræden af kloakfællesskab er et alternativ til den valgte løsning. På grund af en stor andel af vejvand som ikke umiddelbart kan nedsives, og da der er mulighed for tilslutning samt forbedring af eksisterende separatsystem i Sjørup, er dette alternativ fravalgt.
 

Tidsperspektiv

Grundejer anbefales at omlægge intern kloak snarest muligt, efter anlægsarbejdet på hovedkloakken er afsluttet. Tidsfrister for omlægning af kloak på egen grund følger retningslinjerne i ”Spildevandsplan 2019”.
 
Fristen for separering på egen grund sættes som udgangspunkt til senest tre måneder, efter at der er ført separatkloak frem til grundgrænsen. Såfremt separering ikke er gennemført inden for den fastsatte frist, vil kommunen meddele påbud om separering af kloakken. Uanset ovenstående frister er berørte grundejere dog sikret minimum 24 måneder fra vedtaget spildevandsplan til endelig frist for omlægning af kloak på egen grund. 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/36755

Resume

Byrådet anmodes om at træffe principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2019.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 11-11-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det tilkendegives, at Viborg Kommune agter at ekspropriere udpegede arealer og/eller rettigheder til spildevandsanlæg vedtaget i Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2019, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med berørte grundejere.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Fraværende:
Claus Clausen

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at Skovvænge og enkelte adresser på Holstebrovej i Sjørup kan omlægges fra fælles- til separatkloak.
 
For at realisere planlagte spildevandsanlæg er det en forudsætning, at arealer og/eller rettigheder til de anlæg, der er beskrevet i tillægget, kan erhverves.
 
Som udgangspunkt ønskes de nødvendige arealer og øvrige rettigheder over fast ejendom erhvervet gennem frivillige aftaler med de berørte grundejere. Det er i den forbindelse en forudsætning for skattefrihed for grundejeren, at aftalen kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Følgende betingelser for at opnå skattefrihed skal være opfyldt på aftaletidspunktet:
 • Der skal være hjemmel til at ekspropriere, hvilket er opfyldt, når spildevandsanlægget er optaget i vedtaget spildevandsplan.
 • Det skal kunne forventes, at aftalens indhold vil blive gennemtvunget ved en kommunal ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke indgås.
 
Udover endelig vedtagelse af Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2019 vil ovenstående være opfyldt, hvis byrådet træffer en principbeslutning om ekspropriationshensigt for anlægsprojekter vedtaget i tillæggene.
 
Det drejer sig blandt andet om følgende:
 • Etablering af spilde- og regnvandsledninger
 • Etablering af nedsivningsbassin til regnvand
 
Anlægsprojekter og berørte arealer fremgår af vedtagne tillæg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 19/3214

Resume

Forslag til Affaldshåndteringsplan 2021-2026 for Viborg Kommune har været i offentlig høring i 8 uger. Høringsprocessen har ikke givet anledning til indholdsmæssige ændringer i forslaget til affaldshåndteringsplan. Affaldshåndteringsplanen, med de ændringer som følger af korrekturen, fremlægges derfor hermed til Klima- og Miljøudvalgets og byrådets endelige godkendelse.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Affaldshåndteringsplan 2021-2026 for Viborg Kommune endeligt godkendes.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 11-11-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Affaldshåndteringsplan 2021-2026 for Viborg Kommune endeligt godkendes.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
Fraværende:
Claus Clausen

Sagsfremstilling

Historik

 
Budgetforslag for Viborg Kommune 2022-2025 blev godkendt på byrådets møde den 6. oktober 2022 (link til sag nr. 2 i byrådet den 6. oktober 2021).
 

Inddragelse og høring

Forslaget til ny Affaldshåndteringsplan for Viborg Kommune 2021-2026 har været i offentlig høring via Viborg Kommunes hjemmeside fra 2. september 2021 til og med 28. oktober 2021 i henhold til bestemmelserne i Affaldsbekendtgørelsens § 17.
 

Beskrivelse

Forslaget til ny Affaldshåndteringsplan for Viborg Kommune 2021-2026 har nu været i offentlig høring i 8 uger i henhold til bestemmelserne i Affaldsbekendtgørelsens § 17.
 
Forvaltningen har gennemgået høringssvarene, og det er forvaltningens vurdering, at der ikke som følge af høringsprocessen skal indføjes indholdsmæssige ændringer i forslaget til Affaldshåndteringsplan 2021-2026. Input fra høringssvarene vil indgå i forvaltningens videre arbejde med realisering af affaldshåndteringsplanens rammeforslag. Der er dog foretaget en række mindre korrekturrettelser i teksten uden indholdsmæssig betydning.
 
Forslaget til affaldshåndteringsplan inkl. korrekturrettelser forelægges derfor hermed Klima- og Miljøudvalget og byrådet til endelig godkendelse.
 
Forslaget til Viborg Kommunes Affaldshåndteringsplan 2021-2026 inkl. korrekturrettelser ses af dette link: http://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?planId=211.
En udskriftskopi af forslaget til Affaldshåndteringsplan 2021-2026 vedlægges denne sagsfremstilling i PDF-format som bilag 1.
 
De indkomne høringssvar fremgår af bilag 2.
 
Forvaltningens resumé af høringssvarene samt vurdering og forslag til byrådets svar til de indkomne høringssvar fremgår af bilag 3.
 
Udover de indkomne høringssvar er der indkommet nogle input med relevans for affaldsområdet modtaget i forbindelse med Viborg Kommunes høring om Klimahandlingsplan i perioden 1. juli 2021 til 9. september 2021. Disse input samt forvaltningens bemærkninger hertil fremgår af bilag 4.
 
Det tidligere fremlagte forslag til ny Affaldshåndteringsplan 2021-2026 (før indføjelse af korrekturrettelser) fremgår af byrådets behandling af sagen på mødet den 1. september 2021 (link til bilag 1 vedr. sag nr. 10 på byrådsmødet den 1. september 2021).
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

De forventede økonomiske konsekvenser fremgår af det godkendte budgetforslag for Viborg Kommune 2022-2025 inkl. bilag, som blev behandlet på byrådets møde den 6. oktober 2021 (link til sag nr. 2 i byrådet den 6. oktober 2021). I planperioden forventes en stigning i renovationstaksterne for alle husstande i Viborg Kommune.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forslaget til ny Affaldshåndteringsplan er udarbejdet med baggrund i gældende lovgivning på affaldsområdet jf. Bekendtgørelse om affald (link til Bekendtgørelse om affald, nr. 2159 09/12/20) og Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv. (link til Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv., nr. 2097 14/12/20).
 
Affaldshåndteringsplanen for Viborg Kommune tager desuden afsæt i Regeringens Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020 samt Regeringens nationale ”Handlingsplan for cirkulær økonomi. National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032”, udsendt juli 2021.
 
Bilag

Sagsid.: 21/35562

Resume

Afslutning af anlægsprojekter på forsyningsområdet, hvor udgifter beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsregnskaberne godkendes.
 

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 11-11-2021

Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsregnskaberne godkendes.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.
 
Fraværende:
Claus Clausen

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger.
 
For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.
 
Følgende anlæg under Klima- og Miljøudvalget er nu afsluttet.
 
Afdelings-
nummer
Anlægsprojekt
Bevilling
1.000 kr.
Forbrug
1.000 kr.
Afvigelse
(+) merforbrug
(-) mindreforbrug
A80040011
Grønt køkkenaffald
6.935
7.386
451
A80200011
Nye dagrenovationsbeholdere med tags
15.800
17.891
2.091
A80210011
Obligatorisk kommunal dagrenovation
3.640
3.115
-525
A80350011
Ressourcespande
17.763
15.654
-2.109
I alt
Afsluttet anlæg
44.138
44.046
-92
 
Der gøres opmærksom på, at en afvigelse mellem bevilling og forbrug ikke nødvendigvis er udtryk for, at der er et ikke-forbrugt rådighedsbeløb. Der er i nogle tilfælde overført ikke-forbrugte rådighedsbeløb til kassebeholdningen i forbindelse med overførsler mellem år.

Forklaring på afvigelser

De 4 anlægsprojekter kan ses samlet, da de alle vedrører udrulningen af ny affaldsordning til sortering i følgende fraktionerne mad/restaffald samt MGP og papir.
 
Isoleret set er der afvigelser, men det skyldes, at forventet antal beholdere på de enkelte ordninger ikke stemte overens med det faktiske behov. Udrulningen af ”dagrenovationsbeholdere med tags”, ”ressourcespande” samt ”obligatorisk kommunal dagrenovation” omfatter alle køb af spande, og samlet har der været et mindreforbrug på 543 t.kr.
 
”Opdeling af undergrundscontainere til grønt køkkenaffald” har et merforbrug på 451.000 kr., hvilket skyldes, at løsningen var dyrere pr. enhed end forventet.
 
Samlet set er der et mindreforbrug på 92.000 kr. på baggrund af anlægsprojekter for 44 mio. kr.  Mindreforbruget er tilbageført kassen og mellemværende med Forsyningsområdet. 
 
 
Alternativer
Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 20/50677

Resume

Afslutning af anlægsprojekter på Kultur- og Fritidsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-11-2021

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Fraværende:
Claus Clausen

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.
 
Følgende anlæg under Kultur- og Fritidsudvalget er nu afsluttet.
 
Afdelingsnr.
Anlægsprojekt
Bevilling
1.000 kr.
Forbrug
1.000 kr.
Afvigelse
(+) merforbrug
(-) mindreforbrug
A60020011
Etablering af baneanlæg til Viborg B67
3.000
3.025
25
A60030011
Etablering af mountainbikespor i Viborg Kommune
1.505
0
2.411
-602
906
-602
A60060011
Generation Handball
2.000
0
2.493
-294
493
-294
A60090011
Investering i lysanlæg mv.
2.756
-429
2.426
-187
-330
242
A60190011
Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej
11.463
-100
11.454
-100
-9
0
A60200011
Viborg Gymnastik center, ny idrætshal (hal 3)
8.150
7.353
-797
A60250011
Viborg Teater – renovering af bygning og opdatering af teknisk sceneudstyr
4.148
4.148
0
I alt
Afsluttede anlæg
33.022
-529
33.310
-1.183
288
-654
 
Overordnet er anlægsprojekterne realiseret som projekteret.
 
Forklaring på afvigelser:
 
A60030011: Etablering af mountainbikespor i Viborg Kommune:
Merforbruget skyldes en lang etableringstid og udgifter i forbindelse med overgang til drift.
 
A60060011: Generation Handball: Merudgifter i forbindelse med etableringsfasen.
 
A60090011: Investeringer i lysanlæg m.v.: Bevillingen dækker en række mindre investeringer i lysanlæg og baneanlæg, og der er gennemført flere mindre renoveringsopgaver, som ikke har medført egenbetaling fra foreningerne. Anlægsudgiften er reduceret tilsvarende.
 
A60200011: Mindreforbruget på 797.500 kr. vedr. Viborg Gymnastik center, ny idrætshal (hal 3), skyldes refusion af tilskudsmoms.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/38308

Resume

Etablering af wellness-område udendørs ved Viborg Svømmehal. Frigivelse af restrådighedsbeløb til projektet. 

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at det godkendes, at projekt for etablering af wellness-område ved Viborg Svømmehal på Banegårdspladsen igangsættes som beskrevet i sagen,
 
2. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal” forhøjes med 5.078.000 kr. med rådighedsbeløb i 2022,
 
3. at udgiften på 5.078.000 kr. i 2022 finansieres af det restrådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2021 til projektet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-11-2021

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at det godkendes, at projekt for etablering af wellness-område ved Viborg Svømmehal på Banegårdspladsen igangsættes som beskrevet i sagen,
 
2. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal” forhøjes med 5.078.000 kr. med rådighedsbeløb i 2022,
 
3. at udgiften på 5.078.000 kr. i 2022 finansieres af det restrådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2021 til projektet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Fraværende:
Claus Clausen

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede på mødet i december 2019 (link til sag nr. 10 i byrådet 18. december 2019), at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 5.498.000 kr. til forbedring af faciliteterne i Viborg Svømmehal (ny rutsjebane).
Rutsjebaneprojektet beløb sig til 3.179.000 kr., og der resterer således 2.319.000 kr. af det frigivne rådighedsbeløb, som er disponeret til etablering af wellness-faciliteter, jfr. beslutning i sagen 18. december 2019.
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Viborg Svømmehal har i 2020 indviet ny rutsjebane, og i forlængelse heraf er der udarbejdet forslag til etablering og indretning af et udendørs attraktivt wellness-område ved Viborg Svømmehal, idet etableringen af wellness-området er anden etape af det samlede projekt, som Byrådet har godkendt i forbindelse med opdatering og forbedring af faciliteterne i Viborg Svømmehal.
 
Projektet skal også ses i sammenhæng med, at der i de flere år har været fokus på wellness og velvære. Viborg Svømmehal har, i forbindelse med herre- og dameomklædning, saunafaciliteter, men behovet for et fælles wellnessområde for begge køn er stort, og der foreligger derfor forslag om, at der i området mod vest for svømmehallen etableres et udendørs anlæg bestående af:
 
 • Solterrasse
 • Fælles sauna
 • Årstidsbassin
 • Boblebad
 
For at få adgang til det udendørs wellnessområde, vil der være en merbetaling på 25 kr. pr. person. Der forventes årligt 10.000 gæster, hvilket svarer til en merindtægt på 250.000 kr.
 
Området vil være åbent i alle svømmehallens åbningstider, bl.a. i forbindelse med de stilleaftener, der afholdes hver tirsdag og torsdag aften. Når der er indløst billet til wellness området, vil der blive tilbudt saunagus sessions.
 
På anlægsrammen resterer 5.078.000 kr., som er afsat i anlægsbudgettet for 2021. Den samlede økonomiske ramme til wellness-projektet beløber sig til således til 7.397.000 kr.
 
Der foreligger budgetoverslag, som indebærer, at projektet kan realiseres, dog uden boblebad, for 7 mio. kr. med mulighed for op-/nedskalering af projektet. Det foreslås derfor, at projektet sendes i udbud snarest muligt, så det kan realiseres i 2022.
 
Skitse vedhæftes som bilag.
 
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Projektet udbydes primo 2022 og realiseres, således at det kan tages i brug i 2. halvår 2022.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der resterer 5.078.000 kr., som er afsat til projektet i anlægsbudgettet for 2021.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/19285

Resume

I sagen fremlægges et overblik over Landdistriktsudvalgets udisponerede midler for 2021 og et overblik over projekter, der kan realiseres i 2022, herunder ansøgning fra Fjordklyngen om tilskud til etablering af udearealer omkring ”Værestedet”.
 
På baggrund af dagsordenen kan Udvalget beslutte, hvilke af projekterne der skal arbejdes på realisering af, hvor meget det enkelte projekt skal støttes med og Udvalget kan indstille til Byrådet, at der gives anlægsbevilling hertil.
 
Dagsorden berører desuden udvalgets puljer i 2022, da udvalget skal forholde sig til om en del af de udisponerede midler i 2021 skal reserveres til finansiering af puljerne.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling indstiller,
 
 1. at udvalget drøfter anvendelsen af de udisponerede midler i 2021, herunder hvor mange midler, udvalget ønsker skal indgå i finansieringen af puljer i 2022,
 
 1. at udvalget beslutter at tildele projektet ”Værestedet” i Låstrup det ansøgte beløb på 1.150.000 kr. og
 
 1. at udvalget beslutter hvilke af de i dagsorden nævnte projekter, udvalget ønsker at støtte, og med hvilke beløb.
 
 
Afhængig af udvalgets beslutning i indstilling 2 og 3 foreslår Direktøren for Kultur og Udvikling nedenstående, ellers bortfalder bevillingen.
 
Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår desuden, at Landdistriktsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.150.000 kr. til kontoen ”Værestedet i Låstrup” med rådighedsbeløb på 1.150.000 kr. i 2022 (i 2022 priser),
 
 1. at udgiften på 1.150.000 kr. i 2022 finansieres af restrådighedsbeløbet samt bevilling på 311.000 kr. fra kontoen ”Udviklingsplaner og andre mindre projekter 2021” samt rådighedsbeløbet på 839.000 kr. fra kontoen ”Byfornyelse, mindre byer” i 2021,
 
 1. at anlægsudgiftsbevillingen på kr. til kontoen ”Udviklingsplaner og andre mindre projekter 2021” forhøjes med rådighedsbeløb på kr. i 2022 (i 2022 priser), og
 
 1. at udgiften på kr. i 2022 finansieres af rådighedsbeløbet på kr. fra kontoen ”Byfornyelse, mindre byer” i 2021.

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 09-11-2021

Landdistriktsudvalget drøftede
 
1. anvendelsen af de udisponerede midler i 2021, herunder hvor mange midler, udvalget ønsker skal indgå i finansieringen af puljer i 2022. Landdistriktsudvalget besluttede,
 
2. at tildele projekt ”Værestedet” i Låstrup det ansøgte beløb på kr. 1.150.000 og besluttede herudover
 
3. at støtte følgende projekter fra den liste, der er vedhæftet sagen:
 
Projekt 7. Skelhøje - Gletcherhaven: 50.000 kr. til skitseprojekt for samlet plan for områdets udvikling for at sikre, at området får en hensigtsmæssig indretning.
 
Projekt 8. Løvel – beplantning ved ”Fars Dam”: 150.000 kr. til beplantning og frugtlund.
 
Projekt 9. Klejtrup – forskønnelse af et grønt område: 300.000 kr. til en udviklingsproces for arealet nær Anemoneskoven og den nyetablerede børneskov i Klejtrup med henblik på at få det til at spille bedre sammen med børneskoven og resten af byen.
 
Projekt 11. Uderum ved Tange Sø: 500.000 kr. i kommunal medfinansiering til formidling, udskiftning af broer og et madpakkehus/læringsrum.
 
Projekt 15. Hammershøj: 25.000 kr. til etablering af 300m. 2-1 vej på Høegsvej (hele strækningen)
 
Projekt 18. Skals: 120.000 kr. til etablering af 100m. fortov på Højskolebakken.
 
Projekt 21. Vammen: 6.000 kr. til etablering af 5. fortov fra Hobrovej 21 til det grønne område
 
Projekt 22. Vammen: 36.000 kr. til etablering af 30m. fortov på Tinghøjvej fra cykelstiens afslutning til fortov ved Tinghøjvej 19.
 
Herudover besluttede Landdistriktsudvalget at indstille til Byrådet,
 
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.150.000 kr. til kontoen ”Værestedet i Låstrup” med rådighedsbeløb på 1.150.000 kr. i 2022 (i 2022 priser),
 
5. at udgiften på 1.150.000 kr. i 2022 finansieres af restrådighedsbeløbet samt bevilling på 311.000 kr. fra kontoen ”Udviklingsplaner og andre mindre projekter 2021” samt rådighedsbeløbet på 839.000 kr. fra kontoen ”Byfornyelse, mindre byer” i 2021,
 
6. at anlægsudgiftsbevillingen på kontoen ”Udviklingsplaner og andre mindre projekter 2021” forhøjes med rådighedsbeløb på 1.206.000 kr. i 2022 (i 2022 priser), og
 
7. at udgiften på 1.206.000 kr. i 2022 finansieres af rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer” i 2021.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.
 
Fraværende:
Claus Clausen

Sagsfremstilling

Historik

Landdistriktsudvalget blev på mødet den 14. september 2021, link til sag nr. 2 på Landdistriktsudvalgets møde den 14. september 2021, præsenteret for et oplæg omkring brug af udvalgets udisponerede midler til LUP-projekter til realisering i 2022 og frem. Udvalget besluttede, at forvaltningen på næstkommende møde skulle fremlægge et overblik over hvilke projekter, der er realistiske at arbejde videre med alene i 2022 og at det skal være det næstkommende Landdistriktsudvalg, der udvælger, hvilke forslag der ellers skal arbejdes videre med.
 
Udvalget behandlede på mødet den 12. oktober 2021, link til sag nr. 2 på Landdistriktsudvalgets møde den 12. oktober 2021, ansøgninger til puljen ”Udviklingsplaner og andre mindre projekter 2021”. Det fremgår af beslutningen, at udvalget var ”positiv overfor ansøgning fra Fjordklyngen vedrørende Værestedet i Låstrup, som derfor behandles på kommende møde, med mulig finansiering fra anden pulje under Landdistriktsudvalget. Restbeløbet fra de i nærværende sag tildelte kr. 4.688.430 op til de kr. 5.000.000 (kr. 311.570) overføres til når Landdistriktsudvalget behandler ansøgning fra Fjordklyngen.”
 
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Denne sag lægger op til, at Landdistriktsudvalget kan beslutte, hvilke projekter der skal søges realiseret for Landdistriktsudvalgets udisponerede midler i 2021. I sagen redegøres også for forhold omkring finansiering af Udvalgets puljer i 2022, da der kan være behov for at reservere dele af de udisponerede midler i 2021 hertil, hvis udvalget ønsker at niveauet for puljer også i 2022 skal ligge forholdsvist højt.
 
Følgende konti på Landdistriktsudvalgets område har relevans for denne sag:
 • Landdistriktsudvalget råder i 2021 over 5.045.000 kr. på kontoen ”byfornyelse mindre byer 2021”, der ikke er disponeret.
 
 • Udvalget behandlede på sit seneste møde den 12. oktober 2021 ansøgninger til puljen ”Udviklingsplaner og andre mindre projekter 2021”. Et restbeløb på 311.570 kr. blev ikke fordelt på projekter. Dette beløb skal jf. Udvalgets beslutning indgå, når Udvalget behandler ansøgning om tilskud til projektet ”Værestedet” i Låstrup.
 
 • Byrådet godkendte på mødet den 6. oktober 2021 budgettet for 2022 – 2025, link til sag nr. 2 på Byrådets møde den 6. oktober 2021. Heraf fremgår at Landdistriktsudvalget i 2022 råder over 4.903.000 kr. til ”Landdistriktsudvikling, borgerdrevne lokale udviklingsplaner”. Udvalget har på mødet den 14. september 2021 godkendt en bevilling til realiseringsplan for Løvel (projekt Tragten) på 550.000 kr., der skal fratrækkes ovenstående beløb. Rådighedsbeløbet på kontoen er dermed 4.353.000 kr. Landdistriktsudvalgets øvrige midler i 2022 er disponeret på konkrete projekter.
 
 
Puljer 2022
Udvalget har i år bevilget samlet 10,372 mio. kr. på 4 puljer, der understøtter hhv. nedrivning og renovering, udviklingsplaner og andre mindre projekter, vedligeholdelse af arealer og samtænkning af byfornyelse med anlægsprojekter. I årene 2018 – 2020 har puljeindsatsen i gennemsnit ligget på ca. 5,7 mio. kr. årligt. Udvalget har ved tidligere drøftelser tilkendegivet ønske om at afsætte et forholdsvist stort beløb til puljer i 2022, samlet omkring 8,8 mio. kr. Alle beløb er inkl. statslig ramme.
 
En del af finansieringen på landdistriktsudvalgets område kommer fra den statslige ramme for Landsbyfornyelse. Den statslige ramme for 2022 og vilkårene herfor er endnu ikke udmeldt, men forvaltningen forventer ud fra de foreløbige meldinger, at Viborg Kommune vil modtage ca. 1.6 – 2 mio. kr. og at beløbet i lighed med tidligere år både kan anvendes til medfinansiering af pulje til nedrivning og renovering samt til realiseringsplaner. Da 5 realiseringsplaner samt den sammenhængende indsats i Karup-Kølvrå er under udførelse i 2022, foreslår forvaltningen at rammen i 2022 primært anvendes på pulje til nedrivning og renovering.
 
Bliver den statslige ramme på det forventede niveau, skal udvalget sikre, at der er omkring 7 mio. kr. på udvalgets eget budget i 2022 for at opnå et samlet puljebeløb på 8,8 mio. kr. Forvaltningen foreslår derfor at reservere 3 mio. kr. af det udisponerede beløb på kontoen ”byfornyelse, mindre byer” i 2021 til medfinansiering af puljer i 2022 og at de resterende 4 mio. kr. tages af rådighedsbeløbet på kontoen ”Landdistriktsudvikling, borgerdrevne lokale udviklingsplaner” i 2022.
 
 
Værestedet
Udvalget behandlede på sit seneste møde den 12. oktober 2021 ansøgninger til puljen ”Udviklingsplaner og andre mindre projekter 2021”, herunder ansøgning fra Fjordklyngen om tilskud til etablering af udearealer omkring ”Værestedet” i Låstrup på samlet 1.150.000 kr. Ansøgning ses i bilag 1. Udvalget var positiv overfor ansøgningen og besluttede at behandle den på et senere møde og at finansiering kunne komme fra restbeløbet i puljen (311.000 kr.) og fra anden pulje under Landdistriktsudvalget. Forvaltningen foreslår at det resterende beløb på kr. 839.000 tages fra kontoen ”Byfornyelse mindre byer 2021”.
 
 
Hvis udvalget støtter ”Værestedet” med det ansøgte beløb og reserverer 3 mio. kr. til kommunal medfinansiering af puljeindsatsen i 2022, er der fortsat en sum på 1.206.000 kr., der kan disponeres på andre projekter til realisering i 2022.
 
Konti
Restbeløb, puljen ”Udviklingsprojekter og andre projekter 2021”
Byfornyelse mindre byer 2021
SUM
Rådighedsbeløb,
udisponerede midler 2021
311.000
5.045.000
5.356.000
 
 
 
 
Tilskud til ”Værestedet” jf. ansøgning: 1.150.000 kr.
311.000
839.000
1.150.000
Finansiering af puljer i 2022
0
3.000.000
3.000.000
Restbeløb til finansiering af udvalgte projekter fra nedenstående liste
0
1.206.000
1.206.000
SUM
311.000
5.045.000
5.356.000
 
 
Øvrige projekter
Der er udarbejdet et overblik over projekter, der vil kunne realiseres i 2022 til gavn for kommunens mindre bysamfund. Projekterne er beskrevet i bilag 2 og den manglende finansiering for det enkelte projekt fremgår af nedenstående skema. På hovedparten af projekterne vil kommunen være bygherre. Projekt 1 og 2 er kommunale anlægsprojekter, der tidligere har modtaget bevilling fra udvalget, men som har vist sig at være underfinansierede og dermed er vanskelige at realisere.
Forslagene til borgerdrevne projekter omfatter både projekter, der aktuelt arbejdes med lokalt og enkelte borgerforslag, der indgår i fx LUP og realiseringsplaner, men hvor man endnu ikke har igangsat udviklingen lokalt. Her kan udarbejdelse af et projektforslag give frivillige et godt afsæt for det videre arbejde.
 
 
Projekter
Budget/overslag
1
Skolestien i Mønsted (tillægsbevilling)
200.000 kr.
2
Skals Torv (tillægsbevilling)
200.000 kr.
3
Kirkestien i Fjordklyngen
300.000 kr.
4
Frederiks: Stisløjfe i landskabet
25.000 kr.
5
Ørum: Fornyelse af stiskiltning
25.000 kr.
6
Vammen: Grønt område m. landsbylaboratoriet
Skitseprojekt: 50.000 kr. Projekttilskud fx 300.000 kr.
7
Skelhøje:  Gletcherhaven
Skitseprojekt: 50.000 kr.
8
Løvel – beplantning ved ”Fars Dam
150.000 kr.
9
Klejtrup – forskønnelse af et grønt område
500.000 kr.
10
Sti mellem Tange og Rødkærsbro
500.000 kr.
11
Uderum ved Tange Sø
500.000 kr.
12
Skals Å og Kølsen Enge – rekreative faciliteter
100.000 – 1.000.000 kr.
13
Børneskove – fase 2
120.000 kr.
 
 
 
 
Trafikale projekter
 
14
Bjerregrav: Herredsvejen - 760 m 2-1 vej.
60.000 kr.
15
Hammershøj: Høegsvej - 300 m 2-1 vej. 
25.000 kr.
16
Karup: Genvej - 140 m fællessti (Alhedestien)
225.000 kr.
17
Løgstrup: Hjarbækvej - 120 m sti
600.000 kr.
18
Skals: Højskolebakken - 100 m fortov
120.000 kr.
19
Stoholm: Tastumvej - 230 m sti
1.150.000 kr.
20
Tapdrup: Taphedevej - 470 m sti til boligområde
2.350.000 kr.
21
Vammen: Hobrovej 21 - 5 m fortov
6.000 kr.
22
Vammen: Tinghøjvej - 30 m fortov
36.000 kr.
23
Vejrumbro: Hovedgaden 24 – 20 m fortov
24.000 kr.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

Alle de nævnte projekter forventes at kunne realiseres i 2022, såfremt finansieringen er på plads.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet
Bilag

Sagsid.: 21/16263

Resume

Byrådet skal godkende programmet for Realiseringsplan Vejrumbro. Herefter skal programmet indsendes til orientering i Bolig- og Planstyrelsen med Byrådets beslutning om at gennemføre programmet. Styrelsen har herefter 14 dag til at komme med bemærkninger til programmet.
 
Programmet skal efterfølgende danne grundlag for den fysiske gennemførelse af realiseringsplanen.

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet,
 
 1. at programmet for Realiseringsplan Vejrumbro med tilhørende finansieringsplan godkendes.
 
 1. at program og finansieringsplan sendes til orientering i Bolig- og Planstyrelsen.
 
 1. at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”Realiseringsplan Vejrumbro” forhøjes med 100.000 kr. med rådighedsbeløb i 2024,
 
 1. at rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer” forhøjes tilsvarende i 2024.
   

Beslutning i Landdistriktsudvalget den 09-11-2021

Landdistriktsudvalget besluttede at indstille til byrådet,
 
1. at programmet for Realiseringsplan Vejrumbro med tilhørende finansieringsplan godkendes.
 
2. at program og finansieringsplan sendes til orientering i Bolig- og Planstyrelsen.
 
3. at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”Realiseringsplan Vejrumbro” forhøjes med 100.000 kr. med rådighedsbeløb i 2024,
 
4. at rådighedsbeløbet på kontoen ”Byfornyelse, mindre byer” forhøjes tilsvarende i 2024.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Landdistriktsudvalget.
Fraværende:
Claus Clausen

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på sit møde den 22. juni 2021 (link til sag nr. 19 i byrådet 22. juni 2021), at der skal udarbejdes program for Realiseringsplan Vejrumbro inden for en budgetramme på 1.500.000 kr.
 
På samme møde bevilligede Byrådet hele budgetrammen på 1.500.000 kr. over årene 2021-2024 frigivet, med en kommunal medfinansiering på 400.000 kr., samt finansiering af den statslige ramme på 1.100.000 kr.
 
 

Inddragelse og høring

Med udgangspunkt i Byfornyelsesloven og forslag til den Lokale Udviklingsplan er der i samarbejde med borgerne i Vejrumbro og en lokalforankret følgegruppe, udarbejdet et program for gennemførelse af realiseringsplanen i Vejrumbro. Programmet, der er vedlagt som bilag 1, er præsenteret for borgerne i Vejrumbro ved borgermøde den 4. oktober 2021 og anbefales af følgegruppen for Realiseringsplan Vejrumbro.
 
Følgegruppen for realiseringsplanen vil løbende blive inddraget i skitseprojekteringen, og når der foreligger et endeligt hovedprojekt, vil følgegruppen orientere borgerne i Vejrumbro om dette.
 
 

Beskrivelse

Programmet udpeger en række samlende og relevante nedslag, som ønskes realiseret for 1.500.000 kr., der er afsat til realiseringsplanen.
 
Realiseringsplanen peger på etablering af projekter, der understøtter byens mødesteder og styrker adgangen til naturen. Projekterne skal være af høj arkitektonisk kvalitet og være til gavn og glæde for borgerne og turisterne som fx brugerne af Nørreåstien.
 
Følgegruppen har i samarbejde med Viborg Kommune udviklet og konkretiseret tre forskellige projekter til realise­ringsplanen i Vejrumbro. Projekterne omfatter overordnet forskønnelse og renovering af centra­le by- og naturrum i byen. Projekterne skaber på hver sin måde særlige by- og naturmæssige kvali­teter i en skala, der er tæt på mennesket.
De udvalgte nedslag i realiseringsplanen er et re­sultat af dette samarbejde og danner tilsammen et solidt fundament til det videre arbejde med ud­viklingen af Vejrumbro.
Nedenstående er de udvalgte projekter:
 
1. Købmandspladsen
Et løft af forpladsen ved Købmanden, Hovedgaden 24, samt etab­lering af en ny grøn plads bagved Købmanden ud mod det grønne område langs Nørreåstien.
2. Ådalens legeplads
En naturlegeplads ved Nørreåstien på kanten mellem by og natur.
3. Aktivitetspladsen
En opgradering af parkeringspladsen ved skolen, så den kan bruges til leg og aktivitet, både i skole og fritid.
 
I programmet er der angivet budget-, tids- og handlingsplan. Af programmet fremgår, at borgerne i Vejrumbro, udover finansieringsplanen, forventer at igangsætte supplerende initiativer finansieret via borgerindsamling, puljeansøgninger og fondsansøgninger.
 
 

Alternativer

Intet
 
 

Tidsperspektiv

I forbindelse med Byfornyelsesloven er det et krav, at realiseringsplanen skal gennemføres inden for 5 år fra Byrådets godkendelse. Realiseringsplanen i Vejrumbro har man valgt at udføre på 3 år for at få en hurtigere afvikling.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det er erfaret, at indtægtsbevillingen der er givet i juni (link til sag nr. 19 i byrådet 22. juni 2021) er 100.000 kr. for lav i forhold til statstilskuddet, hvorfor der i denne sag laves en tillægsbevilling.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Gennemførelsen af visse initiativer kræver godkendelse fra lodsejere, der i forbindelse med programmet er inddraget og orienteret. Herudover kræver visse af delprojekterne myndighedsgodkendelser som fx byggetilladelser mv.
Bilag

Sagsid.: 21/24981

Resume

Kommuner og regioner skal minimum én gang i hver byrådsperiode udarbejde en sundhedsberedskabsplan. Forvaltningen har udarbejdet udkast til Sundhedsberedskabsplan for 2022-2025. Sundhedsberedskabsplanen bringes i anvendelse i tilfælde af større ulykker, udbrud af smitsomme sygdomme eller terror.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at sundhedsberedskabsplan 2022-2025 godkendes.
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2021

Social- og Sundhedsudvalget indstiller byrådet,
 
1. at sundhedsberedskabsplan 2022-2025 godkendes.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.
Fraværende:
Claus Clausen

Sagsfremstilling

Historik

 
Den gældende sundhedsberedskabsplan blev godkendt i byrådet den 20. december 2017. (Link til sag nr. 45 på byrådets møde den 20. december 2017).
 

Inddragelse og høring

Sundhedsberedskabsplan 2022-2025 har været i høring ved Sundhedsstyrelsen samt Region Midtjylland og alle omegnskommuner. Bemærkninger fra høringsparterne er indarbejdet i sundhedsberedskabsplanen.
 

Beskrivelse

Sundhedsloven pålægger kommuner og regioner at udarbejde en sundhedsberedskabsplan, der skal revideres minimum én gang i hver byrådsperiode. Sundhedsberedskabsplanen skal skabe grundlag for en koordineret indsats i ekstraordinære beredskabssituationer. Den er derudover et redskab til at sikre koordineret anvendelse af kommunens ressourcer og opretholde de mest kritiske ydelser til borgerne.
 
Sundhedsberedskabet aktiveres, hvor der er et behov udover det sædvanlige, som ikke kan håndteres indenfor rammerne af den almindelige drift i kommunen. For eksempel i tilfælde af større ulykker, katastrofer, udbrud af smitsomme sygdomme eller terror. Sundhedsberedskabsplanen er vedhæftet som bilag 1.
 
Alt handlingsorienteret materiale til håndtering af beredskabshændelser findes på Viborg Kommunes hjemmeside.
 
Alternativer
Intet.
 

Tidsperspektiv

Sundhedsberedskabsplanen skal godkendes i indeværende byrådsperiode.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/8679

Resume

Boligselskabet Sct. Jørgen og Viborg Kommune ønsker i forbindelse med en helhedsplan for Ellekonebakken at give mulighed for at omdanne en del af det nuværende boligområde til et område til bolig, kultur og erhverv (centerformål). Området ejes dels af Boligselskabet Sct. Jørgen og dels af Viborg Kommune. Oversigtskort er i bilag nr. 1.
 
Da omdannelsen ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning. I denne sag foreslås afholdt en idéfase forud for den kommende ændring af kommuneplanen. I en efterfølgende sag forelægges de indkomne bemærkninger samt et oplæg til det konkrete indhold i et lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
 1. at planprocessen og idéfasen sættes i gang som beskrevet, og
   
 2. at der afholdes borgermøde i idéfasen enten tirsdag den 18. januar 2022 kl. 17.00 – 19.00 eller onsdag den 19. januar 2022 kl. 17.30 – 19.30 i Multisalen på Viborg Rådhus. 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-11-2021

 
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planprocessen og idéfasen sættes i gang som beskrevet, og
 
2. at der afholdes borgermøde i idéfasen tirsdag den 18. januar 2022 kl. 17.00 – 19.00 i Multisalen på Viborg Rådhus. 
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Fraværende:
Claus Clausen

Sagsfremstilling

Historik

 
Byrådet gav på mødet den 20. november 2019 (link til sag nr. 11 i byrådet den 20. november 2021) tilsagn til skema A (renovering) på betingelse af afdelingsmødets (senere) godkendelse af den fysiske helhedsplan for Ellekonebakken, herunder nedrivning af 28 boliger.
 
Byrådet blev på mødet den 2. september 2020 (link til sag nr. 15 i byrådet den 2. september 2020) orienteret om de enkelte delprojekter i forslaget til Helhedsplan for Ellekonebakken, hvoraf nogle forudsætter Viborg Kommunes medvirken, dels som myndighed og dels som potentiel bygherre. Byrådet besluttede at tage orienteringen til efterretning og videresende sagen til budgetbehandling for Budget 2021-2024.
 
Byrådet har drøftet Boligselskabet Sct. Jørgens helheds- og udviklingsplan ”Ellekonebakken, En del af byen – en bydel for alle” på et temamøde den 22. juni 2021. Forud herfor drøftede byrådet status på helhedsplanen på Plankonferencen den 8. april 2021.

Inddragelse og høring

Boligselskabet Sct. Jørgen har gennemført en beboerdemokratisk proces med henblik på godkendelse af Helhedsplan for Ellekonebakken (renovering og nedrivning). Planen blev godkendt på afdelingsmødet i afdeling 08, Ellekonebakken på deres møde den 16. september 2020.
 
Forslaget til helhedsplan har løbende været drøftet i den tværgående projektgruppe for ”Ellekonebakken – det gode liv i fællesskab”. Den 19. februar 2020 afholdtes et orienteringsmøde for kommunens forvaltning og eksterne interessenter omkring Ellekonebakken med status på den fysiske helhedsplan og på prøvehandling med ny kommunal organisering og etablering af myndigheds- og indsatsteam for Ellekonebakken.

Beskrivelse
Området i dag

Ellekonebakken ligger syd for Viborg bymidte og består af tæt-lav bebyggelse og etagebyggeri, der er opført i perioden 1968-90.
 
Ellekonebakken grænser op til Indre Ringvej. Vest for ringvejen ligger Falkevej med etageboligbebyggelse, nord for ligger et parcelhusområde (Kornblomstvej, Primulavej mv.) og syd for Ellekonebakken en tidligere grusgrav, der benyttes til rekreative formål, herunder som friareal for Søndre Skole. Længere mod vest ligger Finderuphøj Skole.
 
Vejadgangen til Ellekonebakken sker fra Ellekonedalen og Guldstjernevej. Der er stiforbindelse mod vest via en stibro over Indre Ringvej (Finderuphøj og Liseborg). Fra Guldstjernevej er der via Primulavej en smal sti, der giver forbindelse til Hærvejsstien gennem banebyen til midtbyen.
 
Det aktuelle planområde er en mindre del af Ellekonebakken og består af en etageboligbebyggelse med 28 boliger inkl. parkering og et grønt fællesareal for hele Ellekonebakken. Planområdet - på i alt ca. 23.000 m2 - ejes af Viborg Kommune og Boligselskabet Sct. Jørgen.

Helhedsplan Ellekonebakken i Viborg

Boligselskabet Sct. Jørgen har udarbejdet en helhedsplan for Ellekonebakken som led i en samlet indsats på baggrund af, at Ellekonebakken i 2018 kom på ”ghetto-listen”. I 2019 udgik Ellekonebakken af listen, men er fortsat et ”udsat boligområde”.
 
Formålet med den samlede indsats er: 
 • flere i arbejde og uddannelse,
 • fastholde og tiltrække borgere over 65 år, borgere i arbejde og med uddannelse,
 • et endnu mere attraktivt boligområde - aldrig mere ‘ghetto’
 
Helhedsplanen er blevet til gennem et udviklingsforløb med inddragelse af beboere, forvaltning og byråd. Boligselskabet Sct. Jørgen har nu sammenfattet et endeligt forslag til bydelsudvikling i folderen ”Ellekonebakken, En del af byen – en bydel for alle”. Folderen ses i bilag 2.
 
Boligselskabet ønsker med planen at skabe en blandet og attraktiv bydel, at åbne Ellekonebakken op for den omkringliggende by og at skabe tilgængelighed og fællesskaber mellem områdets beboere.
 
”Ellekonebakken, En del af byen – en bydel for alle” består af tre spor:
 • Åbne op: Etablering af ny vejadgang fra rundkørslen Indre Ringvej, samt at integrere Ellekonebakken med den omliggende by ved styrkede stiforbindelser, herunder en opgradering af stibroen over Indre Ringvej og forbindelsen til midtbyen
 • Nye destinationer: nye funktioner i området, der trækker flere besøgende til og skaber møder på tværs – lokalt, i sydbyen og i Viborg by
 • Renoveringer: tilgængelige boliger, attraktive byrum og udearealer mm. (renoveringsprojektet er igangsat)
 
Et forslag til ny destination er etablering af et bydelshus ”Sydens Hus” (tidligere kaldet ”Hærvejshuset”). Viborg Kommune deltager sammen med Boligselskabet Sct. Jørgen i en forundersøgelse heraf. Blandt interessenterne er byens oplysningsforbund og andre foreninger. Der foregår derudover en sondering af, hvilke øvrige destinationer inden for kultur og erhverv, der kunne være basis for i omdannelsesområdet. Et tidligere forslag om at etablere en dagligvarebutik er udgået på baggrund af byrådets drøftelser i forbindelse med forslag til kommuneplantillæg for detailhandel.
 
Størstedelen af omdannelsesområdet er et kommunalt ejet grønt fællesareal, som Boligselskabet Sct. Jørgen drifter. Boligselskabet overvejer i hvor stor udstrækning arealet fremover ønskes benyttet, da boligområdets egne grønne friarealer og gårdrum nu bliver fornyet og indrettet med nye faciliteter. Hele eller dele af området ønskes omdannet til bolig, kultur og erhverv (centerformål).
 
Eksisterende planforhold
Planområdet er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til etageboligområde VIBSV.B3.03. 
 
Planområdet er omfattet af lokalplan nr. 75 Område til boligformål ved Ellekonebakken. Delområde I udlægger området til boliger og institutioner for yngre og ældre. Delområde II er udlagt til fælles friareal for boligområdet.
 
Planområdet er desuden omfattet af lokalplan nr. 148 For naboarealer til omfartsvej ved Liseborg, der udlægger planområdet til eksisterende etageboligformål.
 
Den påtænkte anvendelse til blandet bolig og erhverv (centerformål) er ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplan og lokalplaner. Anlæg af ny vejadgang er desuden ikke i overensstemmelse med gældende lokalplaner.
 
Idéfase
Planlægningen forudsætter, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017-2029. Da der er tale om væsentlige ændringer skal der indkaldes idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet jf. planlovens § 23 c.
 
Idéoplægget indeholder en beskrivelse af planområdet, det forventede indhold i planlægningen og hovedspørgsmål. Udkast til idéoplæg er i bilag nr. 3.
 
Idéfasen foreslås fastsat til 6 uger. De indkomne høringssvar vil indgå i forvaltningens videre planarbejde og vil blive forelagt byrådet ved igangsætning af lokalplanlægning og stillingtagen til det endelige indhold i et kommuneplantillæg.
 
Forvaltningen foreslår, at der afholdes et borgermøde i idéfasen enten tirsdag den 18. januar 2022 kl. 17.00 – 19.00 eller onsdag den 19. januar 2022 kl. 17.30 – 19.30 i Multisalen på Viborg Rådhus.

Principper for planlægning

Forvaltningen foreslår, at planlægningen foreløbigt tager udgangspunkt i følgende:
 • Anvendelse: centerområde (blandet bolig og erhverv), såsom åben-lav, tæt-lav og etageboliger, almen service og kulturformål, liberale erhverv, egentlig erhverv (kun mindre produktion i tilknytning til øvrige funktioner)
 • Etageantal: maks. 4
 • Bygningshøjde: maks. 15 m
 • Bebyggelsesprocent: maks. 50-60%
 • Vejadgang fra Guldstjernevej, Ellekonedalen og Indre Ringvej.

Arkæologi

Viborg Museum vurderer, at der er stor sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i området. En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal.

Trafikafvikling

Rambøll har udarbejdet et notat om trafikafviklingen i rundkørslen ved Indre Ringvej som følge af eventuel etablering af ny vejtilslutning og nye funktioner ved Ellekonebakken, herunder kapacitetsanalyser af forskellige scenarier for ombygning af rundkørslen eller etablering af et signalreguleret kryds.
 
Beregningerne tyder på, at trafikken i rundkørslen ikke vil afvikles tilfredsstillende ved etablering af ny vejtilslutning mod øst (Ellekonebakken), selvom Plantagevej forlægges til en mere ’vinkelret’ tilslutning mod vest. I stedet kan etableres en signalreguleret løsning, hvor trafikken vurderes at kunne afvikles tilfredsstillende. Med en signalreguleret løsning vil der desuden være potentiale for forbedring af eksisterende samordning langs Indre Ringvej. Trafikafviklingen analyseres nærmere, når det konkrete indhold i planforslagene er kendt.

Trafikstøj

Sweco har udarbejdet et notat med foreløbige beregninger af trafikstøjen fra Indre Ringvej på terrænniveau i planområdet. Beregningerne viser, at trafikstøjen overskrider de vejledende grænseværdier for boligområder, mv., samt for kontorvirksomhed o.lign. i mere end 1 etage. Forvaltningen vil i den videre planlægning undersøge mulighederne for at etablere særlige foranstaltninger mod trafikstøj, så der kan opnås bredere anvendelsesmuligheder, herunder tæt-lav boligbebyggelse.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering (miljørapport), hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
Forvaltningen vil i forbindelse med den videre planlægning udarbejde en miljøscreening med vurdering af, om planforslagene vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen bliver forelagt for byrådet ved igangsætning af lokalplanlægning med tilhørende kommuneplantillæg.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv
Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Idéfase     ultimo 2021
Igangsætning af lokalplan inkl. kommuneplantillæg  primo 2022
Planforslag til vedtagelse    medio 2022
Offentlig høring    medio/ultimo 2022
Endelig vedtagelse    ultimo 2022

Økonomiske forhold og konsekvenser

Byrådet har i budget 2022-2025 afsat 20 mio. kr. til realisering af ”Helhedsplan for Ellekonebakken”.

Juridiske og planmæssige forhold

Viborg Kommune ejer en del af det areal, der planlægges for. Boligselskabet Sct. Jørgen ejer en anden del, herunder arealet til fremtidig vejadgang fra Indre Ringvej.
 
Udbudsregler og juridiske forhold omkring køb, salg og evt. fællesudbud af grundarealer skal afklares nærmere i den videre planlægning. 
Bilag

Sagsid.: 20/7608

Resume

Viborg Kommune ønsker at lave ny planlægning for de ni kolonihaveområder i kommunen.
 
Da der er tale om væsentlige ændringer i forhold til kommuneplanen, har der været indkaldt idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet under en idéfase.
 
Under idéfasen modtog kommunen 21 høringssvar, der omhandlede veje, anvendelse, beplantning, stakit og havelåger, teknisk forsyning, bebyggelsens udseende omfang og placering samt afledning af spildevand.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2017-2029, som foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-11-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
3. at der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Fraværende:
Claus Clausen

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 17. juni 2020 (link til sag nr. 11 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. juni 2020) at igangsætte kommuneplanlægning og idéfase for kolonihaveområderne i kommunen samt at afholde borgermøde derom.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 9. december 2020 (link til sag nr. 17 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. december 2020), at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Teknisk Udvalg og i Klima- og Miljøudvalget med henblik på en nærmere belysning af kloakforholdene.
 
Opsamling på idéfase samt videre udarbejdelse af kommuneplantillæg blev behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 25. august 2021 (link til sag nr. 23 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. august 2021). Her blev det ydermere anbefalet, at eventuelle forhold vedrørende kloakering behandles i Klima- og Miljøudvalget.
 

Inddragelse og høring

Idéfase

Der har i perioden 2. juli til 27. august 2020 været afholdt idéfase med henblik på at indkalde idéer og forslag mv. til indholdet af den videre planlægning.
 
Der kom 21 høringssvar i idéfasen. Høringssvarene omhandlede veje, anvendelse, beplantning, stakit og havelåger, teknisk forsyning samt bebyggelsens udseende omfang og placering. Under idéfasen blev der afholdt borgermøde den 13. august 2020. Debatten drejede sig hovedsageligt om bebyggelsens udseende, omfang og placering samt afledning af spildevand.
 
Opsamling på idéfasen blev behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25. august 2021 (link til sag nr. 23 i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 23. august 2021).
 

Beskrivelse

Eksisterende planforhold

Alle kolonihaveområder, med undtagelse af Solvang og Friheden, er omfattet af hver deres lokalplaner. Alle lokalplanerne udlægger områderne til offentlige formål eller kolonihaver og rekreative formål. Lokalplanerne regulerer bebyggelsesprocenter mellem 10% og 40% eller totalt bebygget areal på 30 m², og for nogle af områderne er der bestemmelser om maks. grundstørrelser på 400 m².
 
En øgning af byggemulighederne er ikke i overensstemmelse med lokalplanerne. Det er forvaltningens vurdering, at realisering af de ønskede ændringer kræver, at der vedtages lokalplaner for de områder, som for nuværende ikke er omfattet af lokalplaner, og at der vedtages nye lokalplaner/tillæg til lokalplaner for de områder, som allerede har lokalplaner. Forvaltningen vil løbende igangsætte lokalplanlægningen for områderne.
 
Alle kolonihaveområderne er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til rekreativt formål.
 
De foreslåede ændringer er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvad angår:
 • zonestatus
 • maks. etageantal
 • maks. bygningshøjde
 • maks. bebyggelsesprocent
 • total bebygget areal
 
Det kræver således, at der vedtages et kommuneplantillæg.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2017-2029, der er i bilag 1.

Forslag til tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2017-2029

Kommuneplantillægget ensarter rammebestemmelserne for alle rammer med kolonihaveområder i kommunen. Derudover justeres der i flere tilfælde på afgrænsningen af eksisterende rammer, ligesom der udlægges nye rammeområder med de ensartede rammebestemmelser. Alle kolonihaveområder planlægges overført til byzone ved fremtidig lokalplanlægning.
 
De ensartede rammebestemmelser for kolonihaveområderne bliver:
 • overførsel af de lokalplanområder, der i dag ligger i landzone, til byzone
 • maks. etageantal på 1 etage
 • maks. bygningshøjde på 4,5 meter
 • maks. bebyggelsesprocent på 20%, dog maks. samlet bebygget areal på 80 m², som omfatter kolonihavehus, overdækket terrasse og udhus. Udover det maksimalt bebyggede areal på 80 m² kan der opsættes drivhus på max. 13 m², pavillon på max. 10 m² og legehus på max. 5 m².

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg videresender planforslaget til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslagene offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslagene med henblik på 8 ugers høring, vil planforslagene blive offentliggjort i perioden fra medio december 2021 til primo februar 2022. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i marts 2022 med henblik på endelig vedtagelse.
 
Sideløbende med processen for Kommuneplantillæg nr. 59 vil der blive udarbejdet lokalplanforslag til de første to lokalplaner (lokalplan nr. 557 og 558), som blev igangsat i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 25. august 2021 (link til sag nr. 23 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. august 2021).
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen, da der er tale om planmæssige ændringer for samtlige kolonihaveområder i kommunen. Planforslagene skal derfor vedtages af byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/7100

Resume

To grundejere (Viborg Bolig- og Erhvervsudlejning og Niels Kristensen) ønsker mulighed for at etablere boligområder syd for Randersvej i den nye bydel Taphede. Viborg Kommune forventer desuden at erhverve de østlige ejendomme inden for området for at etablere boligområder samt en institution.
 
På den baggrund har forvaltningen, i dialog med grundejerne, fået udarbejdet en skitse for området, der har dannet grundlag for et udkast til et lokalplanforslag.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 567, som foreslås sendt i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1. Skitseforslaget er i bilag 2. Udkast til lokalplanforslaget er i bilag 3.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 567 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget,
 
3. at der ikke afholdes borgermøde,
 
4. at udkast til udbygningsaftaler med grundejerne vedtages, såfremt lokalplanen bliver endeligt vedtaget, og
 
5. at lokalplanområdet udtages af områdeklassificeringen.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-11-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 567 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger,
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget,
 
3. at der afholdes borgermøde den 5.1.2022,
 
4. at udkast til udbygningsaftaler med grundejerne vedtages, såfremt lokalplanen bliver endeligt vedtaget, og
 
5. at lokalplanområdet udtages af områdeklassificeringen.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Fraværende:
Claus Clausen

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 12. maj 2020 (link til sag nr. 17 i byrådet 12. maj 2020) at vedtage kommuneplantillæg nr. 37 med tilhørende miljørapport. Kommuneplantillægget omfatter den vestlige del af den nye bydel Taphede og udlægger herunder nærværende lokalplanområde til henholdsvis blandet boligområde, et areal til almen service og et areal til rekreativt område (Spangsdal).             
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. december 2019 (link til sag nr. 10) i Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. december 2019) at vedtage idékatalog for bæredygtige emner i Taphede, der skal danne grundlag for den videre planlægning i området.
 
Byrådet besluttede den 22. juni 2021 (link til sag nr. 21 i byrådet 22. juni 2021) at igangsætte lokalplanlægning for området.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Der har været afholdt borgermøde i forbindelse med vedtagelse af Helhedsplan Taphede og kommuneplantillæg nr. 37. De væsentligste bemærkninger har drejet sig om etapestart, etageboliger, veje, stier, naturhensyn og bæredygtighed.
 
Dette udkast til forslag til lokalplan er drøftet med ejere indenfor lokalplanområdet.
 

Beskrivelse

Eksisterende planforhold

Området er ikke omfattet af en lokalplan.
Realisering af projektet kræver, at der vedtages en ny lokalplan.
 
Lokalplanområdet er omfattet af rammeområderne VIBØ.B4.15_T37, VIBØ.R1.09_T37 og VIBØ.A1.07_T37 i Kommuneplan 2017-2029.
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Forvaltningen har, i dialog med grundejerne, fået udarbejdet et udkast til en skitse for området, der har dannet grundlag for forslaget til lokalplan nr. 567. Skitsen er i bilag 2.
 
Forvaltningen har ligeledes udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 567, der er i bilag 3.

Forslag til lokalplan nr. 567

Lokalplanforslaget udlægger hovedparten af området til boligområder og giver mulighed for, at man kan etablere ca. 80 åben-lav boliger og ca. 70 tæt-lav boliger. Herudover udlægges der et område mod sydøst til institution, fælleshus, kulturformål, mindre erhverv og lignende.
 
Området skal vejbetjenes via en kommende rundkørsel på Randersvej, der giver adgang til en ny intern fordelingsvej (vej A – A), der på sigt skal vejbetjene hele Taphede (syd for Randersvej).
 
Langs Randersvej og langs den interne fordelingsvej udlægges der grønne forarealer, der ikke kan benyttes til ophold eller boliger, da områderne er påvirket af trafikstøj. Arealerne skal henligge som uplejet natur, hvilket fremmer biodiversiteten, og kan derudover anvendes til bl.a. regnvandshåndtering og en mindre andel til parkering.
 
Den vestlige del af lokalplanområdet er udpeget som økologisk forbindelse i kommuneplanen. Her skal levevilkår for dyr og planter prioriteres. Lokalplanen udlægger derfor dette område til ekstensivt rekreativt område.

Bæredygtighed

På baggrund af ”Idékatalog for bæredygtige emner i Taphede” foreslår forvaltningen følgende, der er indarbejdet i lokalplanforslaget:
 • Byg bæredygtigt
  Ny bebyggelse skal opføres med facader i tegl eller træ og kan begrønnes. Der etableres blandede boligformer, så man får et varieret boligområde, og der gives mulighed for små grundstørrelser, så man opnår kompakte bebyggede områder og til gengæld får store rekreative områder. Området ved daginstitution har brede anvendelsesmuligheder for at muliggøre at tænke i ”kloge kvadratmeter”, så institutionen f.eks. kan anvendes i aftentimer til andre formål/fælleshus.
 • Bynatur og biodiversitet
  Der udlægges mange grønne områder, og store dele af disse skal henligge som uplejet natur, hvilket fremmer biodiversiteten. Lokalplanen sikrer desuden, at bevaringsværdig beplantning inden for området skal bevares.
 • Klimaindsats
  Der gives gode muligheder for åben regnvandshåndtering (regnvandsbassiner mv.) i de store grønne områder, og der indtænkes strømningsveje ved kraftig regn.
 • Energi og forbrug
  Der kan etableres ladestationer til elbiler og solceller/solfangere på bebyggelserne, og dele af overskudsjorden kan genbruges inden for området.
 • Fællesskaber
  Der skal etableres fælles opholdsarealer centralt i området med mulighed for aktiviteter, ophold og fælles faciliteter. Der skal oprettes grundejerforeninger til at administrere og vedligeholde disse. Der udlægges et område, hvor der er mulighed for at kombinere fx daginstitution med fælleshus, restaurant, fælles udendørs arealer osv.
 • Transport
  For at fremme cyklismen skal der etableres gode stiforbindelser i området, der kobler sig op på den overordnede stistruktur.

Arkitektur

Projektets arkitektur er screenet ud fra arkitekturpolitikken, og på den baggrund er
nedenstående principper indarbejdet i lokalplanen:
 • Boligområderne disponeres med en blanding af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse og med mulighed for både små og større grundstørrelser, så der skabes variation i boligsammensætningen.
 • Landskabet trækkes ind mellem bebyggelserne via grønne kiler, der skal benyttes til fælles opholdsarealer, for at sikre kort afstand til naturen for alle i området og for at skabe rekreative forbindelser på tværs af lokalplanområdet.
 • Langs Randersvej og den interne fordelingsvej stilles der krav om beplantning af solitære træer og buskbeplantninger, der dels gavner biodiversiteten og dels sikrer et område ned et grønt og sammenhængende udtryk.

Jordforurening – områdeklassificering

Lokalplanen overfører et areal fra landzone til byzone. Forvaltningen har ikke kendskab til eller mistanke om aktiviteter i området, der kan være kilde til jordforurening. Forvaltningen vurderer derfor, at området kan udtages af områdeklassificeringen, hvormed området ikke kan karakteriseres som lettere forurenet.
 
En udtagelse af områdeklassificeringen betyder en ændring af kommunens regulativ for områdeklassificering, hvilket skal i offentlig høring. Forvaltningen foreslår en høringsperiode sammenfaldende med lokalplanforslagets høring.
 
Kommunens beslutning om ændring i områdeklassificeringen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da der blev afholdt borgermøde om kommuneplantillæg nr. 37. Kommuneplantillæg nr. 37 omhandlede bl.a. nærværende lokalplanområde, og lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplantillægget.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljørapport i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 37, der bl.a. omhandler nærværende lokalplanområde, og som beskriver planforslagets indvirkning på miljøet.
 
I miljørapporten fokuseres der på:
 • Støj og trafik
 • Natur og landskab
 • Overfladevand
 
Miljørapporten beskriver hvilke tiltag og hensyn, der skal tages i den kommende planlægning af området, for at der ikke sker en væsentlig indvirkning på miljøet. I forslag til lokalplan nr. 567 er der indarbejdet de hensyn og tiltag, der er beskrevet i miljørapporten, og det vurderes derfor ikke, at der skal udarbejdes en miljørapport for lokalplanforslaget.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Hvis Teknisk Udvalg videresender planforslaget til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslaget offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslaget med henblik på 4 ugers høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra december 2021 til januar 2022. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i februar og marts 2022 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Rundkørsel og stiforbindelse

Der skal etableres en rundkørsel og stitunnel (mod nordøst), der skal vejforsyne lokalplanområdet via Randersvej, jf. beslutning i byrådet 20. februar 2020 (link til sag nr. 9 i byrådet 20. februar 2020).
 
Viborg Kommune indgår i forbindelse med en endelig vedtagelse af lokalplan nr. 567 udbygningsaftaler med bygherrerne, jf. planlovens § 21b.

Udbygningsaftalerne fastlægger, at bygherrerne medfinansierer rundkørsel og stitunnel (mod nordøst). Bygherrerne skal stå for at finansiere en andel svarerende til deres procentdel af det samlede antal boliger i Taphede.
 
Der kan ikke opkræves medfinansiering fra de øvrige områder i Taphede, da der ikke er aktuelle byggeprojekter/lokalplaner for de områder, når rundkørslen og stiforbindelsen skal anlægges. Den resterende finansiering skal Viborg Kommune stå for. 
 
Udbygningsaftalerne skal underskrives inden endelig vedtagelse af planen. Udkast til udbygningsaftalerne fremlægges sammen med planforslaget. Udkast til udbygningsaftalerne fremgår af bilagene 4, 5, 6 og 7.
 
Udgift til fordelingsvejen i området samt en stiforbindelse i den vestlige del af området forventes fordelt mellem de 4 ejere i området. Byrådet besluttede 24. juni 2020 (link til sag nr. 16 i byrådet 24. juni 2021), at Viborg Kommune står i forskud med vejudgiften efter samme princip som i Arnbjerg. Viborg Kommune vil som ejer af vejarealet opkræve bidrag fra de enkelte udstykkere, når de byggemodner området og skal tilsluttes vejen.
 
Forvaltningen vurderer, at der, i forlængelse af stiforbindelsen i den vestlige del af området, bliver behov for en stitunnel under Randersvej for at skabe sammenhæng mellem Taphede syd for Randersvej og Houlkær-områdets fritidsfaciliteter mv. Alternativt skal stien på sydsiden af Randersvej forlænges til Skaldehøjvej. Hvis der bliver behov for en stitunnel forventes denne at skulle finansieres af Viborg Kommune.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Overtagelsespligt

Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen.
 
Forvaltningen vurderer, at Viborg Kommune er interesseret i at overtage ejendommene. Der er derfor ikke indgået aftale med grundejerne om at fraskrive sig retten til, at kommunen overtager ejendommene.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen, da planen indgår som del i at udvikle en større ny bydel øst for Viborg (Taphede).
 
Bilag

Sagsid.: 19/17039

Resume

Forvaltningen er i samarbejde med kunstner og leverandør Signe Klejs i gang med at realisere lyskunstprojektet ”Strøm” i Bjerringbro. Projektet er fuldt finansieret, da der er bevilliget midler fra forskellige fonde og fra Viborg Kommune.
 
I denne sag orienteres om status på realisering og færdiggørelse af lyskunstprojektet samt anmodes om indtægtsbevilling til projektets finansiering.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
1. at Teknisk Udvalg tager orienteringen om status på realisering af kunstprojektet til efterretning.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
2. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Tiltag til forbedring af bymidten i Bjerringbro” forhøjes med 516.000 kr. med rådighedsbeløb på 160.000 kr. i 2021 og 356.000 kr. i 2022, og
 
3. at der gives en anlægsindtægtsbevilling til kontoen ”Tiltag til forbedring af bymidten i Bjerringbro” på 516.000 kr. med rådighedsbeløb på 160.000 kr. i 2021 og 356.000 kr. i 2022.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-11-2021

Teknisk Udvalg tog orienteringen om status på realisering af kunstprojektet til efterretning.
 
Teknisk Udvalg indstiller desuden til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Tiltag til forbedring af bymidten i Bjerringbro” forhøjes med 516.000 kr. med rådighedsbeløb på 160.000 kr. i 2021 og 356.000 kr. i 2022, og
 
2. at der gives en anlægsindtægtsbevilling til kontoen ”Tiltag til forbedring af bymidten i Bjerringbro” på 516.000 kr. med rådighedsbeløb på 160.000 kr. i 2021 og 356.000 kr. i 2022.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
Fraværende:
Claus Clausen

Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 22. juni 2021 (link til sag nr. 3 i Teknisk Udvalg den 22. juni 2021) at igangsætte projektering og realisering af det vindende projekt i skitsekonkurrencen for et lyskunstprojekt på henholdsvis viadukten og broen på Brogade i Bjerringbro.
 
Byrådet godkendte på mødet den 9. oktober 2019 (link til sag nr. 12 i byrådet den 9. oktober 2019) en anlægsudgiftsbevilling på 350.000 kr. til lyskunstprojektet.
 

Inddragelse og høring

Styregruppen for kunstprojektet er orienteret om status på realiseringen af projektet og vil blive inddraget i det videre forløb om formidlingen af værket og oplæg til indvielsesarrangement. Styregruppen skal desuden godkende afleveringen af det realiserede kunstværk.
 
Kunstprojektets styregruppe består foruden formanden for Teknisk Udvalg af to repræsentanter fra planområdet, leder af Viborg Kunsthal samt en repræsentant fra henholdsvis Bjerringbro Kunstforening, Bjerringbro Byforum og Foreningen Bjerringbro Elværk.
 

Beskrivelse

Status på realisering af lyskunstprojektet

I skitseforslaget ”STRØM” er foreslået en belysning af balustrene på gelænderet ved henholdsvis broen og viadukten samt belysning af broens underside og viaduktens indvendige buer. Lyset vil konstant changere i farveskala og dynamik på baggrund af kontinuerlige målinger af strømstyrken i Gudenåen, som via en computer kommer visuelt til udtryk i lyskunstens farver og hastighed.
 
Forvaltningen samarbejder med kunstneren om de tekniske og praktiske forudsætninger og løsninger for kunstprojektet. Der er bl.a. gennemført en test af belysningen på balustrene på broen over Gudenåen for at vurdere lyspåvirkningen af åen. Balusterbelysningen vurderes ikke at have en målbar påvirkning af åen.
 
Det er ikke muligt inden for projektets tidsramme og økonomi at gennemføre undersøgelser af, om den foreslåede belysning af broens underside vil kunne påvirke fiskenes vandringer i Gudenåen, herunder de særligt beskyttede lampretter. Belysning af broens underside er derfor, i samråd med kunstneren, udgået af projektet. De udgåede broarmaturer erstattes i budgettet med reservearmaturer til brug for eventuel driftsudskiftning af balusterarmaturer.
 
Mindre justeringer af den øvrige belysning kan blive aktuelt i takt med afklaring af de installationsmæssige muligheder, herunder strømforsyning og krav fra Banedanmark (som ejer broen over viadukten).
 
Realisering af værket holdes fortsat inden for rammen af anlægsbudgettet.
 
Færdiggørelse af værket bliver desværre senere end oprindeligt forudsat (som var ultimo 2021). Årsagen er længere leveringstid for armaturer og softwareprogrammering end forudsat. Opsætning af belysningsarmaturerne forventes påbegyndt ved årsskiftet, og der stiles efter, at værket står klart senest primo marts 2022.

Finansiering af lyskunstprojektet

I juni 2020 gav Statens Kunstfond tilsagn om 150.000 kr. fra puljen til ”Kunst i det offentlige rum”, i januar 2020 gav Viborg Kommunes animationspulje tilsagn om 100.000 kr., i september 2020 gav Viborg Kommunes Kunstkomité tilsagn om 60.000 kr., og endelig har Foreningen Bjerringbro Elværk i oktober 2020 givet tilsagn om 250.000 kr. til lyskunstprojektet.
 
Sammen med byrådets tidligere bevilling på 350.000 kr. er projektet fuldt finansieret.

Tabel 1. Indtægts- og udgiftsbevillinger (beløb i kr.)

 
Indtægt
Udgift
Bevillingsår
Statens Kunstfond
150.000
 
2022
Viborg Kommunes Kunstkomité
60.000
 
2021
Foreningen Bjerringbro Elværk
250.000
 
2022
- fondsmoms 17,5%
-44.000
 
2022
Animationsstrategien 07, Udviklingsinitiativer
100.000
 
2021
Forhøjelse af udgiftsbevilling til honorar for skitsekonkurrence og etablering af værket ”STRØM” mv.
 
516.000
2021/2022
I alt
516.000
516.000
 
 
Der søges således en anlægsindtægtsbevilling på 516.000 kr. samt en forhøjelse af anlægsudgiftsbevillingen på 516.000 kr., idet der allerede er givet en anlægsudgiftsbevilling på 350.000 kr.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Projektering og realisering: Medio 2021 til primo 2022.
Aflevering og indvielse: Primo marts 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Leverandøren af kunstværket leverer en drifts- og vedligeholdsplan ved aflevering af kunstværket. Udgifter til drift og vedligehold, herunder strømforbrug, tilsyn med armaturer og IT og software, forventes at indgå i kommunens driftsbudget for belysning.
 
Lyskunstværket vurderes at have en levetid på 5 år (ift. armaturer, software). Viborg Kommune kan herefter løbende tage stilling til eventuelt forsat drift. Den faktiske levetid vurderes at være længere end 5 år, da lyskilderne ikke lyser konstant og med maksimal styrke.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 21/34172

Resume

Viborg Kommune har planlagt etablering af ny omlasteplads/fremtidige affaldsaktiviteter i forbindelse med realisering af ny affaldshåndteringsplan.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at byggemodningen godkendes, og
 
2. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik.
 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår desuden, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 10.200.000 kr. til kontoen ”Erhvervsbyggemodning af Vennershåbvej, Etape I” med rådighed i 2022, og
 
4. at udgiften på 10.200.000 kr. i 2022 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning – Erhvervsgrunde” med 3.000.000 kr. og kontoen ”byggemodning – boliggrunde” med 7.200.000 kr.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-11-2021

Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at godkende byggemodningen, og
 
2.at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør i henhold til Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik.
 
Teknisk Udvalg indstiller desuden til byrådet,
 
3. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 10.200.000 kr. til kontoen ”Erhvervsbyggemodning af Vennershåbvej, Etape I” med rådighed i 2022, og
 
4. at udgiften på 10.200.000 kr. i 2022 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Byggemodning – Erhvervsgrunde” med 3.000.000 kr. og kontoen ”byggemodning – boliggrunde” med 7.200.000 kr.
 
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
Fraværende:
Claus Clausen

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har på sit møde den 6. oktober 2021 (link til sag nr. 2 i byrådet den 6. oktober 2021) vedtaget budget for 2022-2025.
 
Derudover har Klima- og Miljøudvalget på sit møde den 12. august 2021 (link til sag nr. 12 og i Klima- og Miljøudvalget den 12. august 2021 og link til sag nr. 13 i Klima- og Miljøudvalget den 12. august 2021) behandlet principielle rammer for ny ordning for indsamling af husholdningsaffald og forslag til affaldshåndteringsplan for Viborg Kommune 2021-26.
 

Inddragelse og høring

Gældende lokalplan 324, tillæg 1, har været i høring.
 

Beskrivelse

Som led i håndtering af ny affaldshåndteringsplan har Klima- og Miljøudvalget godkendt planlægning og projektering af nye omlastefaciliteter med henblik på håndtering af affald fra den nye indsamlingsordning. Byrådet har i budgetforslag for 2022-2025 afsat penge i 2022 og 2023 til etablering af nye omlastefaciliteter.
 
For at kunne imødekomme opstart på etablering af omlastestation i 2022 foreslås området vist på bilag 1 byggemodnet med henblik på senere salg til ny omlasteplads/fremtidige affaldsaktiviteter. Der byggemodnes i alt 2 nye grunde, som planlægges benyttet til henholdsvis omlastestation og fremtidige affaldsaktiviteter.
 
Den økonomiske ramme for etablering og anlæg af en ny omlastestation behandles i Klima- og Miljøudvalget i 2022.
 
Gældende lokalplan 324 dækker et område på i alt 148,5 ha, og der foreslås udstykket 2 grunde til brug for erhverv i miljøklasse 4-7 på henholdsvis ca. 2 og 2,2 ha. Derudover foreslås udlagt og etableret grønt bælte som afgrænsning af delområdet.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Byggemodning forventes gennemført i 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Bevillingssager for realisering af omlasteplads/fremtidige affaldsaktiviteter på de byggemodnede grunde behandles i Klima- og Miljøudvalget i 2022.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Grundlag for etablering af omlastepladsen/fremtidige affaldsaktiviteter behandles i affaldshåndteringsplan for Viborg Kommune, der er i høring.
 
Bilag

Sagsid.: 21/41093

Resume

Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår for ca. 33.500 m² erhvervsarealer på Egelundvej i Viborg.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at mindsteprisen for grund 1 og 3 fastsættes til 100 kr. pr. m² inkl. udstykningsomkostninger og eksklusiv moms,
 
2. at mindsteprisen for grund 2 fastsættes til 130 kr. pr. m² inkl. udstykningsomkostninger og eksklusiv moms,
 
3. at der ud over grundprisen skal betales 65 kr. pr. m² + moms for kloaktilslutning og
 
4. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af erhvervsgrunde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for grund 1 og 3 fastsættes til 100 kr. pr. m² inkl. udstykningsomkostninger og eksklusiv moms,
 
2. at mindsteprisen for grund 2 fastsættes til 130 kr. pr. m² inkl. udstykningsomkostninger og eksklusiv moms,
 
3. at der ud over grundprisen skal betales 65 kr. pr. m² + moms for kloaktilslutning og
 
4. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af erhvervsgrunde.
Fraværende:
Claus Clausen

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I Viborg er et erhvervsområde på Egelundvej, ca. 33.500 m² under lokalplan nr. 324 + tillæg nr. 1 ved at blive byggemodnet. Med henblik på udbud af grundene skal der derfor fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår.
 
Mindsteprisen for grund 1 og 3 (jf. skitsen i bilag nr. 1) foreslås fastsat til 100 kr. inkl. udstykningsomkostninger og eksklusiv moms. Derudover skal der betales 65 kr. pr. m² + moms for kloaktilslutning.  Prisen er fastsat ud fra, at der tværs over grundene ligger en naturgasledning. Der er tinglyst forbud mod bebyggelse over ledningen med tilhørende beskyttelses-zone, hvilket gør at grundene ikke kan udnyttes i fuldt omfang.
 
Mindsteprisen for grund 2 (jf. skitsen i bilag nr. 1) foreslås fastsat til 130 kr. pr. m² inkl. udstykningsomkostninger og eksklusiv moms. Derudover skal der betales 65 kr. pr. m² + moms for kloaktilslutning.
 
Tilsvarende erhvervsarealer i Viborg er fastsat til 130 kr. pr. m². 
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med kommunens standardvilkår ved salg af erhvervsgrunde.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Grundene udbydes til salg senest i uge 50.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/50677

Resume

Afslutning af anlægsprojekter på Teknisk Udvalgs område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at de i sagen anførte anlægsregnskab godkendes
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-11-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
Fraværende:
Claus Clausen

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger.
 
For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.
 
Følgende anlæg under Teknisk Udvalg er nu afsluttet:
 
Afdelingsnr.
Anlægsprojekt
Bevilling
1.000 kr.
Forbrug
1.000 kr.
Afvigelse
(+) merforbrug
(-) mindreforbrug
A70040011
Baneby – p-plads som erstatning for p-plads ved stationen
3.030
3.868
838
 
A70580011
Sideudvidelse af Birkesøvej og Gammelstrupvej
4.025
3.920
-105
I alt
Afsluttede anlæg
7.055
7.788
733

Forklaring på afvigelse

A70040011: Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 838.000 kr. Afvigelsen skyldes primært, at der har været ekstra udgifter til bortskaffelse af forurenet jord, gamle banesveller samt etablering af midlertidig adgangsvej til P-pladsen.
 
 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/18523

Resume

Byrådet har i budgetforliget 2022-2025 besluttet, at det undersøges nærmere, om et gebyr på byggesagsbehandling skal være med til at finansiere styrkelsen af erhvervsservice i Viborg Kommune. Der tages i undersøgelsen højde for, at merudgifter til administration indtænkes, og at indførelsen af byggesagsgebyr ikke må gå udover sagsbehandlingen.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at det besluttes, om der skal indføres gebyr på byggesagsbehandling, og
 
2. at der fastsættes en model og et prisniveau, hvis det besluttes, at der indføres et byggesagsgebyr.
 
Såfremt byrådet beslutter, at der skal indføres gebyr på byggesagsbehandling, udarbejder forvaltningen efterfølgende en model og plan for indfasning af byggesagsgebyr, der forelægges byrådet til godkendelse.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 10-11-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at der ikke indføres gebyr på byggesagsbehandling
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
 
Kai. O Andersen stemmer imod.
 
Fraværende:
Claus Clausen

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har i budgetforliget 2022-2025 besluttet, at eventuel indførelse af byggesagsgebyr undersøges nærmere, at merudgifter til administration indtænkes, og at indførelse af gebyr ikke må gå ud over kvaliteten af sagsbehandlingen eller sagsbehandlingstiden.
 
Byrådet indførte den 23. januar 2007 (sag nr. 84) et gebyr for byggesagsbehandling.
Byggesagsgebyret blev afskaffet den 8. oktober 2014 som et led af budgetforlig 2015-2018. Afskaffelsen trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2015.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Der er stor forskel på, om og hvordan kommuner i Region Midtjylland har gebyr på deres byggesagsbehandling (se bilag 1). Samlet set har 14 ud af 19 kommuner indført gebyr, og de resterende 5 kommuner – hvoraf Viborg Kommune er én af dem – har besluttet at gøre byggesagsbehandlingen gratis.
 
I de midtjyske kommuner anvendes der primært to overordnede modeller (model 1 og 2) til håndtering af byggesagsgebyr. Model 3 angiver et alternativt scenarie med lave administrationsomkostninger.
 
 • Model 1: Afregning efter medgået tid på al form for byggesagsbehandling.
 • Model 2: Afregning efter medgået tid på al form for byggesagsbehandling med undtagelse af simple konstruktioner – så som carporte, garager, udhuse, drivhuse m.m. - hvor der pålægges et fast gebyr på op til kr. 1.071.
 • Model 3: Indførelse af mindre, fast gebyr på 1.071 kr. for alle typer af byggesager.
 
Viborg Kommune havde i 2020 346 byggesager af kategorien simple konstruktioner. Til sammenligning behandlede Viborg Kommune i 2020 i alt 1703 byggesager.

Økonomi

Erfaringer fra jyske kommuner, der har indført gebyr på byggesagsbehandling, og KTC Faggruppen Byggelov, viser, at andelen af fakturerbare timer udgør ca. 50% af det totale tidsforbrug til byggesagsbehandling, når der korrigeres for ferie, helligdage, intern tid og andre byggeri-relaterede opgaver. Indførelse af gebyr på byggesagsbehandling forventes at medføre en ikke ubetydelig ekstra administration i forbindelse med tidsregistrering, fakturering, opkrævning af gebyr og klagesagsbehandling, og reducerer derved tiden, som byggesagsmedarbejdere kan anvende på sagsbehandling.
 
Foreløbigt estimat fra Københavns Kommune anslår, at hver byggesagsmedarbejder bruger i omegnen af 2,5 timer om ugen (ca. 7% af en fuld arbejdsuge) på tidsregistrering i forbindelse med fakturering af gebyr på byggesagsbehandlingen. Afdelingslederen forventes at bruge ca. 0,5 time om ugen på kontrol og opfølgning.
 
Ud fra en overordnet beregning og vurdering vil de forventede indtægter ved forskellige timepriser være:

Tabel 3: Forventede indtægter ved indførelse af gebyr på byggesagsbehandling forudsat forskellige gebyrsatser

 
Fast gebyr på alle byggesager
350 kr./timen
615 kr./timen
(regionsgennemsnit)
 
750 kr./timen
Forventede indtægter
1,8 mio. kr.
2 mio. kr.
3,5 mio. kr.
4,5 mio. kr.

Øget pres på byggesagsbehandlere

For at fakturere på baggrund af medgået tid skal byggesagsbehandleren minutiøst tidsregistrere den forbrugte tid på en byggesag. Byggesagsbehandleren skal være bevidst om, hvornår der udføres fakturerbare timer, hvornår der opereres inden for byggeloven – og ikke anden lovgivning – og der skal afsættes tid til tidsregistrering på byggesagen.
I tillæg skal lederen af byggesagsafdelingen ugentligt føre opsyn med registreringerne og følge op, hvis der er faktureringer, der ser forkerte ud.
 
Samlet set er vurderingen fra Københavns Kommune, at reglerne i forbindelse med byggesagsgebyr er svære og tidskrævende at administrere.

Uforudsigelighed for borgeren

Når der faktureres på baggrund af medgået tid på en byggesag, medfører det, at priser for byggesagsydelser varierer på baggrund af, hvor erfaren og effektiv byggesagsbehandleren er i behandlingen af sagen.
 
Erfaringer fra Københavns Kommune viser, at borgere er uforstående over for, hvorfor den samme byggesagsydelse kan variere i pris. Indførelse af byggesagsgebyr forventes derfor at medføre flere klager i forbindelse med gebyrets størrelse – og heraf øget administration til håndtering og behandling af klager.

Fakturering og opkrævning af byggesagsgebyr

Afskaffelsen af byggesagsgebyret i 2014 havde bl.a. til formål at undgå et omfattende registreringsarbejde. Der er siden 2014 udviklet en række digitale løsninger, der automatisk fakturerer på baggrund af den registrerede tid på byggesagen, hvorfor den anvendte tid reduceres. Dette betyder, at den forbrugte tid på en byggesag kun skal registreres ét frem for to steder.
 
Silkeborg Kommune anvender en integration til deres byggesagssystem, der har snitflade til den fælles kommunale rammearkitektur. Integrationen automatiserer faktureringsprocessen og reducerer derved den administrativ tid, der bruges på at fakturere og opkræve byggesagsgebyr. Viborg Kommune overgik i slutningen af september 2021 til samme byggesagssystem. Integrationen er inkluderet i løsningen i Viborg Kommune.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Der henvises til bilag 1.
 
Bilag

Sagsid.: 21/31818

Resume

I forbindelse med budgetforliget for 2022-2025 blev det besluttet at udvide Neurorehabilitering Toftegården med 15 dagstilbudspladser samt udvide træningssalen. I den forbindelse søges der om en anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. til projektering i 2022.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. til kontoen ”Udvidelse af Neurorehabilitering Toftegården” med rådighedsbeløb i 2022, og
 
2. at udgiften finansieres af rådighedsbeløb afsat i 2022 på kontoen ”Udvidelse af Neurorehabilitering Toftegården”.
 

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 09-11-2021

Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. til kontoen ”Udvidelse af Neurorehabilitering Toftegården” med rådighedsbeløb i 2022, og
 
2. at udgiften finansieres af rådighedsbeløb afsat i 2022 på kontoen ”Udvidelse af Neurorehabilitering Toftegården”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Dagtilbudspladserne på Neurorehabilitering Toftegården er et neuropædagogisk aktivitets-, samværs- og aflastningstilbud. Dagtilbuddet har siden 2017 været udfordret på at optage flere borgere, med baggrund i de nuværende fysiske rammer.
 
Byrådet har, med budgetforliget fra 2022-2025 besluttet, at Neurorehabilitering Toftegården skal udvides for at imødekomme det stigende behov. Der er i alt afsat 12,7 mio. kr. til udvidelsen.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Dagtilbuddet er til borgere, der kommer hjem efter et ophold på Neurorehabilitering Toftegården og til hjemmeboende borgere i Viborg Kommune med fysiske, sociale og kognitive funktionsnedsættelser som følge af en erhvervet hjerneskade.
 
Udvidelsen vil ske med udgangspunkt i følgende:
 • Et nybygget areal til dagcenter på 200 m2.
 • Ombygning af eksisterende dagcenter.
 • Ombygning af lokalhistorisk arkiv.
 • Tilbygning på 150m2 til den eksisterende træningssal.
 • Ekstra p-pladser.
 
 
Der søges om en anlægsbevilling på 600.000 kr. til projektering med henblik på at iværksætte forundersøgelse, projektering, udbud og påbegyndelse af ombygningen i løbet af 2022.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Ombygningen forventes afsluttet ultimo 2023.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ombygningen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Det vurderes desuden, at det ansøgte, ikke er lokalplanpligtigt, da der er tale om en begrænset udvidelse af de eksisterende faciliteter i området. Det vurderes, at der sker en meget begrænset påvirkning af naboerne. Det forudsættes, at kommuneplanens krav om opholdsareal og parkering overholdes.

Sagsid.: 20/45889

Resume

Der søges om anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2022 til projektering af nyt produktionskøkken til Madservice Viborg.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til kontoen ”Nyt produktionskøkken til Madservice Viborg” med rådighedsbeløb i 2022 vedrørende projektering til nyt produktionskøkken, og
 
2. at udgiften på 0,8 mio. kr. i 2022 finansieres af det rådighedsbeløb afsat i 2022 på kontoen ”Nyt produktionskøkken til Madservice Viborg”.
 

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 09-11-2021

Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til kontoen ”Nyt produktionskøkken til Madservice Viborg” med rådighedsbeløb i 2022 vedrørende projektering til nyt produktionskøkken, og
 
2. at udgiften på 0,8 mio. kr. i 2022 finansieres af det rådighedsbeløb afsat i 2022 på kontoen ”Nyt produktionskøkken til Madservice Viborg”.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Madservice Viborgs produktionskøkken, som i dag producerer mad til hjemmeboende og plejecentre er ved at være slidt og har med de eksisterende rammer og produktionsfaciliteter nået sin maksimale udnyttelsesgrad.
 
Byrådet har med budgetforliget fra 2022-2025 besluttet, at der skal bygges nyt produktionskøkken i Viborg. I alt er der afsat 36,8 mio. kr. i budgettet for 2022-2025 inklusiv renovering og udvidelse af de nuværende træningsfaciliteter på Pleje- og Omsorgscenter Blichergården.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Der søges om en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til projektering med henblik på at indgå aftale med ekstern rådgiver, der skal udarbejde projektforslag, foretage tekniske undersøgelser og licitation, samt til intern rådgivning.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Produktionskøkkenet er forventelig klar til ibrugtagning ultimo 2024.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Viborg Kommune har en egnet kommunal grund til produktionskøkkenet i erhvervsområdet ved Mariendalsvej. Grunden ligger inden for lokalplan 227, som giver mulighed for etablering af erhverv i Miljøklasse 4-6. Byplan og Miljøafdelingen har vurderet at et produktionskøkken ligger i miljøklasse 4, og i øvrigt ligger indenfor lokalplanens rammer.

Sagsid.: 21/36616

Resume

Afslutning af anlægsprojekter på Ældre og Aktivitetsudvalget’ område, hvor udgifter beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsregnskaberne godkendes.
 

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 09-11-2021

 
Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger.
 
For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.
 
Følgende anlæg under Ældre og Aktivitetsudvalget er nu afsluttet.
 
Afdelings-
nummer
Anlægsprojekt
Bevilling
1.000 kr.
Forbrug
1.000 kr.
Afvigelse
(+) merforbrug
(-) mindreforbrug
A30000011
Brandsikring på kommunens plejecentre, herunder Møllehuset
3.200
2.241
-959
A30010011
Bygherreleverance til servicearealer vedr. plejecenter Banebo
6.357
6.356
-1
A30130011
Servicearealer nyt plejecenter Viborg Baneby
40.538
-4.000
40.520
-4.000
-18
0
A30140011
Udvidelse af tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpemiddelservice Viborg
6.000
5.972
-28
I alt
Afsluttet anlæg
52.095
51.089
-1.006
 
Der gøres opmærksom på, at en afvigelse mellem bevilling og forbrug ikke nødvendigvis er udtryk for, at der er et ikke-forbrugt rådighedsbeløb. Der er i nogle tilfælde overført ikke-forbrugte rådighedsbeløb til kassebeholdningen i forbindelse med overførsler mellem år.
 
Forklaring på afvigelser:

Brandsikring på kommunens plejecentre, herunder Møllehuset

Anlægsregnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 959 t.kr. hvilket skyldes 2 ting. Til dels var der i budgettet indregnet udgifter til brandsikring af Skovvænget i Bjerringbro, herunder branddøre, sikring ved vinduer mv. Disse udgifter er ikke afholdt da man konstaterede at der skulle ske en større brandsikring, herunder sprinkling. Alle udgifter er i stedet medtaget som samlet projekt i en ny pulje til brandsikring der er afsat på 8 mio. kr. fordelt på 2 år.
 
Derudover har priserne udviklet sig positivt i forhold til budgetteret på de gennemførte delprojekter.
 
Øvrige anlægsregnskaber er afsluttet med mindre afvigelser.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/40335

Resume

Sagen vedrører byrådets godkendelse af plan for risikobaseret dimensionering for Midtjysk Brand & Redning.

Indstilling

Beredskabskommissionen indstiller til byrådet,
 
1. at plan for risikobaseret dimensionering for Midtjysk Brand & Redning godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Beredskabskommissionen.
 

Sagsfremstilling

Historik

Sagen er behandlet i Beredskabskommissionen 6. september 2021. Efter udtalelse fra Beredskabsstyrelsen er udkast til plan justeret og Beredskabskommissionen videresender nu sagen til byrådets godkendelse i Viborg og Silkeborg Kommune.

Inddragelse og høring

Udkast til plan er har været til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen. 

Beskrivelse

Beredskabskommissionen videresender plan for risikobaseret dimensionering for Midtjysk Brand & Redning til godkendelse hos Viborg og Silkeborg Kommunes byråd. Planen kan ses som bilag nr. 1.
 
Sagen blev foreløbig godkendt i Beredskabskommissionen 6. september 2021 jf. bilag nr. 3.
 
Efterfølgende er planudkast sendt til Beredskabsstyrelsen til ikke-bindende udtalelse.
 
Beredskabsstyrelsens udtalelse er modtaget 29. oktober 2021 (bilag nr. 4) og har givet anledning til enkelte justeringer i planudkastet.
 
Endeligt planudkast er herefter sendt til medlemmerne i Beredskabskommissionen sammen med et notat (bilag nr. 2), der redegør for de konkrete justeringer.
 
Beredskabskommissions medlemmer har via mail tilkendegivet, at de kan godkende det endelige udkast, som herefter indstilles til byrådenes godkendelse.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Plan for risikobaseret dimensionering skal godkendes af byrådet mindst én gang i hver byrådsperiode, og godkendelsen skal derfor ske inden årets udgang.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/39647

Resume

Årets budgetlægningsproces for det netop afsluttede budget 2022-2025 evalueres. Desuden gives der i en ny budgetstyreliste status på gennemførelsen af de forskellige aftalepunkter i budgetforliget for 2022-2025.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
 
1. at årets budgetlægning for budget 2022-2025 evalueres,
 
2. at forvaltningen på baggrund af denne evaluering udarbejder oplæg til næste års budgetproces, og
 
3. at orienteringen om aftalepunkterne på budgetstyrelisten tages til efterretning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Budgetlægning for budget 2022-2025 blev evalueret og på baggrund heraf udarbejder forvaltningen et oplæg til næste års budgetlægningsproces.
 
Aftalepunkterne på budgetstyrelisten blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog budget 2022-2025 på mødet den 6. oktober 2021 (link til sag nr. 2 i byrådet den 6. oktober 2021). Det vedtagne budget bygger på det budgetforlig, som blev indgået af forligspartierne den 1. september 2021.
 

Inddragelse og høring

Hoved-MED evaluerede budgetlægningen på mødet den 27. oktober 2021. Medarbejderne i Hoved-MED gav udtryk for et ønske om at kunne bidrage endnu mere aktivt i budgetprocessen også når det gælder reduktionsforslag, og at det forudsætter større kendskab til budgettets indhold.
 
På baggrund af evalueringen i Hoved-MED vil forvaltningen udarbejde et oplæg til næste års budgetproces med en opmærksomhed på at skabe større viden om budgettet i Hoved-MED og andre relevante MED-udvalg.
 

Beskrivelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget evaluerer på mødet dette års budgetlægningsproces. Evalueringen kan omfatte spillereglerne for budgetlægningen, inddragelse af MED og relevante råd, byrådets budgetmøder herunder budgetkonferencen, budgetmaterialerne og fagudvalgenes budgetlægning. Evalueringen kan blandt andet tage udgangspunkt i nogle uddybende spørgsmål og bemærkninger, som kan ses af bilag nr. 1.
 
Budgetstyrelisten, der fremgår af bilag nr. 2, bruges til at give Økonomi- og Erhvervsudvalget en kvartalsvis status på gennemførelsen af de forskellige aftalepunkter i budgetforliget for 2022-2025. Det fremgår af budgetstyrelisten, at der er aftalepunkter fra sidste års budgetforlig, som overføres til den nye liste.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Økonomi- og Erhvervsudvalget vil blive forelagt forslag til næste års budgetproces på mødet den 9. februar 2022, såfremt den foreløbig, politiske mødeplan for 2022 ikke bliver ændret. Hoved-MED vil forinden drøfte emnet på mødet den 17. januar 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/36383

Resume

Forvaltningen har i flere år udarbejdet budgetopfølgninger til politisk behandling 3 gange om året, pr. 31. marts, 30. juni og 30. september, hvoraf kun opfølgningen pr. 31. marts bliver politisk behandlet inden sommerferien. Det foreslås, at man går fra 3 til 2 årlige politiske budgetopfølgninger med henblik på at kunne fremlægge en velfunderet budgetopfølgning på juni-møderne i de politiske udvalg og byrådet.
 
Det foreslås desuden, at den kommunale medfinansiering af regionernes sundhedsudgifter får sin egen bevilling.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der fra og med 2022 udarbejdes budgetopfølgning til politisk behandling pr. 30. april og 30. september,
 
2. at den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter jf. definitionen i økonomiaftalerne fra og med 2022 holdes ude af Viborg Kommunes definition af serviceudgifter og i stedet for indgår som sin egen bevilling på linje med overførselsudgifterne, og
 
3. at forvaltningen efterfølgende udarbejder forslag til den nødvendige justering i Principper for Økonomistyring.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at der fra og med 2022 udarbejdes budgetopfølgning til politisk behandling pr. 30. april og 30. september,
 
2. at den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter jf. definitionen i økonomiaftalerne fra og med 2022 holdes ude af Viborg Kommunes definition af serviceudgifter og i stedet for indgår som sin egen bevilling på linje med overførselsudgifterne, og
 
3. at forvaltningen efterfølgende udarbejder forslag til den nødvendige justering i Principper for Økonomistyring.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Hoved-MED drøftede på mødet den 27. oktober 2021 forslaget om justering af budgetopfølgningsprocessen.
 
Hoved-MED tilslutter sig forslaget.

Beskrivelse

Efter den nuværende proces baseres budgetopfølgningen pr. 31. marts på forbrugsdata pr. 28. februar. Budgetopfølgningen behandles i fagudvalgene på møderne ultimo april og i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet i maj. Den eneste budgetopfølgning, der bliver politisk behandlet før sommerferien baseres således på et datagrundlag alene i form af 2 måneders forbrug.
 
På samme vis baseres opfølgningerne pr. 30. juni og 30. september på forbrugstal fra henholdsvis 31. maj og 31. august.
 
Med henblik på at der på juni-møderne kan præsenteres budgetopfølgninger på det bedst mulige datagrundlag, foreslås det, at der som udgangspunkt kun udarbejdes 2 årlige budgetopfølgninger til politisk behandling, og at årets første politiske budgetopfølgning foretages pr. 30. april. Forvaltningen vil samtidig styrke datagrundlaget, der dels vil være de budgetansvarlige lederes budgetopfølgninger pr. 31. marts, og dels konsekvent inddragelse af analyse af overordnede forbrug og udviklingstendenser vedrørende det overordnede økonomiske forbrug, personaleforbrug m.v. Analysen af de overordnede forbrug og udviklingstendenser baseres på data pr. 30. april.
 
Det vurderes, at forslaget vil give udvalgene og Byrådet et bedre grundlag at handle på inden sommerferien, således eventuelle justeringer ikke skal afvente august-mødernes drøftelse af den hidtidige budgetopfølgning pr. 30. juni. Forslaget vurderes desuden at give administrative lettelser.
 
Det foreslås, at årets anden budgetopfølgning foretages pr. 30. september og baseres på de budgetansvarlige lederes budgetopfølgninger pr. 31. august og forvaltningens øvrige data pr. 30. september. Budgetopfølgningerne behandles på udvalgsmøderne i oktober samt i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet i november.
 
Hvis der i enkelte år skulle være behov for ekstraordinære budgetopfølgninger, kan forvaltningen udarbejde disse efter bestilling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne

Kommunernes medfinansiering af sundhedsudgifterne er en delvis finansiering af Regionerne, hvor kommunerne betaler, når kommunens borgere behandles på sygehusene. Disse udgifter indgår ikke i serviceudgifterne i økonomiaftalernes definition af udgiftstyperne.
 
Viborg Kommune har af hensyn til overskueligheden tidligere valgt kun at opdele de skattefinansierede driftsudgifter i henholdsvis serviceudgifter, overførselsudgifter og finansielle indtægter/udgifter.
 
I økonomiaftalerne opdeles driftsudgifterne i yderligere 5 udgiftstyper, hvoraf medfinansiering af sundhedsudgifterne er klart den største. Den udgør ca. 390 mio. kr. i Viborg Kommune. De øvrige 4 udgiftstyper (tjenestemandspension, central refusionsordning, indbetalinger til Feriefonden og drift af ældreboliger) udgør tilsammen ca. 50 mio. kr.
Alle disse 5 udgiftstyper indgår i Viborg Kommunes egen definition af serviceudgifter.
 
Da medfinansieringen af sundhedsudgifterne dels udgør et stort beløb og dels er underlagt særlige styringsvilkår, foreslås det, at disse udgifter holdes ude af Viborg kommunes serviceudgifter og i stedet får sin egen bevilling. Disse udgifter vil herefter blive behandlet på samme måde som overførselsudgifterne.

Økonomisk decentralisering

Forvaltningen er i øjeblikket i gang med at efterprøve sammenhængen mellem kommunens overordnede principper og den praktiske udmøntning af delegeringen af ledelseskompetencer i forhold til økonomistyring, herunder overførsler af mer- og mindreforbrug.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget vil i begyndelsen af 2022 blive præsenteret for resultatet heraf.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/39440

Resume

Viborg Varme a.m.b.a. stiftet 1. december 2020 og Viborg Varme Produktion A/S (tidligere Energi Viborg Kraftvarme A/S) har fremsendt ansøgninger om kommunegaranti for 3 lån på samlet 171 mio. kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen fra Viborg Varme a.m.b.a. om kommunegaranti for et lån på 8 mio. kr. godkendes, 
 
2. at ansøgningen fra Viborg Varme Produktion A/S om kommunegaranti for 2 lån på henholdsvis 81 mio. kr. og 82 mio. kr. godkendes,
 
3. at den løbende årlige garantiprovision for alle 3 lån fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på lånet 31. december året forinden, og
 
4. at indtægterne fra garantiprovisionen indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 under bevillingen renter mv.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgningen fra Viborg Varme a.m.b.a. om kommunegaranti for et lån på 8 mio. kr. godkendes,
 
2. at ansøgningen fra Viborg Varme Produktion A/S om kommunegaranti for 2 lån på henholdsvis 81 mio. kr. og 82 mio. kr. godkendes,
 
3. at den løbende årlige garantiprovision for alle 3 lån fastsættes til 0,55% pr. år af restgælden på lånet 31. december året forinden, og
 
4. at indtægterne fra garantiprovisionen indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 under bevillingen renter mv.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Ansøgning 1 – Hald Ege

Viborg Varme a.m.b.a. overtog ved stiftelsen af selskabet 1. december 2020 varmeproduktionsanlægget i Hald Ege i form af naturgaskedler. Viborg Varme Produktion A/S har etableret og idriftsat et varmepumpeanlæg baseret på grundvand som varmekilde. Efter aftale overdrages anlægget til Viborg Varme med henblik på at fastholde et rent snit på ejerskabet af produktionsfaciliteterne i Hald Ege.
 
I forbindelse med overdragelsen har bestyrelsen i Viborg Varme besluttet at optage et anlægslån på 8 mio. kr. til finansiering af afholdte udgifter til projektet. Der er indhentet tilbud på et anlægslån hos udvalgte pengeinstitutter/kreditforeninger. Bestyrelsen har valgt et tilbud fra Kommunekredit på et fastforrentet 15 årigt lån. Idet lån i kommunekredit er betinget af, at Viborg Kommune afgiver kommunegaranti, har Viborg Varme fremsendt ansøgning herom jf. bilag nr. 1.
 
Klima- og Miljøudvalget har jf. link til mødet den 19. september 2019, sag nr. 3 godkendt projektet for etablering af varmepumpeanlæg i Hald Ege i henhold til varmeforsyningsloven.
 
Ansøgningen 2 – Industrivej og Randersvej
Viborg Varme Produktion A/S har som led i omstillingen af varmeproduktionen i Viborg besluttet at etablere 2 varmepumpeanlæg baseret på luft som varmekilde på henholdsvis Industrivej og Randersvej.
 
I forbindelse med etableringen har bestyrelsen i Viborg Varme Produktion besluttet at optage  2 anlægslån på henholdsvis 81 mio. kr. og 82 mio. kr. til finansiering af udgifterne til de 2 projekter. Der er indhentet tilbud på anlægslånene hos udvalgte pengeinstitutter/kreditforeninger. Bestyrelsen har valgt tilbud fra Kommunekredit på 2 fastforrentede 15 årige lån. Som tidligere nævnt er lån i kommunekredit betinget af, at Viborg Kommune afgiver kommunegaranti, hvorfor Viborg Varme Produktion har fremsendt ansøgning herom jf. bilag nr. 2.
 
Klima- og Miljøudvalget har i henhold til varmeforsyningsloven godkendt projekterne.
Projektet for fjernvarmeforsyning af Taphede og varmepumpeanlæg ved Randersvej i Viborg blev godkendt jf. link til mødet den 17. september 2020, sag nr. 7 og projektet for varmepumpeanlæg ved Industrivej i Viborg blev godkendt jf. link til mødet den 7. januar 2021, sag nr. 10. 
 
De samlede anslåede anlægsudgifter til projekterne fremgår af projektforslagene til projekterne, som kan ses i bilag til behandlingen i Klima- og Miljøudvalget. Viborg Varme Produktion har efterfølgende indgået kontrakter på de enkelte leverancer i projekterne.
 
Viborg Kommune har i forvejen stillet en kommunegaranti for et 20 årigt lån på 35,3 mio. kr. optaget af Viborg Varme Produktion (Energi Viborg Kraftvarme) i 2014 i forbindelse med investering i kedelcentral på Industrivej. Restgælden på dette lån udgør 24,2 mio. kr.
 
Forvaltningens gennemgang af de seneste årsregnskaber og budgetter for Viborg Varme Produktion (Energi Viborg Kraftvarme) og budgettet for Viborg Varme (Viborg Fjernvarme) har ikke givet anledning til bemærkninger.
  
Gældende lovgivning mv.
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) giver hjemmel til at give garanti for lån optaget af varmeværker.
 
Kommunen kan således stille de af Viborg Varme og Viborg Varme Produktion ansøgte kommunegarantier for lån til de anførte projekter.
 
Kommunegarantierne får ingen indflydelse på kommunens låneramme, idet investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme giver låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, punkt 3.
 
Garantiprovision 
På grund af ændrede tolkninger af reglerne for beregning af garantiprovision behandlede og godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget jf. link til mødet den 11. april 2018, sag nr. 18 principperne for fremadrettet individuel beregning af garantiprovision ved forsyningsselskabers ansøgning om kommunegaranti.
 
Med baggrund i de godkendte principper er garantiprovisionen for de aktuelle kommunegarantier beregnet til 0,55% årligt af restgælden pr. 31. december året forinden.
 
Eksempelvis opkræves der 0,55% af restgælden 31.12.2021 i 1. halvår 2022, 0,55% af restgælden 31.12.2022 i 1. halvår 2023 osv. Efter de gældende principper tages den beregnede garantiprocent op til fornyet vurdering ved væsentlige ændringer på det finansielle marked.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/1322

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd – herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,
 
1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til mødelisten.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Mødelisten blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde i december måned 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger om konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Bilag

Sagsid.: 21/161

Resume

Forvaltningen har, som den økonomiske del af tilsynet, gennemgået regnskaberne mv. for 2020 for de almene boligorganisationer, selvejende institutioner og friplejehjem.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at regnskaberne for 2020 for de anførte boligorganisationer, selvejende institutioner og friplejehjem tages til efterretning på baggrund af forvaltningens bemærkninger.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at regnskaberne for 2020 for de anførte boligorganisationer, selvejende institutioner og friplejehjem tages til efterretning på baggrund af forvaltningens bemærkninger.
 
 
Åse Kubel Høeg og Niels Dueholm deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Tilsynets omfang 
Tilsynet har omfattet følgende enheder:
 • Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg
 • Boligselskabet Viborg
 • Boligselskabet Viborg Amt
 
Herudover har tilsynet omfattet enkelte afdelinger beliggende i Viborg Kommune, hvor boligorganisationen har hjemsted i en anden kommune.
 
Ud over boligorganisationerne har tilsynet omfattet en gennemgang af årsregnskabet for 2020 og den dertil hørende revisionsprotokol for følgende:
 • Den selvejende almene ældreboliginstitution Tulipanen
 • Seniorbofællesskabet Egely
 • Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården
 • Klejtrup Friplejehjem
 • Friplejehjem, Bofællesskabet Hjertebo
 • Frederiks Friplejehjem
 • Friplejehjemmet Nordstjernen
 • Merkurkollegiet (regnskabsperiode 1. august 2019 til 31. juli 2020)
 
 
Det årlige styringsdialogmøde
Regnskabsgennemgangen vil indgå som en del af det årlige styringsdialogmøde med de enkelte boligorganisationer. Styringsdialogmødet for Boligselskabet Viborg omfatter også Merkurkollegiet. Grundlaget for styringsdialogmøderne er bl.a. boligorganisationernes udarbejdede styringsrapporter, regnskaber samt dokumentationsmateriale i øvrigt.
 
Referaterne fra styringsdialogmøderne offentliggøres på Viborg kommunes hjemmeside, jævnfør Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. § 164, stk. 2.
 
Forvaltningen har ingen væsentlige bemærkninger til regnskabsgennemgangen.
 
Den selvejende institution Merkurkollegiet:
Der arbejdes fortsat på at udarbejde en plan for finansiering af udskiftning af tag og vinduer på Merkurkollegiet. I forbindelse med at der er fremsendt ansøgning om Viborg Kommunes medfinansiering af udskiftning af tag og vinduer, har administrator for Merkurkollegiet Boligselskabet Viborg den 12. marts 2021 indsendt en anmodning til Viborg Kommune om dispensation fra lokalplanen i forbindelse med valg af materialer til udskiftning af tag. Viborg Kommune har efterfølgende givet afslag på denne anmodning, med henvisning til, at en godkendelse kan danne præcedens. Viborg Kommune afventer derfor en fornyet ansøgning om medfinansiering af udskiftningen af tag og vinduer. Tidsplanen herfor drøftes på styringsdialogmødet med Boligselskabet Viborg den 22. november 2021.
 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/40934

Resume

På mødet den 26. februar 2020 (link til sag nr. 18. i byrådet den 26. februar 2020) bevilligede byrådet et årligt tilskud på 200.000 kr. i 2020 – 2022 til den internationale afdeling på Viborg private Realskole (Viborg International School) som bidrag til at sikre, at der ikke opstod et behov for øget forældrebetaling. Byrådet besluttede på mødet den 16. december 2020 at forskyde udbetalingen af tilskuddet, så dette nu udbetales i 2021 – 2023. For at kunne opretholde en kvalificeret og kvalitativ undervisning har den internationale afdeling behov for en ekstern ressourcetilførsel, som i 2022 ligger på 1,5 millioner kr., og som primært forventes tilvejebragt gennem støtte fra erhvervslivet. For at sikre, at behovet for ressourcetilførsel ikke resulterer i en øget forældrebetaling, foreslås det, at Viborg Kommune øger sit årlige tilskud i 2022 og 2023 til 300.000 kr. pr. år.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det allerede bevilligede årlige tilskud på 200.000 kr. i 2022 og 2023 til den internationale afdeling på Viborg private Realskole øges med 100.000 kr. pr. år, så der ydes et tilskud til den internationale afdeling på 300.000 kr. i henholdsvis 2022 og 2023.
 
2. at tilskuddet gives under forudsætning af, at det samlede finansieringsbehov på 1,5 millioner kr. årligt opnås, og
 
3. at udgiften finansieres af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ’Politisk organisation’.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det allerede bevilligede årlige tilskud på 200.000 kr. i 2022 og 2023 til den internationale afdeling på Viborg private Realskole øges med 100.000 kr. pr. år, så der ydes et tilskud til den internationale afdeling på 300.000 kr. i henholdsvis 2022 og 2023.
 
2. at tilskuddet gives under forudsætning af, at det samlede finansieringsbehov på 1,5 millioner kr. årligt opnås, og
 
3. at udgiften finansieres af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ’Politisk organisation’.
 
 
Kai O. Andersen stemmer imod.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet bevilligede på mødet den 26. februar 2020 (link til sag nr. 18 i byrådet den 26. februar 2020) et årligt tilskud på 200.000 kr. i årene 2020 – 2022 til den internationale afdeling på Viborg private Realskole som bidrag til at sikre, at der ikke opstod behov for en øget forældrebetaling.
 
På baggrund af ansøgning fra Viborg private Realskole godkendte byrådet på mødet den 16. december 2020 (link til sag nr. 33 i byrådet den 16. december 2020), at udbetalingen af det allerede bevilligede tilskud til den internationale afdeling i årene 2020 – 2022 blev rykket til årene 2021 – 2023.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Viborg private Realskole åbnede i 2010 en international afdeling (i dag Viborg International School) med støtte fra det private erhvervsliv. Etableringen af den internationale afdeling og dermed et internationalt grundskoletilbud var en vigtig del af Viborg Kommunes vision fra 2009 om at kunne tilbyde et sammenhængende internationalt pasnings- og skoletilbud fra børnehave til ungdomsuddannelse til børn af internationale forældre eller af forældre med et internationalt mindset. Målsætningen med tilbuddet var og fortsat er at bidrage til, at lokale virksomheder og institutioner kan tiltrække og fastholde den nødvendige kvalificerede arbejdskraft, inklusiv tiltrækning af højtkvalificerede medarbejdere fra ind- og udland, som bliver sværere og sværere at rekruttere. Tiltrækningen af kvalificeret arbejdskraft er en udfordring, som opleves af både private og offentlige arbejdsgivere lokalt i Viborg Kommune og nationalt.
 
Viborg International School har i dag cirka 72 elever i forhold til et elevtal på ca. 25 ved opstarten i 2010. Den positive udvikling i antallet af elever har også resulteret i en række udfordringer, som ikke eksisterede de første år. Klasserne er i dag større, og der er flere alderstrin i hver klasse. Dette betyder, at der er et stort behov for differenceret undervisning pga. aldersspændet i de enkelte klasser samt elevernes forskellige kompetenceniveau og baggrunde. For at kunne imødekomme dette behov og sikre en kvalificeret og kvalitativ undervisning har Viborg International School de seneste år øget antallet af lærere og ansat en leder på fuldtid. Et kvalitetsløft som betyder, at Viborg International School i dag har behov for en årlig ekstern ressourcetilførsel på 1,5 millioner.
 
Viborg International School opnåede at tilvejebringe 1,7 millioner kr. i 2020 og 1,2 millioner i 2021 i ekstern støtte. Der foreligger på nuværende tidspunkt tilsagn om støtte fra det lokale erhvervsliv på 0,4 millioner kr. i 2022. Derudover pågår der positiv dialog med en række virksomheder om fortsat støtte til Viborg International School i 2022 og fremadrettet. Det forventes, at finansieringsbehovet på 1,5 millioner for 2022 vil kunne opnås, såfremt Viborg Kommune øger det årlige tilskud fra 200.000 kr. til 300.000 kr.
 
Eleverne på Viborg International School er delt ind i fem klasser, C1 – C5, og det beløb, som forældrene betaler i skolepenge pr. måned, afhænger af klassetrinnet. Forældre med børn i C1 og C2 (svarende til 0. – 3. klasse) betaler 1.600 kr. pr. måned (eksklusiv SFO), og forældre med børn i C3 – C5 (svarende til 4. – 10. klasse) betaler 2.700 kr. pr. måned. Til sammenligning ligger skolepengene for elever på Viborg private Realskole på 1.300 – 1.600 kr. pr. måned afhængig af klassetrin.
 
I denne sammenhæng og med udgangspunkt i et fortsat ønske om at kunne tilbyde et tilgængeligt og kvalitativt internationalt grundskoletilbud i Viborg Kommune, foreslås det, at Viborg Kommune øger sit nuværende årlige tilskud på 200.000 kr. pr. år til Viborg International School (den international afdeling på Viborg private Realskole) til 300.000 kr. årligt i årene 2022 og 2023 som bidrag til, at det ikke bliver nødvendigt at øge Viborg International Schools forældrebetaling for at dække ressourcetilførselsbehovet. Tilskuddet gives under forudsætning af, at det samlede finansieringsbehov på de 1,5 millioner kr. opnås.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

I henhold til friskoleloven §23 kan der ydes tilskud til nedbringelse af skolepenge.

Sagsid.: 21/40789

Resume

Viborg Kommune har sammen med Vi er Viborg (handel, turisme mm.), Business Viborg, Karriereby Viborg, animationsmiljøet og kulturinstitutioner udarbejdet et forslag til fælles markedsføring af Viborg Kommune udenfor kommunegrænsen, dvs regionalt eller nationalt. I stedet for at markedsføre organisationen Viborg Kommune støttes markedsføring af udvalgte aktiviteter indenfor erhverv, handel, turisme, uddannelse og kultur, med henblik på vækst gennem tiltrækning af f.eks. borgere, kunder, publikum og studerende.
 
Med baggrund i sidste års dialog med den politiske arbejdsgruppe, som gennemgik forslaget til fælles markedsføringsplan for indeværende år, har der været fokus på at reducere antallet af aktiviteter og øge samarbejdet mellem flere aktører, så der bliver færre, men større indsatser.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslaget til fælles markedsføringsplan for Viborg Kommune i 2022 godkendes
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslaget til fælles markedsføringsplan for Viborg Kommune i 2022 godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

I 2014 vedtog Viborg Byråd en skærpet markedsføringsstrategi, hvor der blev afsat 2 mio. kr. til arbejdet under forudsætning af, at eksterne parter bidrog med min. samme beløb.
 
Der er i de foregående år gennemført en lang række fælles markedsføringsaktiviteter med de i resumeet nævnte samarbejdspartnere. Erfaringen med fælles markedsføringsstrategi indikerer klart, at samarbejdet er effektfuldt. De senere år har der således været ønske om samarbejde om langt flere aktiviteter, end budgettet har givet mulighed for, og de eksterne parter er indstillet på at øge deres medfinansiering, såfremt puljen udvides. Det fremlagte forslag er således resultat af en prioritering blandt de indsendte ønsker.
 
Aktiviteterne er blevet tilrettelagt ud fra følgende principper:
 • skal understøtte de fire styrkepositioner historie, kultur, erhverv og uddannelse.
 • Finansiering skal ske med minimum 50% egenfinansiering fra samarbejdspartnerne
 • Der gives kun støtte til markedsføringsaktiviteter uden for kommunegrænsen.
   
Markedsføringspuljen har tidligere bidraget til ekstern markedsføring af f.eks.
 • omfattende brandingkampagner for lokalområder
 • Snapsting, Jul i Viborg, VAF, Generation Handball og kvindefodboldlandsholdet
 • filmpremierer og andre arrangementer i forbindelse med film fra Viborg
 • Karriereby Viborg og udvikling af Viborg Kommune som attraktivt studiested.
 
 
 

Inddragelse og høring

Markedsføringsplanen er sammensat i samarbejde med Vi er Viborg, Business Viborg, Karriereby Viborg, animationsmiljøet, Tinghallen og kulturinstitutionerne.
 

Beskrivelse

Arbejdet med branding og markedsføring af udvalgte aktiviteter i det geografiske område Viborg Kommune vil i 2022 bestå af samarbejde om en række direkte markedsførings-aktiviteter. Det reviderede forslag til planen for 2022 (se bilag nr. 1) er udarbejdet i samarbejde med de tidligere nævnte parter og ud fra de tidligere nævnte principper.
 
Det er aftalt med Tinghallen, at markedsføringen af de store internationale koncerter primært skal ske i nationale medier. Desuden er det aftalt med de parter, som vil gennemføre aktiviteter rettet mod turistaktører, at de samarbejder i videst muligt omfang om dette.
 
Mangel på arbejdskraft
Erhvervslivet i Viborg Kommune er udfordret af mangel på arbejdskraft. Derfor har virksomheder tilkendegivet, at man bl.a. ønsker et informationsmateriale om området, som kan udleveres til nyansatte, der bor udenfor Viborg Kommune.
 
Tilflytterområdet
Der er fortsat fokus på tiltrækning af flere tilflyttere. Aktiviteterne på tilflytterprojektet i 2022 forventes at kunne finansieres af bevilling fra 2021 på 1 mio. kr. (link til referat af sag nr. 8 på byrådsmødet den 24. februar 2021).
 
Særlige forhold på uddannelsesområdet
Viborg Gymnasium har en række uddannelsesretninger, som er unikke i Jylland (Visuel HF, EUX Landbrug, STX – Medier og Informatik). Disse tiltrækker allerede elever fra andre kommuner, og øget markedsføring forventes her at kunne forøge denne tiltrækning af elever.
 
Erhvervsakademi Dania er blevet hårdt ramt af regeringens uddannelsesudspil og har mistet en stor mængde internationale studerende. Dania er indstillet på at forsøge af vinde noget af det tabte ind gennem øget ’ekstern’ markedsføring af deres øvrige danske uddannelser.
 
Øget samarbejde mellem eksterne parter på baggrund af ønske fra politisk arbejdsgruppe
På baggrund af den i 2020 nedsatte politiske arbejdsgruppes ønske om færre, men større og mere koordinerede indsatser er f.eks. Viborg Museum, Skovgaardmuseet, Viborg Domkirke og Vi er Viborg gået sammen om salgs- og markedsføringsaktiviteter rettet mod turismeaktører.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Aktiviteterne i forslaget til fælles markedsføringsplan gennemføres i samarbejde med de nævnte samarbejdspartnere og dækker kalenderåret 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Finansieringen af de fælles markedsføringsaktiviteter sker gennem en bevilling givet på byrådets møde i december 2019 (link til sag nr. 24 i byrådet 18. december 2019) på 2 mio. kr. årligt for årene 2020, 2021 og 2022, som modsvares af mere end 2 mio. kr. fra samarbejdspartnerne. Dertil kommer ca. 550.000 kr. fra den oprindelige bevilling til markedsføring af Viborg Kommune. Dermed vil markedsføringsplanen for 2022 være underfinansieret med ca. 70.000 kr., men erfaringsmæssigt vil der være aktiviteter, der aflyses af forskellige årsager. Hermed forventes kontoen at balancere ved årets udgang.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/20911

Resume

Den indgåede konstitueringsaftale for det kommende byråd indebærer ændringer af den gældende styrelsesvedtægt ligesom det er nødvendigt at foretage en mindre nedsættelse af  vederlaget til menige udvalgsmedlemmer. For at ændringerne kan træde i kraft pr. 1. januar 2022 skal det siddende byråd godkende ændringerne.

Indstilling

Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ændring af styrelsesvedtægten for Viborg Kommune med ikrafttræden den 1. januar 2022 overgår til 2. behandling på byrådsmødet den 8. december 2021 med henblik på vedtagelse af forslaget, og
 
2. at der med virkning fra den 1. januar 2022 ydes et vederlag på 3,2 % af borgmesterens vederlag til menige medlemmer (dvs. ikke formænd og næstformænd) af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Landdistriktsudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg, Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Aktivitetsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt næstformanden af Børn- og Ungeudvalget.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ændring af styrelsesvedtægten for Viborg Kommune med ikrafttræden den 1. januar 2022 overgår til 2. behandling på byrådsmødet den 8. december 2021 med henblik på vedtagelse af forslaget, med den tilføjelse at formandsvederlaget fastsættes til 21,1 procent og næstformandsvederlaget fastsættes til 6,8 procent af borgmestervederlaget
 
2. at der med virkning fra den 1. januar 2022 uændret ydes et vederlag på 3,4 % af borgmesterens vederlag til menige medlemmer (dvs. ikke formænd og næstformænd) af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Landdistriktsudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg, Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Aktivitetsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt næstformanden af Børn- og Ungeudvalget.
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Konstitueringsaftalen indgået den 19. november 2021 mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti samt Socialistisk Folkeparti indebærer, at der er behov for justering af den gældende styrelsesvedtægt for så vidt angår medlemsantallet i Børne- og Ungdomsudvalget samt størrelsen af vederlagene til formænd- og næstformænd i udvalgene.
 
Forvaltningen har samtidigt foretaget en gennemgang af styrelsesvedtægten og på denne baggrund forslås nogle få justeringer, der primært består i en opdatering af udvalgenes opgaver samt enkelte sproglige ændringer.
 
Som eksempel herpå kan nævnes, at det på baggrund af den af byrådet vedtagne sammenhængsmodel foreslås, at formuleringen under alle udvalgene om, at disse udarbejder forslag og indstilling til byrådet om ”politikker” udgår, henset til at sammenhængsmodellen i det hele har erstattet sådanne ”politikker” på særskilte områder.
 
På denne baggrund er udarbejdet et forslag til let revideret styrelsesvedtægt til ikrafttræden pr. 1. januar 2022 jf. bilag nr. 1.
 
Vedrørende reglerne for vederlæggelse for medlemskab af udvalg er rammen herfor reguleret i lovgivningen. Summen af vederlag til udvalgsformænd (incl. formand for Børn- og Ungeudvalget samt Fritidsrådet), næstformænd i udvalgene samt menige medlemmer af udvalgene er for Viborg Kommunes vedkommende maksimeret til 370 % af borgmesterens vederlag.
 
Vederlag til formænd og næstformænd fastsættes i styrelsesvedtægten, mens vederlæggelsen af menige medlemmer af Økonomi- og Erhvervsudvalget, de stående udvalg samt næstformanden i Børn- og Ungeudvalget forudsætter byrådets særskilt stillingtagen hertil.
 
Med henblik på at det nye byråds konstituerende møde den 15. december 2021 kan foretages i overensstemmelse med den indgåede konstitueringsaftale, og at vederlæggelsen for varetagelse af udvalgshverv pr. 1. januar 2022 ligeledes kan ske i overensstemmelse, skal det siddende byråd tage stilling til om de foreslåede ændringer med ikrafttræden den 1. januar 2022 kan godkendes.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ændringer af kommunens styrelsesvedtægt skal iht. styrelseslovens § 2 behandles to gange i byrådet med mindst 6 dages mellemrum.
Bilag

Sagsid.: 21/37920

Resume

Byrådet skal som tilsynsmyndighed i henhold til almenboligloven tage stilling til ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg om godkendelse af dels salg af ejerlejlighed i ”Vestashallerne” i Viborg, der oprindeligt er købt til boligselskabets administration, dels køb af boligselskabets nuværende administrationsejendom i Viborg.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, om godkendelse af salg af ejerlejlighed nr. 1, matr.nr. 65f, Viborg Markjorder, beliggende Gyldenrisvej 6 i Viborg, som anført i sagsfremstillingen, imødekommes, og
 
2. at ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, om godkendelse af køb af matr. 65am, Viborg Markjorder, beliggende Brovej 18 i Viborg, som anført i sagsfremstillingen, imødekommes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, om godkendelse af salg af ejerlejlighed nr. 1, matr.nr. 65f, Viborg Markjorder, beliggende Gyldenrisvej 6 i Viborg, som anført i sagsfremstillingen, imødekommes, og
 
2. at ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, om godkendelse af køb af matr. 65am, Viborg Markjorder, beliggende Brovej 18 i Viborg, som anført i sagsfremstillingen, imødekommes.
 
 
Åse Kubel Høeg og Niels Dueholm deltog ikke i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på sit møde 28. januar 2015 (link til sag nr. 12 i byrådet 28. januar 2015), at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg købte en del af ”Vestashallerne”, de tidligere Vestas-bygninger ved Marsk Stigs Vej i Viborg, til etablering af egen administration.
 
Byrådet godkendte på sit møde 16. december 2015 (link til sag nr. 52 i byrådet 16. december 2015), at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg solgte en del af ”Vestashallerne” (ejerlejlighed nr. 4, matr.nr. 65f, Viborg Markjorder, beliggende Nellikevej 2B) til Viborg Kommune til brug for GAME Streetmekka.
 
Byrådet godkendte på sit møde 30. august 2017 (link til sag nr. 11 i byrådet 30. august 2017), at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg solgte en del af ”Vestashallerne” (ejerlejlighed nr. 3, matr.nr. 65f, Viborg Markjorder, beliggende Nellikevej 2A) til Viborg Kommune til brug for GAME Streetmekka.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Boligselskabet købte i 2015 en del af de tidligere administrations- og driftsbygninger på Vestas-grunden med henblik på at flytte boligselskabets administration til lokaler i den ene af de to haller på grunden. Efterfølgende sælger boligselskabet ad to omgange den ene bygning (hal 2) til Viborg Kommune, og bygningen benyttes til etablering af GAME Streetmekka.
 
Administrationen for Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg har siden 2009 haft til huse i lejede lokaler på Brovej 18 i Viborg. Boligselskabet opgav i 2019 sine planer om at flytte sin administration og besluttede at forblive på Brovej 18 i Viborg.
 
Den sidste del af boligselskabets ejendom i ”Vestashallerne”, der udgør en ejerlejlighed på 758 m² i hal 1, blev dermed tilovers. Boligselskabet har de seneste år brugt ejerlejligheden til opmagasinering.
 
Siden 2015 har uddannelsesinstitutionen S/I FGU-Midtjylland (tidligere benævnt Produktionsskolen) haft til huse i samme bygning (hal 1). Ifølge boligselskabet ønsker S/I FGU-Midtjylland at købe ejerlejligheden, da uddannelsesinstitutionen har planer om at gennemføre en større om- og tilbygning af bygningen, da institutionen har fået brug for mere plads. Boligselskabet oplyser, at det er vanskeligt at forestille sig, at andre end S/I FGU-Midtjylland ville kunne anvende ejerlejligheden.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg og S/I FGU-Midtjylland har indgået en betinget købsaftale om uddannelsesinstitutionens køb af den omtalte ejerlejlighed. Overtagelsesdagen er aftalt til den 1. i måneden efter opfyldelse af aftalens betingelser.
 
Prisen er aftalt til 2,3 mio. kr. Boligselskabet har oprindeligt betalt 2 mio. kr. for ejerlejligheden og forventer, at prisen, henset til de omkostninger, der er anvendt siden købet, og de afskrivninger, der er foretaget, svarer overens med den bogførte værdi af ejerlejligheden på overtagelsestidspunktet.
 
Boligselskabet vurderer i forhold til fremtidsudsigterne for boligselskabet, den centrale placering i forhold til de største boligområder Ellekonebakken, Klostervænget og Banebyen, og den forventede økonomi, at det giver god mening at købe den nuværende administrationsejendom på Brovej 18 fremfor at sidde til leje.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg og Bach Gruppen Ejendomme A/S har indgået betinget købsaftale om boligselskabets køb af administrationsejendommen. Overtagelsesdagen er aftalt til 1. januar 2021.
 
Prisen er aftalt til 16 mio. kr. Ejendommen har et grundareal på 4.406 m² og består af en bygning med et kontorareal på 1.816 m² samt en garagebygning på 199 m². Ejendommen er nyudstykket, og der foreligger derfor ikke selvstændig ejendomsvurdering.
 
Boligselskabet forventer at finansiere købet med et 20-årigt fastforrentet realkreditlån på 9,6 mio. kr. og resten med et 20-årigt variabel forrentet banklån.
 
Boligselskabets hovedbestyrelse har godkendt købet af omtalte administrationsejendom på sit møde 9. december 2020.
 
Boligselskabets hovedbestyrelse har godkendt salget af den omtalte ejerlejlighed til S/I FGU-Midtjylland på sit møde 26. august 2021.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Kommunen har ingen økonomiske forpligtelser i anledning af et boligselskabs køb eller salg af administrationsejendom.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/33549

Resume

Forvaltningen har under forudsætning af byrådets godkendelse indgået aftale om, at Viborg Kommune yder et lån efter almenboliglovens § 97 til Boligselskabet Viborg til merudgifter til tomgangsleje og indeksering for omdannelsen af tidligere Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården på 1.237.000 kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling med rådighedsbeløb i 2021 på 1.237.000 kr. til et lån til Boligselskabet Viborg på de i sagsfremstillingen anførte vilkår. Lånet finansieres af ekstraordinære indtægter fra grundkapital i 2021, jf. sagsfremstillingen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling med rådighedsbeløb i 2021 på 1.237.000 kr. til et lån til Boligselskabet Viborg på de i sagsfremstillingen anførte vilkår. Lånet finansieres af ekstraordinære indtægter fra grundkapital i 2021, jf. sagsfremstillingen.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede på sit møde 5. september 2018 (Link til sag nr. 28 på byrådets møde 5. september 2021) at indgå aftale med Boligselskabet Viborg om omdannelse af Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården til almene familieboliger og salg af kommunens andel af Overlundgården.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I forbindelse med Boligselskabet Viborgs renovering og omdannelse af Overlundgården opstod der forsinkelser af byggeperiodens opstart. Byggestart var i den oprindelige aftale forventet til den 1. september 2019. Lejetabet indtil 1. september 2019 blev dækket af Viborg kommune.
 
Lokalplanen blev i første omgang godkendt 22. maj 2019, men blev sidenhen ophævet på grund af en retlig mangel (manglende idefase i kommunens planlægning). På grund af den ophævede lokalplan blev byggestart senere end først planlagt. Opstart af byggeplads og nedbrydning skete 1. juni 2020 og renovering af blok A startede 1. september 2020. Den ophævede lokalplan og deraf senere byggestart har givet boligselskabet ekstra udgifter til tomgangsleje og indeksering af anlægsudgifterne.
 
Ekstraudgifterne vil skulle afholdes af de kommende lejere i form af en højere husleje, hvilket potentielt kan betyde tomgang og deraf økonomiske udfordringer for afdelingen.
 
Der er – under forudsætning for byrådets godkendelse - opnået enighed om, at Viborg Kommune yder et lån til Boligselskabet Viborg for lejetab og indeksering af anlægsudgifterne fra 1. september 2019 frem til 1. marts 2020, svarende til 1.237.000 kr. Lejetabet i 2019 er beregnet til 196.523 kr. pr. måned, mens det i 2020 er faldet til 117.648 kr. pr. måned. Hertil kommer indeksering som er ca. 0,6% af den samlede anlægsudgift på ca. 38 mio. kr. i perioden.
 
 
Viborg Kommune yder et lån på 1.237.000 kr. til Boligselskabet Viborg med hjemmel i almenboliglovens §97. Lånet gives som et tillæg til det tidligere ydede lån på 13 mio. kr. Boligselskabet Viborgs gæld til Viborg Kommune er herefter 14,3 mio. kr. Det oprindelige lån på 13 mio. kr. er givet ultimo 2019, som et 30-årigt lån med 10 års afdragsfrihed.
 
Viborg Kommune ser herefter sagen vedr. Overlundgården som endelig afsluttet.
 
Finansieringen af lånet til Boligselskabet Viborg foreslås at ske via ekstraordinære indtægter fra grundkapital i 2021. Der er modtaget 1.400.000 kr., som kan dække udgiften til lånet på 1.237.000 kr.
 
De ekstraordinære indtægter er modtaget, da et par ældre nybyggerier af almene boliger er endt med at blive billigere end budgetteret ved tilsagnet (skema A). Et billigere byggeri betyder også et mindre grundkapitalindskud. Viborg Kommune indbetaler grundkapitalen til Landsbyggefonden efter Skema A, men i de få tilfælde hvor byggeriet bliver billigere udbetaler Landsbyggefonden først merindbetalingen efter et godkendt skema C (afslutning af byggeri og godkendelse af byggeregnskab). Der er ofte en lang periode mellem skema A og skema C, hvilket er årsagen til at de ekstraordinære indtægter er modtaget i 2021.

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/29574

Resume

Boligselskabet Viborg søger om byrådets anbefaling til Landsbyggefonden om tilsagn, skema A til en helhedsplan for renovering af afdeling 5, Digterparken I, kapitaltilførsel, kommunegaranti for realkreditlån samt godkendelse af den foreløbige husleje. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgning fra Boligselskabet Viborg med helhedsplan for afdeling 5, Digterparken I (Skema A), med en samlet anskaffelsessum på 147.360.000 kr., videresendes til Landsbyggefonden med byrådets anbefaling,
 
2. at der ydes kapitaltilførsel som lån til afdeling 5, Digterparken I med i alt 100.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i pulje til kapitaltilførselssager,
 
3. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af det støttede realkreditlån indtil 41.985.000 kr. til gruppe 1 arbejder, dog med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden,
 
4. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for ustøttet realkreditlån på 40.360.000 kr. til gruppe 2 arbejder,
  
5. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for ustøttet realkreditlån på 49.375.000 kr. til gruppe 3 arbejder,
 
6. at afdeling 5, Digterparken I i Boligselskabet Viborg kan optage et realkreditlån til kollektive råderetsarbejder,
 
7. at afdeling 5, Digterparken I fritages for indbetaling til boligselskabets dispositionsfond for 1/3 af ydelserne vedrørende udamortiserede prioriteter af den oprindelige finansiering,
 
8. at afdeling 5, Digterparken I fritages for indbetaling af de pligtmæssige bidrag,
 
9. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen vil efter renoveringen gennemsnitlig udgøre 723 kr./m²/år for de let renoverede boliger og 841 kr./m2/år for totalt renoverede boliger, og
 
10. at huslejestigninger over 5% ved tilvalg af kollektive råderetsarbejder godkendes.
 

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgning fra Boligselskabet Viborg med helhedsplan for afdeling 5, Digterparken I (Skema A), med en samlet anskaffelsessum på 147.360.000 kr., videresendes til Landsbyggefonden med byrådets anbefaling,
 
2. at der ydes kapitaltilførsel som lån til afdeling 5, Digterparken I med i alt 100.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i pulje til kapitaltilførselssager,
 
3. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af det støttede realkreditlån indtil 41.985.000 kr. til gruppe 1 arbejder, dog med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden,
 
4. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for ustøttet realkreditlån på 40.360.000 kr. til gruppe 2 arbejder,
 
5. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for ustøttet realkreditlån på 49.375.000 kr. til gruppe 3 arbejder,
 
6. at afdeling 5, Digterparken I i Boligselskabet Viborg kan optage et realkreditlån til kollektive råderetsarbejder,
 
7. at afdeling 5, Digterparken I fritages for indbetaling til boligselskabets dispositionsfond for 1/3 af ydelserne vedrørende udamortiserede prioriteter af den oprindelige finansiering,
 
8. at afdeling 5, Digterparken I fritages for indbetaling af de pligtmæssige bidrag,
 
9. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen vil efter renoveringen gennemsnitlig udgøre 723 kr./m²/år for de let renoverede boliger og 841 kr./m2/år for totalt renoverede boliger, og
 
10. at huslejestigninger over 5% ved tilvalg af kollektive råderetsarbejder godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 16. juni 2021 kvotetildeling budget 2022 – Nybyggeri og kapitaltilførsler (link til sag nr. 46 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2021). Kapitaltilførslen til denne sag finansieres via puljen til kapitaltilførselssager.
 

Inddragelse og høring

Det er en forudsætning for helhedsplanens gennemførelse, at afdelingsmødet i afdeling 5, Digterparken I godkender helhedsplanen. Boligselskabet Viborg oplyser, at afdelingsmødet på et ekstraordinært møde den 5. oktober 2021 har godkendt helhedsplanen. Uddrag af beslutningsgrundlaget fremgår af bilag nr. 2.
 

Beskrivelse

Afdeling 5, Digterparken I er beliggende på B.S. Ingemanns Vej og H.C. Andersens Vej som en randbebyggelse til Digterparken i Viborg. Afdelingen er opført i 1957 – 1958 og består af 155 familieboliger, som fordeler sig i syv ens røde teglstens bygninger på tre etager.
 
De bygningsmæssige problemstillinger i afdelingen består hovedsageligt af kuldebroer og manglende ventilation, hvilket medfører dårligt indeklima og skimmelsvamp i lejlighederne. Herudover er lejlighederne generelt utidssvarende med små køkkener, badeværelser, værelser og altaner, hvilket desuden betyder at tilgængeligheden i lejlighederne er dårlig.
 
Helhedsplan
Boligselskabet Viborg har udarbejdet en helhedsplan for renovering af afdeling 5, Digterparken I, som er et samlet tiltag for at fremtidssikre afdelingen.
 
Ingen boliger i afdeling 5, Digterparken I bliver nedlagt i forbindelse med helhedsplanen, men boligtyperne bliver generelt mindre, så der bliver flere treværelses lejligheder og færre fire- og femværelses lejligheder. Antallet af toværelses lejligheder forbliver uændret.
 
Alle 155 boliger får nye facader med isolering, vinduer og døre samt centralt ventilationsanlæg, hvilket boligselskabet kalder en let renovering. Af de 155 boliger bliver 42 ombygget til tilgængelige boliger med elevator, nye køkkener og badeværelser, disse boliger kalder boligselskabet en totalrenovering. Det vil blive nødvendigt at genhuse beboerne i de 42 lejligheder, som bliver totalrenoveret.
 
Udover arbejderne i helhedsplanen vil det også blive muligt for beboerne i de let renoverede boliger at tilvælge nye køkkener og badeværelser ved at anvende den kollektive råderet.
 
Helhedsplanen for afdeling 5, Digterparken I er opdelt i støttede og ustøttede arbejder.
 
De støttede arbejder kaldes også gruppe 1-arbejder og finansieres fuldt ud med støttede lån. De ustøttede arbejder er opdelt i gruppe 2 og gruppe 3, hvor gruppe 2 hovedsageligt er moderniseringssarbejder og gruppe 3 er vedligeholdelsesarbejder, som er omfattet af boligselskabets almindelige forpligtigelser:
  
 
Støttede arbejder
Ustøttede arbejder
Samlet
Opretning
13.841.000 kr.
 
 
Fællesarealer
     686.000 kr.
 
 
Ombygning
12.490.000 kr.
 
 
Tilgængelighed
12.868.000 kr.
 
 
Genhusning
 2.100.000 kr.
 
 
Modernisering
 
  91.426.000 kr.
 
Vedligeholdelse
 
  13.949.000 kr.
 
I alt
41.985.000 kr.
105.375.000 kr.
147.360.000 kr.
 
Finansiering og støtte fra Landsbyggefonden
Efter almenboligloven har Landsbyggefonden mulighed for at give tilsagn om ydelsesstøtte til realkreditlån og yde særlig støtte som lån eller tilskud.
 
Renoveringen finansieres bl.a. ved lejeforhøjelser, kapitaltilførsel, brug af boligorganisationens trækningsret i Landsbyggefonden, driftsstøtte fra Landsbyggefonden samt fritagelse for indbetaling til boligselskabets dispositionsfond og pligtmæssige bidrag.
 
Landsbyggefonden har udarbejdet en skitse til finansiering af helhedsplanen.
 
Støttede realkreditlån (Gruppe 1)
  41.985.000 kr.
Ustøttede realkreditlån (Gruppe 2)
  40.360.000 kr.
Ustøttede realkreditlån (Gruppe 3)
  49.375.000 kr.
Kapitaltilførsel
       500.000 kr.
Fællespuljetilskud, Landsbyggefonden
    3.100.000 kr.
Trækningsret i Landsbyggefonden
    1.040.000 kr.
Afdelingens henlæggelser
    9.000.000 kr.
Driftslån eller tilskud fra dispositionsfonden
    2.000.000 kr.
Samlede udgifter, støttede og ustøttede arbejder
147.360.000 kr.
 
Fritagelser 
Landsbyggefonden har i deres finansieringsskitse forudsat, at afdeling 5, Digterparken I fritages for indbetalingsforpligtigelsen fra udamortiserede lån til Boligselskabet Viborgs dispositionsfond. Fritagelsen omfatter 1/3 af ydelsen svarende til 71.000 kr./år.
 
Landsbyggefonden har ligeledes forudsat, at afdeling 5, Digterparken I fritages for indbetaling af pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden. Fritagelsen svarer til 655.000 kr./år og påvirker boligselskabets trækningsret i Landsbyggefonden, idet 60 % af de pligtmæssige bidrag går til trækningsretten.
 
Huslejeniveau
Boligselskabet Viborg oplyser, at huslejen i afdeling 5, Digterparken I i dag er inkl. vandforbrug og at den efter renoveringen vil blive opgjort ekskl. vandforbrug.
 
I henhold til budgettet for 2021 er det nuværende gennemsnitlige huslejeniveau på 656 kr./ m²/år inkl. vand og 606 kr./m²/år uden vand.
 
Efter renoveringen bliver det gennemsnitlige huslejeniveau på 755 kr./m²/år uden vand, hvilket svarer til en stigning på ca. 24 %
 
Boligselskabet Viborg vil efter renoveringen dog differentiere huslejen i forhold til renoveringsgraden af boligerne. For ”let” renoverede boliger bliver huslejeniveauet 723 kr./m²/år og for ”totalt” renoverede boliger bliver huslejeniveauet 841 kr./m²/år, hvilket svarer til en stigning for ”let” renoverede boliger på ca. 19% og en stigning for ”totalt” renoverede boliger på ca. 39%.
 
Det er den enkelte lejer i de let renoverede boliger, som beslutter, om der også skal udføres forbedringsarbejder (kollektive råderet) i lejemålet mod en lejeforhøjelse. Et tilvalg af nyt køkken vil medføre et tillæg på huslejen på 600 kr./måned og et tilvalg af nyt badeværelse vil medføre et tillæg på huslejen fra 445 kr./måned til 700 kr./måned afhængig af omfanget, hvor forskellen mellem de to alternativer primært er udskiftning af terrazzogulv til klinker med gulvvarme.
 
Afhængig af tilvalg og boligstørrelse vil stigningen i forhold til den nyrenoverede husleje svare til ca. 12 % for et nyt køkken og ca. 27% ved både køkken og stor badeværelsesrenovering, dog ca. 22 % ved både køkken og lille badeværelsesrenovering. Tillægget til huslejen for de kollektive råderetsarbejder skal betales i lånets løbetid, som ifølge boligselskabet vil være 20 år.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Boligselskabet Viborg forventer, at de vil søge om skema B (påbegyndelse af renovering) i 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Behovet for kapitaltilførsel (sikring af huslejeniveauet) vil ifølge Landsbyggefonden udgøre 500.000 kr. Fordelt efter 1/5-ordningen medfører dette en kommunal andel på 100.000 kr.
 
Det er en forudsætning for kapitaltilførslen at Landsbyggefonden, boligorganisationen samt det berørte realkreditinstitut også medvirker.
 
Kommunegaranti
Det er en forudsætning for Landsbyggefondens tilsagn, at kommunen garanterer for det støttede realkreditlån. Garantien omfatter den del af lånet, som har pantesikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.
 
Værdiansættelsen sker efter en rentabilitetsberegning (markedsværdi), og er således uafhængig af de godkendte udgifter til arbejdernes udførelse. Det indebærer, at kommunen og Landsbyggefonden skal påtage sig garanti for hele lånet, hvis lånet placeres med en prioritet ud over 60%-grænsen.
 
For det støttede lån (gruppe 1 arbejder) forventer långiver et garantikrav på 100 % af hovedstolen. Den kommunale garanti vil udgøre 41.985.000 kr., dog med en regaranti fra Landsbyggefonden på 50%.
 
Til finansiering af de ustøttede renoveringsarbejder (gruppe 2 arbejder) skal afdeling 5, Digterparken I optage et ustøttet realkreditlån på 40.360.000 kr..
 
Afdeling 5, Digterparken I skal også optage et ustøttet lån på 49.375.000 kr. til finansiering af gruppe 3 arbejder. Gruppe 3 arbejder er manglende vedligeholdelsesarbejder, som Landsbyggefonden ikke støtter.
 
Endelig skal afdeling 5, Digterparken I også optage et ustøttet lån til finansiering af de kollektive råderetsarbejder. Dette lån vil være uden kommunegaranti.

Juridiske og planmæssige forhold

Afdeling 5, Digterparken I er omfattet af lokalplan nr. 161.
 
Bilag

Sagsid.: 20/49297

Resume

Boligselskabet Viborg søger om byrådets anbefaling til Landsbyggefonden om tilsagn, skema A til en helhedsplan for renovering af afdeling 9, Digterparken IV, kapitaltilførsel, kommunegaranti for realkreditlån samt godkendelse af den foreløbige husleje. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
 

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgning fra Boligselskabet Viborg med helhedsplan for afdeling 9, Digterparken IV (Skema A), med en samlet anskaffelsessum på 91.655.000 kr., videresendes til Landsbyggefonden med byrådets anbefaling,
 
2. at der ydes kapitaltilførsel som lån til afdeling 9, Digterparken IV med i alt 100.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i pulje til kapitaltilførselssager,
 
3. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af det støttede realkreditlån indtil 18.881.000 kr. til gruppe 1 arbejder, dog med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden,
 
4. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for ustøttet realkreditlån på 21.940.000 kr. til gruppe 2 arbejder,
  
5. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for ustøttet realkreditlån på 36.314.000 kr. til gruppe 3 arbejder,
 
6. at afdeling 9, Digterparken IV i Boligselskabet Viborg kan optage et realkreditlån til kollektive råderetsarbejder,
 
7. at afdeling 9, Digterparken IV fritages for indbetaling til boligselskabets dispositionsfond for 1/3 af ydelserne vedrørende udamortiserede prioriteter af den oprindelige finansiering,
 
8. at afdeling 9, Digterparken IV fritages for indbetaling af de pligtmæssige bidrag,
 
9. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen vil efter renoveringen gennemsnitlig udgøre 754 kr./m²/år for de let renoverede boliger og 876 kr./m²/år for totalt renoverede boliger, og
 
10. at huslejestigninger over 5% ved tilvalg af kollektive råderetsarbejder godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at ansøgning fra Boligselskabet Viborg med helhedsplan for afdeling 9, Digterparken IV (Skema A), med en samlet anskaffelsessum på 91.655.000 kr., videresendes til Landsbyggefonden med byrådets anbefaling,
 
2. at der ydes kapitaltilførsel som lån til afdeling 9, Digterparken IV med i alt 100.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i pulje til kapitaltilførselssager,
 
3. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af det støttede realkreditlån indtil 18.881.000 kr. til gruppe 1 arbejder, dog med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden,
 
4. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for ustøttet realkreditlån på 21.940.000 kr. til gruppe 2 arbejder,
 
5. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for ustøttet realkreditlån på 36.314.000 kr. til gruppe 3 arbejder,
 
6. at afdeling 9, Digterparken IV i Boligselskabet Viborg kan optage et realkreditlån til kollektive råderetsarbejder,
 
7. at afdeling 9, Digterparken IV fritages for indbetaling til boligselskabets dispositionsfond for 1/3 af ydelserne vedrørende udamortiserede prioriteter af den oprindelige finansiering,
 
8. at afdeling 9, Digterparken IV fritages for indbetaling af de pligtmæssige bidrag,
 
9. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen vil efter renoveringen gennemsnitlig udgøre 754 kr./m²/år for de let renoverede boliger og 876 kr./m²/år for totalt renoverede boliger, og
 
10. at huslejestigninger over 5% ved tilvalg af kollektive råderetsarbejder godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Det er en forudsætning for helhedsplanens gennemførelse, at afdelingsmødet i afdeling 9, Digterparken IV godkender helhedsplanen. Boligselskabet Viborg oplyser, at afdelingsmødet på et ekstraordinært møde den 6. oktober 2021 har godkendt helhedsplanen. Uddrag af beslutningsgrundlaget fremgår af bilag nr. 2.
 

Beskrivelse

Afdeling 9, Digterparken IV er beliggende på Gl. Aalborgvej som en randbebyggelse til Digterparken i Viborg. Afdelingen er opført i 1957 – 1962 og består af 96 familieboliger, som fordeler sig i 5 ens gule teglstens bygninger på tre etager.
 
De bygningsmæssige problemstillinger i afdelingen består hovedsageligt af kuldebroer og manglende ventilation, hvilket medfører dårligt indeklima og skimmelsvamp i lejlighederne. Herudover er lejlighederne generelt utidssvarende med små køkkener, badeværelser, værelser og altaner, hvilket desuden betyder at tilgængeligheden i lejlighederne er dårlig.
 
Helhedsplan
Boligselskabet Viborg har udarbejdet en helhedsplan for renovering af afdeling 9, Digterparken IV, som er et samlet tiltag for at fremtidssikre afdelingen.
 
Ingen boliger i afdeling 9, Digterparken IV bliver nedlagt i forbindelse med helhedsplanen, men boligtyperne bliver generelt mindre, så der bliver flere toværelses lejligheder og færre fireværelses lejligheder. Antallet af tre- og etværelses lejligheder forbliver uændret.
 
Alle 96 boliger får nyt tag, facader med isolering, vinduer og døre samt centralt  ventilationsanlæg, hvilket boligselskabet kalder en let renovering. Af de 96 boliger bliver 24 ombygget til tilgængelige boliger med elevator, nye køkkener og badeværelser, disse boliger kalder boligselskabet en totalrenovering. Det vil blive nødvendigt at genhuse beboerne i de 24 lejligheder, som bliver totalrenoveret.
 
Udover arbejderne i helhedsplanen vil det også blive muligt for beboerne i de let renoverede boliger at tilvælge nye køkkener og badeværelser ved at anvende den kollektive råderet.
 
Helhedsplanen for afdeling 9, Digterparken IV er opdelt i støttede og ustøttede arbejder.
 
De støttede arbejder kaldes også gruppe 1-arbejder og finansieres fuldt ud med støttede lån. De ustøttede arbejder er opdelt i gruppe 2 og gruppe 3, hvor gruppe 2 hovedsageligt er moderniseringssarbejder og gruppe 3 er vedligeholdelsesarbejder, som er omfattet af boligselskabets almindelige forpligtigelser:
 
 
Støttede arbejder
Ustøttede arbejder
Samlet
Opretning
 5.006.000 kr.
 
 
Fællesarealer
    444.000 kr.
 
 
Ombygning
 6.024.000 kr.
 
 
Tilgængelighed
 6.207.000 kr.
 
 
Genhusning
 1.200.000 kr.
 
 
Modernisering
 
 59.969.000 kr.
 
Vedligeholdelse
 
 12.805.000 kr.
 
I alt
18.881.000 kr.
 72.774.000 kr.
91.655.000 kr.
 
Finansiering og støtte fra Landsbyggefonden
Efter almenboligloven har Landsbyggefonden mulighed for at give tilsagn om ydelsesstøtte til realkreditlån og yde særlig støtte som lån eller tilskud.
 
Renoveringen finansieres bl.a. ved lejeforhøjelser, kapitaltilførsel, brug af boligorganisationens trækningsret i Landsbyggefonden, driftsstøtte fra Landsbyggefonden samt fritagelse for indbetaling til boligselskabets dispositionsfond og pligtmæssige bidrag.
 
Landsbyggefonden har udarbejdet en skitse til finansiering af helhedsplanen.
 
Støttede realkreditlån (Gruppe 1)
  18.881.000 kr.
Ustøttede realkreditlån (Gruppe 2)
  21.940.000 kr.
Ustøttede realkreditlån (Gruppe 3)
  36.314.000 kr.
Kapitaltilførsel
       500.000 kr.
Fællespuljetilskud, Landsbyggefonden
    1.920.000 kr.
Trækningsret i Landsbyggefonden / tilskud fra dispositionsf
    3.100.000 kr.
Afdelingens henlæggelser
    9.000.000 kr.
Samlede udgifter, støttede og ustøttede arbejder
  91.655.000 kr.
 
Fritagelser 
Landsbyggefonden har i deres finansieringsskitse forudsat, at afdeling 9, Digterparken IV fritages for indbetalingsforpligtigelsen fra udamortiserede lån til Boligselskabet Viborgs dispositionsfond. Fritagelsen omfatter 1/3 af ydelsen svarende til 62.000 kr./år.
 
Landsbyggefonden har ligeledes forudsat, at afdeling 9, Digterparken IV fritages for indbetaling af pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden. Fritagelsen svarer til 404.000 kr./år og påvirker boligselskabets trækningsret i Landsbyggefonden, idet 60 % af de pligtmæssige bidrag går til trækningsretten.
 
Huslejeniveau
Boligselskabet Viborg oplyser, at huslejen i afdeling 9, Digterparken IV i dag er ekskl. vandforbrug, hvilket den også vil være efter renoveringen er gennemført.
 
I henhold til budgettet for 2021 er det nuværende gennemsnitlige huslejeniveau på 633 kr./ m²/år.
 
Efter renoveringen bliver det gennemsnitlige huslejeniveau på 784 kr./m²/år, hvilket svarer til en stigning på ca. 24 %
 
Boligselskabet Viborg vil efter renoveringen dog differentiere huslejen i forhold til renoveringsgraden af boligerne. For ”let” renoverede boliger bliver huslejeniveauet 754 kr./m²/år og for ”totalt” renoverede boliger bliver huslejeniveauet 876 kr./m²/år, hvilket svarer til en stigning for ”let” renoverede boliger på ca. 19% og en stigning for ”totalt” renoverede boliger på ca. 38%.
 
Det er den enkelte lejer i de let renoverede boliger, som beslutter, om der også skal udføres forbedringsarbejder (kollektive råderet) i lejemålet mod en lejeforhøjelse. Et tilvalg af nyt køkken vil medføre et tillæg på huslejen på 600 kr./måned og et tilvalg af nyt badeværelse vil medføre et tillæg på huslejen på 700 kr./måned.
 
Afhængig af tilvalg og boligstørrelse vil stigningen i forhold til den nyrenoverede husleje svare til ca. 12 % for et nyt køkken og ca. 26 % ved både køkken og badeværelse. Tillægget til huslejen for de kollektive råderetsarbejder skal betales i lånets løbetid, som ifølge boligselskabet vil være 20 år.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Boligselskabet Viborg forventer, at de vil søge om skema B (påbegyndelse af renovering) i 2022.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Behovet for kapitaltilførsel (sikring af huslejeniveauet) vil ifølge Landsbyggefonden udgøre 500.000 kr. Fordelt efter 1/5-ordningen medfører dette en kommunal andel på 100.000 kr.
 
Det er en forudsætning for kapitaltilførslen at Landsbyggefonden, boligorganisationen samt det berørte realkreditinstitut også medvirker.
 
Kommunegaranti
Det er en forudsætning for Landsbyggefondens tilsagn, at kommunen garanterer for det støttede realkreditlån. Garantien omfatter den del af lånet, som har pantesikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.
 
Værdiansættelsen sker efter en rentabilitetsberegning (markedsværdi), og er således uafhængig af de godkendte udgifter til arbejdernes udførelse. Det indebærer, at kommunen og Landsbyggefonden skal påtage sig garanti for hele lånet, hvis lånet placeres med en prioritet ud over 60%-grænsen.
 
For det støttede lån (gruppe 1 arbejder) forventer långiver et garantikrav på 100 % af hovedstolen. Den kommunale garanti vil udgøre 18.881.000 kr., dog med en regaranti fra Landsbyggefonden på 50%.
 
Til finansiering af de ustøttede renoveringsarbejder (gruppe 2 arbejder) skal afdeling 9, Digterparken IV optage et ustøttet realkreditlån på 21.940.000 kr..
 
Afdeling 9, Digterparken IV skal også optage et ustøttet lån på 36.314.000 kr. til finansiering af gruppe 3 arbejder. Gruppe 3 arbejder er manglende vedligeholdelsesarbejder, som Landsbyggefonden ikke støtter.
 
Endelig skal afdeling 9, Digterparken IV også optage et ustøttet lån til finansiering af de kollektive råderetsarbejder. Dette lån vil være uden kommunegaranti.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Afdeling 9, Digterparken IV er omfattet af lokalplan nr. 161.
Bilag

Sagsid.: 21/33932

Resume

Huslejen i almene lejeboliger skal hvert år fastsættes på baggrund af et budget for det kommende år. Budgettet skal sikre, at der er balance mellem indtægter og udgifter i afdelingen. Budgettet skal godkendes af beboerne på et afdelingsmøde.
 
Beboerne i afd. 8 (Skals I) under Boligselskabet Viborg Amt blev på et afdelingsmøde 6. september 2021 præsenteret for et forslag til budget for 2022. Efter budgettet skal huslejen pr. 1. januar 2022 stige med 2 %.
 
Beboerne på afdelingsmødet forkastede forslaget til budget for 2022. Derfor er det nu op til byrådet som tilsynsmyndighed i henhold til almenboligloven at træffe den endelige afgørelse om budgettet.
 
Boligafdelingens placering fremgår af bilag nr. 1 og budget for 2022 fremgår af bilag nr. 2.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til byrådet,
 
1. at budget for 2022 i afd. 8 (Skals I) under Boligselskabet Viborg Amt godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at budget for 2022 i afd. 8 (Skals I) under Boligselskabet Viborg Amt godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Afdelingsbestyrelsen i afd. 8 (Skals I) under Boligselskabet Viborg Amt er under sagens forberedelse givet mulighed for at komme med sine bemærkninger til sagen.
 

Beskrivelse

Afdelingen består af 10 almene familieboliger på 105 m². Boligerne er opført i 1968. Den gennemsnitlige husleje i 2021 er 4.806 kr. om måneden inkl. eventuelle tillæg. Med en huslejestigning på 2 % vil huslejen i 2022 stige knap 100 kr. om måneden.
 
Bestyrelsen for Boligselskabet Viborg Amt oplyser, at en huslejestigning på 2 % er nødvendig, da udgifterne til ejendomsskat, renovation, vandafgift og forsikringer stiger i 2022, samt at der er behov for at øge den løbende opsparing (henlæggelser) til planlagt vedligeholdelse af boligerne. Bestyrelsen består bl.a. af beboere i boligselskabets boligafdelinger.
 
Set i forhold til budget 2021 stiger udgifterne til ejendomsskat, renovation, vandafgift og forsikringer med ca. 3,3 %, mens opsparing (henlæggelser) til planlagt vedligeholdelse af boligerne stiger med ca. 9 %.
 
Afdelingsbestyrelsen anfører, at en huslejestigning på 1 % er tilstrækkelig og gør gældende, at der ikke er behov for at øge den løbende opsparing (henlæggelser) til planlagt vedligeholdelse af boligerne.
 
Bestyrelsen for Boligselskabet Viborg Amt oplyser, at der er udarbejdet en plan med budget for planlagt vedligeholdelse af boligerne inden for de kommende 10 år, og at afdelingsbestyrelsen løbende har fremsat ønsker til tiltag, de ønsker indarbejdet i vedligeholdelsesplanen.
 
Bestyrelsen for Boligselskabet Viborg Amt oplyser desuden, at 10-års planen ikke er fyldestgørende, og der henvises til eksempler på behov for yderligere vedligeholdelsesarbejder, f.eks. vinduespartier og gavlbeklædninger.
 
Forvaltningens bemærkninger til budgettvisten
Det fremgår af Landsbyggefondens huslejestatistik for 2021, at den typiske husleje for almene familieboliger, beliggende i Viborg kommune, med et boligareal over 85 m² er mellem 5.300 og 6.700 kr. om måneden inkl. eventuelle tillæg. Den gennemsnitlige husleje i afd. 8 (Skals I) under Boligselskabet Viborg Amt ligger således under dette niveau.
 
På det seneste styringsdialogmøde mellem forvaltningen og Boligselskabet Viborg Amt er det aftalt, at boligselskabet skal sørge for generelt at hæve opsparingen (henlæggelser) til planlagt vedligeholdelse af boligselskabets boliger.
 
Boligselskabernes vedligeholdelses- og fornyelsesplaner skal i henhold til lovgivningen omfatte mindst de kommende 20 år. Fra 1. januar 2022 skal vedligeholdelses- og fornyelsesplaner omfatte mindst de kommende 25 år, og fra 1. januar 2024 skal vedligeholdelses- og fornyelsesplaner omfatte mindst de kommende 30 år.
 
Vedligeholdelses- og fornyelsesplaner skal i henhold til lovgivningen hvert 5. år granskes af en ekstern uvildig byggesagkyndig med henblik på at vurdere, om rapport og plan er retvisende og omfatter de nødvendige aktiviteter. Sådan ekstern granskning skal første gang være gennemført inden 1. januar 2022.
 
Bestyrelsen for Boligselskabet Viborg Amt oplyser overfor forvaltningen, at der er planlagt ekstern granskning af boligselskabets vedligeholdelses- og fornyelsesplaner til primo 2022, og at man er i færd med at udvide sine vedligeholdelsesplaner, sådan at planerne fremover omfatter de kommende 25-30 år.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Byrådet skal efter almenboliglovens § 42 som tilsynsmyndighed træffe den endelige afgørelse
om driftsbudget for en almen boligafdeling i drift, når der er tvist mellem en boligorganisations
bestyrelse og afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet om godkendelse af budgettet.
 
Byrådet skal efter almenboliglovens § 164 som tilsynsmyndighed føre et generelt tilsyn med de
almene boligorganisationer, og efter almenboliglovens § 165 kan der gives sådanne påbud,
som skønnes nødvendige for at sikre en forsvarlig drift.
 
En almen boligafdeling er en selvstændig økonomisk enhed, hvori der efter almenboliglovens § 45 skal være balance mellem indtægter og udgifter. Efter almenlejelovens § 10 er der mulighed for – med 3 måneders varsel – at hæve huslejen, hvis det er nødvendigt for at opnå balance. Huslejen må stige, så meget det er nødvendigt, for at opnå balance.
 
Når året er gået, og der aflægges regnskab over driften, vil det ofte vise sig, at der enten har været et overskud eller et underskud. Et overskud skal først og fremmest gå til at udligne tidligere års eventuelle underskud. Både overskud og underskud skal normalt afvikles over højst 3 år.

Sagsid.: 21/28980

Resume

I investeringsoversigten for 2021 er der afsat rådighedsbeløb til salg af bolig- og erhvervsgrunde. Det faktisk antal solgte bolig- og erhvervsgrunde i 2021 er gjort op, og der skal til disse søges frigivelse af rådighedsbeløb samt bevilling. Da der løbende gennem året sker salg af grunde, laves opgørelsen over nødvendige rådighedsbeløb samt bevillinger sidst på året for samtlige udstykningsområder.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives anlægsindtægtsbevilling på i alt 139.523.000 kr. med rådighedsbeløb på 139.772.000 kr. i 2021,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 775.000 kr. med rådighedsbeløb på 775.000 kr. i 2021, og
 
3. at nettoindtægten på 138.997.000 kr. i 2021 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Grundsalg, boligformål” med 122.186.000 kr., ved nedsættelse af de afsatte rådighedsbeløb på ”Grundsalg, erhvervsformål med 12.875.000, og det resterende beløb på 3.936.000 kr. tillægges kassen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives anlægsindtægtsbevilling på i alt 139.523.000 kr. med rådighedsbeløb på 139.772.000 kr. i 2021,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 775.000 kr. med rådighedsbeløb på 775.000 kr. i 2021, og
 
3. at nettoindtægten på 138.997.000 kr. i 2021 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Grundsalg, boligformål” med 122.186.000 kr., ved nedsættelse af de afsatte rådighedsbeløb på ”Grundsalg, erhvervsformål med 12.875.000, og det resterende beløb på 3.936.000 kr. tillægges kassen.

Sagsfremstilling

Historik

På det oprindelige budget for 2021 var der afsat indtægter fra salg af bolig- og erhvervsgrunde på i alt 63.400.000 kr. fordelt med 60.400.000 kr. til boliggrunde og 3.000.000 kr. til erhvervsgrunde.
  
Ud over det oprindelige budget er der til 2021 overført rådighedsbeløb til salg af grund på Dalvænget og salg af grund ved Middagshøjvej 48 – brofæstet på henholdsvis 58.000 kr. og 16.144.000 kr. (netto). Herudover er der frigivet 7.914.000 kr. (netto) af budgettet til salg af boliggrunde til finansiering af bevillinger til salg af diverse arealer i 2021 bl.a. salg af storparcel på Asmild Mark, samt kompensation til AP Pension vedr. Middagshøjvej 48 – Brofæstet.
 
Endelig er budgettet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 hævet med samlede forventede merindtægter på 81.100.000 kr.
 
Af budgettet til salg af erhvervsgrunde er der frigivet 1.525.000 kr. til finansiering af bevillinger til andre formål (salg af diverse arealer og ejendomme) i 2021.
 
Det korrigerede budget for det samlede grundsalg udgør herefter (63.400.000 + 58.000 + 16.144.000 + 81.100.000 – 7.914.000 – 1.525.000) 151.263.000 kr.
 
Tabel 1
(1.000 kr.)
Oprindeligt budget
Budgetændringer i året
Korrigeret budget
Boliggrunde
60.400
77.988
138.388
Erhvervsgrunde
3.000
9.875
12.875
I alt
63.400
87.863
151.263
 

Inddragelse og høring

Intet
 

Beskrivelse

Forvaltningen har lavet en opgørelse over det faktiske grundsalg for 2021 (indtil medio november måned).
 
Der er i sagen medtaget de nødvendige rådighedsbeløb og bevillinger til det salg, der indtil nu er sket med overtagelse i 2021, og hvor bevilling ikke allerede er givet.
 
Der er i 2021 solgt bolig- og erhvervsgrunde for 139.772.000 kr., der søges rådighedsbeløb til i denne sag.
 
Der kan godt være forskel på størrelse af bevillinger og rådighedsbeløb, da rådighedsbeløb gives til et bestemt budgetår, efterhånden som grundene sælges, og bevillingen kan dække en længere periode. Imellem årene kan der forekomme tilbagekøb eller andre reguleringer af købesum bl.a. grundet jordbundsforhold, der også kan medvirke til, at der opstår beløbsforskelle. Til de grunde, der er solgt i 2021, mangler der således at blive givet bevilling for 139.530.000 kr.
 
Boliggrunde
Der er i 2021 solgt grunde til i alt 273 boliger, som fordeler sig på salg af 145 parcelhusgrunde og salg af 5 storparceller, hvor der er en forventning om at opføre i alt 128 boliger.
 
Der forventes ikke solgt flere boliggrunde med overtagelse i den resterende del af 2021, idet handler, der er indgået så sent på året, typisk sker med overtagelse i det nye år (og derved først regnes med i salget i 2022).
 
Salget af kommunale byggegrunde til boligformål fordeler sig på en række udstykningsområder, som fremgår af nedenstående tabel 2:
 
Tabel 2
Område:
Parcelhusgrunde
Palleshøje (Viborg)
3
Møgeltoft Vest (Viborg
16
Arnbjerg 1. etape (Viborg)
0
Arnbjerg 2. etape (Viborg)
43
Arnbjerg 3. etape (Viborg)
26
Mulvarpekrogen(Bjerringbro)
2
Hindbærkrattet (Bjerringbro)
12
Stærkærvej (Bjerringbro)
1
Dal- og Kløvervænget (Stoholm)
5
Klokkelyngen (Karup)
1
Moslyngen (Karup)
1
Fasanvænget (karup)
1
Solvænget (Frederiks)
1
Nørreballe (Skals)
7
Skovbærvej (Rødkærsbro)
5
Fyrrevej (Ørum)
2
Bag Højen (Møldrup)
2
Rosenvænget (Hammershøj)
1
Jernbanegade (Hammershøj)
3
Violvænget (Hammershøj)
1
Søparken 2. etape (Rødding)
1
Kalkstensvej ((Mønsted)
3
Billingevej (Sparkær)
1
Præstetoften (Vridsted)
3
Ågade (Ulbjerg)
1
Tapdrupvænget (Tapdrup)
1
Nybrovej (Ravnstrup)
1
Tange Skovvej (Tange)
1
I alt parcelhusgrunde
145
Storparcel - Hyacinten 1
37
Storparcel – Kærmyssevej
38
Storparcel – Skovfryd 1
20
Storparcel – Skovlyst 1
30
Storparcel – Præstetoften
3
I alt storparceller (boliger)
128
I alt antal boliger
273
  
Der har været et enkelt tilbagekøb af en grund på Åkanden, Viborg på i alt 1.020.000 kr.
 
Erhvervsgrunde
Der er på nuværende tidspunkt solgt 6 erhvervsgrunde for netto 13.565.000 kr., fordelt med tre erhvervsgrunde i Viborg, to erhvervsgrunde i Klejtrup, og en erhvervsgrund i Stoholm. De solgte arealer udgør i alt 56.777 m2.
 
Herudover har der været et salg af Industrivej 31, Viborg til Energi Viborg for 1.834.000 kr., hvortil rådighedsbeløb og bevilling søges i denne sag.
 
Det økonomiske resultat (bolig- og erhvervsgrunde)
Nedenstående tabel 3 viser budgetbeløbene, og det samlede faktiske salg i 2021 (bolig og erhverv), som der i sagen søges rådighedsbeløb.
 
Tabel 3
 
 
 
 
 
(1.000 kr.)
Opr. budget 2021
Korr. budget 2021
Salg af grunde i året
Mer/ mindre-
indtægt
Af salget er bevilling/ rådigheds-beløb frigivet
Salg af grunde – endnu ikke frigivet
Budget – endnu ikke frigivet
Boligformål
60.400
138.388
136.042
2.346
11.671
124.371
14.017
Erhvervsformål
3.000
12.875
15.401
-2.526
0
15.401
-2.526
I alt
63.400
151.263
151.443
-180
11.671
139.772
11.491
Udgift til admin. bidrag
0
0
-775
775
0
-775
-775
I alt
63.400
151.263
150.668
595
11.671
*138.997
11.491
* Rådighedsbeløb, som frigives i denne sag (138.997.000 kr.)
 
I forbindelse med grundsalg registreres der et internt administrationsgebyr pr. solgte grund (til bl.a. skødeskrivning). Udgiften registreres under grundsalget, og udgør 775.000 kr. i 2021.
 
Der bliver en samlet mindreindtægt på 11.491.000 kr., som primært vedrører salget af storparcellen på Asmild Mark, som er budgetlagt i 2021, men som først bliver med overtagelse i 2022.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/37350

Resume

Sagen drejer sig om fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår vedr. 4 storparceller i Arnbjerg i Viborg.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 4 storparceller i Viborg, fastsættes til henholdsvis 7.250.000 (Sværdsivet), 9.700.000 kr. (Røllikevej), 8.725.000 kr. (Lobelievej) og 15.950.000 kr. (Skabermøllevej) inkl. udstykningsomkostninger, men ekskl. kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at mindsteprisen for de 4 storparceller i Viborg, fastsættes til henholdsvis 7.250.000 (Sværdsivet), 9.700.000 kr. (Røllikevej), 8.725.000 kr. (Lobelievej) og 15.950.000 kr. (Skabermøllevej) inkl. udstykningsomkostninger, men ekskl. kloaktilslutningsafgift og moms, jf. bilag nr. 1, og
 
2. at salgsvilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I Arnbjerg i Viborg er der byggemodnet 4 storparceller til tæt/lav boligbebyggelse. Med henblik på udbud af grundene skal der fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår.
 
Prisforslaget er fastsat ud fra mæglervurderinger (bilag nr. 3) på følgende måde:
-         Mæglervurderingen på Sværdsivet (10.237 m²) lyder på 600-750 kr. pr. kvm. Forvaltningen har fastsat prisen for storparcellen til 7.250.000 kr. svarende til 708 kr. pr. kvm.
-         Mæglervurderingen på Røllikevej (12.099 m²) lyder på 600-750 kr. pr. kvm. Forvaltningen har fastsat prisen til 9.700.000 kr., svarende til 801 kr. pr. kvm.
-         Mæglervurderingen på Lobelievej (10.902 m²) lyder på 600-750 kr. pr. kvm. Forvaltningen har fastsat prisen for storparcellen til 8.725.000 kr. svarende til 800 kr. pr. kvm.
-         Mæglervurderingen på Skabermøllevej (15.942 m²) lyder på 1000-1250 kr. pr. kvm. Forvaltningen har fastsat prisen for storparcellen til 15.950.000 kr. svarende til 1000 kr. pr. kvm.
 
Prisen på Sværdsivet er sat lavere end de øvrige, da arealet på grund af dens form er vanskeligere at bebygge.
Prisen på Røllikevej og Lobelievej er sat højere end mæglerens vurdering, da der ved udbud af en storparcel i Møgelkær kom købstilbud ind med en kvm pris på 759 kr. Arnbjerg vurderes at have højere prisniveau end Møgelkær.
Prisen på Skabermøllevej er højere end de øvrige grunde, på grund af en højere bebyggelsesprocent.
 
Salgsvilkårene i øvrigt foreslås fastsat i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.
 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Grundene udbydes til salg i ugen efter byrådets godkendelse.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/40864

Resume

Med henblik på fortsat salg af bolig- og erhvervsgrunde fastsætter byrådet årligt grundpriser og øvrige salgsvilkår for det følgende år. Med denne sag fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår for 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,
 
1. hvilke grundpriser og øvrige salgsvilkår for 2021, der skal indstilles til byrådets godkendelse og
 
2. om det indstilles til byrådets godkendelse, at grundene fortsat udbydes med en på forhånd fastsat minimumspris.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-12-2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at priser på boliggrunde i 2022 fastsættes som anført i bilag nr. 1,
 
2. at priser på erhvervsgrunde i 2022 fastsættes som anført i bilag nr.27,
 
3. at øvrige salgsvilkår for 2022 er som beskrevet i bilag nr. 3,
 
4. at takster for kompensation fastsættes om anført i bilag nr. 4, og
 
5. at grundene fortsat udbydes med en på forhånd fastsat minimumspris.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Priser og vilkår
Grundpriserne er i Viborg Kommune fastsat til de mindstepriser, som fremgår af oversigterne i bilag nr. 1 vedr. boliggrunde og bilag nr. 2 vedr. erhvervsgrunde.
 
De øvrige salgsvilkår fremgår af bilag nr. 3.
Ved beregning af ekstraudgifter til jordudskiftning anvendes taksterne i bilag nr. 4.
 
Udbudsmåder
Kommunens salg af grunde sker i henhold til udbudsbekendtgørelsen, hvilket indebærer, at der er følgende muligheder:
 
Byrådet har hidtil fastsat minimumspriser, som grunden så er udbudt til. Denne metode muliggør, at kommunen umiddelbart kan sælge til højestbydende (hvis buddet opfylder minimumsprisen), når fristen er udløbet.
 
Byrådet kan også fastsætte en fast pris. Såfremt grundene udbydes med fast pris, kan der alligevel gives overbud. I så fald kan kommunen ikke umiddelbart sælge til højeste bud, men skal først give alle, der har budt, mulighed for at komme med et nyt bud.
 
Byrådet kan også undlade at fastsætte priser og udbyde med opfordring til at afgive et bud. I så fald kan der først indgås en handel efter byrådsgodkendelse af de enkelte salg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag